angol-svéd fordítás erre a szóra: often described

EN

"often described" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often described".

Hasonló fordítások a(z) "often described" szóra svédül

often határozószó
described ige
Swedish
to describe ige

Példamondatok a(z) "often described" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRussia is often described in the document as a key partner of the EU.
I resolutionen beskrivs Ryssland ofta som en central partner till EU.
EnglishThis country is often described as a success story - and we heard it today from the Council, too.
Montenegro beskrivs ofta - och det hörde vi idag även från rådet - som en success story.
EnglishThis area is often described as pristine, but unfortunately, this has not been the case for many years.
Området beskrivs ofta som ofördärvat, men så har det tyvärr inte sett ut på många år.
EnglishMy constituency is often described as the last wilderness of Europe.
Min valkrets beskrivs ofta som Europas sista vildmark.
EnglishIt will also make the travelling circus, as our once-monthly move is often described, a thing of the past.
Det skulle också göra resecirkusen, som vår månatliga flytt ofta kallas, till ett minne blott.
EnglishMr President, the HIV epidemic so far has very often been described primarily as a health-related problem.
Herr talman! Hiv-epidemin har hittills mycket ofta beskrivits i huvudsak som ett hälsorelaterat problem.
EnglishEven though they are often described as friends of the environment, they often make demands that are anything but environmentally friendly.
Även om de ofta beskrivs som miljövänner är kraven som de ställer ofta allt annat än miljövänliga.
EnglishEven though they are often described as friends of the environment, they often make demands that are anything but environmentally friendly.
Det är någonting som i slutändan bara drabbar enskilda näringsidkare och jägare och skapar problem.
EnglishMr President, the period in which we are now living is often described as a 'crisis period' , but it is, rather, a time of radical change in society.
Herr ordförande, den tid vi lever i benämns ofta som en krisperiod. Den liknar mer en djupgående samhällsförändring.
EnglishThese fundamental rights are thus often described as instruction standards which are implemented by authorities in social legislation.
Dessa grundläggande rättigheter definieras därför ofta som instruktionsnormer som utarbetas av statsmakter med avseende på sociallagstiftning.
EnglishThese fundamental rights are thus often described as instruction standards which are implemented by authorities in social legislation.
I fråga om andra grundläggande sociala rättigheter behövs en länk mellan formuleringen av den grundläggande rättigheten och dess effekter på individen.
EnglishIt is interesting that, if you criticise or ask critical questions about the counter-terrorism policy, you often find yourself described as anti-American.
Det är intressant att den som kritiserar eller ställer kritiska frågor om terroristbekämpningspolitiken ofta stämplas som antiamerikansk.
EnglishThe second issue concerns the democratic clause of the cooperation agreements, which could often be described as a clause in form only: a hollow shell.
Den andra frågan handlar om demokratiklausulen i samarbetsavtalen. Man kan säga att den ofta inkränker sig till en ren formklausul och till ett tomt skal.
EnglishSo it can be expected that the euro will considerably boost the cross-border insurance business, which today could often be described as underdeveloped.
Det kan alltså förväntas att euron avsevärt kommer att främja den gränsöverskridande försäkringshandeln, som i dag ofta kan betecknas som underutvecklad.
EnglishOne might legitimately wonder whether the Schengen Agreements, which have often been described as an experimental laboratory, can be extended to the whole of the Union.
Man kan med all rätt undra om Schengenavtalet, som ofta presenterats som ett experimentlaboratorium, kan utökas till att omfatta hela unionen.
English(PL) Madam President, the provisions relating to enforcement legislation are often described as the Achilles' heel of the European system of justice concerning civil cases.
(PL) Fru talman! Bestämmelserna i lagstiftningen om verkställighet beskrivs ofta som det europeiska rättssystemets akilleshäl när det gäller civilmål.
EnglishThese are often described as 'problems for European industry'; however, I would like to remind you that the modern, energy-efficient, knowledgeable industry is the industry that survives.
Dessa beskrivs ofta som den europeiska industrins problem. Jag vill dock påminna er om att det är en modern, energieffektiv och kunnig industri som kommer att överleva.
EnglishAccounting is often described as “the language of business” and it is used to communicate financial and non-financial information internally and externally to the organization.
Redovisning brukar beskrivas som affärslivets språk och används för att kommunicera finansiell och icke-finansiell information inom organisationer och till deras externa intressenter.

Más szótárak

English
  • often described

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.