angol-svéd fordítás erre a szóra: often confused

EN

"often confused" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often confused".

Hasonló fordítások a(z) "often confused" szóra svédül

often határozószó
confused melléknév
confused határozószó
Swedish
to confuse ige

Példamondatok a(z) "often confused" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWheels were too often reinvented and roles too often confused.
Man uppfann alltför ofta hjulet på nytt och rollerna blandades också alltför ofta ihop.
EnglishThese limits and delays also contributed to a debate in which the ends are often confused with the means.
Också dessa begränsningar och dessa förseningar har bidragit till en debatt där mål och medel ofta blandas ihop.
EnglishIt is done by public opinion, but it is also done here in this House, and I think the two are often confused during the debates.
Det sker offentligt, det sker dock även här i denna kammare, och det blandas ofta ihop i debatten.
EnglishSlovenia, which is often confused with Slovakia, is a clear example of how a small Member State can bravely fulfil its role in the EU.
Slovenien, som ofta blandas ihop med Slovakien, är ett tydligt exempel på hur en liten medlemsstat med bravur kan uppfylla sin roll inom EU.
EnglishThe passengers that travel through European airports like Gatwick in my region are often confused and upset with the application of this rule.
De passagerare som reser igenom EU-flygplatser som Gatwick i min region blir ofta förvirrade och upprörda över hur bestämmelserna tillämpas.
EnglishFurthermore, we should define the concept of asylum which is very often confused with illegal immigration and the problems relating to the status of foreigners.
På samma sätt måste asylbegreppet klargöras vilket i många fall blandas ihop med den illegala invandringen eller problemen med utlänningsskap.
EnglishPeople living in Slovakia’s ethnically mixed regions are often confused and do not understand what kind of tensions politicians and the media are talking about.
Folk som bor i Slovakiens etniskt blandade regioner är ofta konfunderade och förstår inte vilken typ av spänningar politiker och medier talar om.
EnglishPeople living in Slovakia ’ s ethnically mixed regions are often confused and do not understand what kind of tensions politicians and the media are talking about.
Folk som bor i Slovakiens etniskt blandade regioner är ofta konfunderade och förstår inte vilken typ av spänningar politiker och medier talar om.
EnglishWe also know that when they do so, consumers are often under-informed and confused about the nature of the guarantees that go with the goods that they buy.
Vi vet också att när detta görs, är konsumenterna ofta dåligt informerade och konfunderade i fråga om vilken typ av garanti som följer med de varor de köper.
EnglishToday, we find ourselves having to contend with migration flows in which it is difficult to distinguish between refugees in search of asylum and economic migrants: the two are very often confused.
I dag inser vi att vi måste kämpa mot migrationsströmmar, där det är svårt att skilja mellan flyktingar som söker asyl och ekonomiska invandrare; dessa två blandas ofta ihop.

Más szótárak

English
  • often confused

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.