angol-svéd fordítás erre a szóra: often found

EN

"often found" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often found".

Példamondatok a(z) "often found" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
I dessa områden ligger ofta skräp kringstrött på gator och bakgårdar.
EnglishThese chemicals are often found in the home and are a major cause of poisoning in children.
Dessa kemikalier finns ofta i hushåll och är en vanlig förgiftningsorsak för barn.
EnglishParents subsequently disclosed that they had often found bruises on their children’s bodies.
Föräldrarna har efteråt berättat att de ofta hade hittat blåmärken på barnen.
EnglishBetter solutions are often found for problems when several people have thought about them.
Ofta får problem bättre lösningar av att flera har tänkt till.
EnglishOlle Inganäs is the researcher at LiU who is most often found in the most prestigious journals.
Olle Inganäs är den forskare på LiU som oftast syns i de allra mest prestigefyllda tidskrifterna.
EnglishWe have often found this to be the case, and I would therefore ask Members to vote against it whatever happens.
Det har vi upptäckt många gånger och jag ber därför att ni under alla omständigheter röstar emot.
EnglishIt is also strange in light of the fact that the greatest differences in opinion are often found within the groups.
Det är också märkligt med tanke på att de största åsiktsskillnaderna ofta återfinns inom grupperna.
EnglishIncidentally, the Heads of State or Government, who are fairly often found wanting, bear a large part of the responsibility for this.
Vi talar inte för inte om ett demokratiskt underskott inom Europeiska unionen som måste minskas.
EnglishThe whole of Europe has an incredible amount of wealth, which is often to be found out in the regions or city suburbs.
Hela Europa har oerhört många rikedomar, och de finns ofta ute i regionerna eller i förorterna till storstäderna.
EnglishMoreover, room for debt relief is often found in national and international budgets for development policy.
Dessutom finner man inte sällan utrymme för skuldminskningen i nationella och internationella budgetar för utvecklingspolitik.
EnglishThey are slowly discovering ecosystems which are extraordinary in nature, often hosting species found nowhere else on the planet.
Långsamt upptäcker de fantastiska ekosystem, ofta med arter som inte återfinns någon annanstans på planeten.
EnglishThis is particularly acute with the industrial landing of sprats, since these are often found with herrings in a shoal.
Detta är särskilt kritiskt vid den industriella fångsten av skarpsill, eftersom denna fisk ofta blandar sig med sillstimmen.
EnglishIncidentally, the Heads of State or Government, who are fairly often found wanting, bear a large part of the responsibility for this.
I förbigående sagt bär stats- och regeringscheferna, som ganska ofta anses väga för lätt, en stor del av ansvaret för detta.
EnglishThe climate in southern Europe is often used as a reason for, or explanation of, the high levels of ozone which are often to be found in the summertime.
Klimatet i södra Europa används ofta som en anledning eller förklaring till de höga ozonhalter som ofta förekommer sommartid.
EnglishThis is because we have often found that a member of one of the institutions has been involved in a case of fraud, and has hindered us from finding out about it.
Jo, därför att vi många gånger konstaterar att samarbetet med någon i institutionerna har försvårat för oss att upptäcka ett bedrägeri.
EnglishThis is because we have often found that a member of one of the institutions has been involved in a case of fraud, and has hindered us from finding out about it.
Varför? Jo, därför att vi många gånger konstaterar att samarbetet med någon i institutionerna har försvårat för oss att upptäcka ett bedrägeri.
EnglishIn the past we often found that excessively lengthy decision-making processes disappointed the applicants and led to a loss of confidence in the European institutions.
Vi har tidigare ofta upplevt hur alltför långa beslutsprocesser har orsakat besvikelse hos de sökande som tappat förtroendet för de europeiska institutionerna.
EnglishThe number of illegal immigrants in the EU is estimated at 4.5 - 8 million people, and they are most often found working in the construction, agriculture, tourism, hotel and services sectors.
Antalet olagliga invandrare i EU uppskattas till 4,5-8 miljoner människor, och de arbetar ofta inom bygg-, jordbruks-, turism-, hotell- och tjänstesektorn.
EnglishWe have often found in the past that things went wrong because the Member States interfered too much with programmes or wanted to carry out too many parts of the programmes themselves.
Vi har tidigare ofta varit med om att saker gått fel eftersom medlemsstaterna blandade sig i programmen för mycket, eller själva ville genomföra för många delar av programmen.

Más szótárak

English
  • often found

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.