angol-svéd fordítás erre a szóra: offshore

EN

"offshore" svéd fordítás

SV

"offshore" angol fordítás

EN offshore
volume_up
{melléknév}

offshore
Without an international droit de suite, the fact is that the European art market will go offshore.
Faktum är att utan en internationell följerätt, kommer den europeiska konstmarknaden att bli utlandsbaserad.
offshore

Szinonimák (angolul) a(z) offshore szóra:

offshore
English

Példamondatok a(z) "offshore" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
Detta väcker frågan om hur vi ska handskas med offshoreanläggningar i Östersjön.
EnglishThe directive says that work at sea comprises sea fishing and other offshore work.
Direktivet säger att arbete till havs inbegriper havsfiske och annat offshorearbete.
EnglishOffshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
Havsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.
EnglishFinally, the role and regulatory control of offshore centres need to be tightened.
Avslutningsvis måste offshorecentrens roll och tillsynsmyndigheternas kontroll skärpas.
EnglishWe agree that the reference period for offshore work may be extended to 12 months.
Vi håller med om att referensperioden för offshorearbete kan utsträckas till 12 månader.
EnglishSupport of tangible projects such as off-shore wind parks should therefore be encouraged.
Stöd till konkreta projekt såsom off-shore vindkraftverk måste därför uppmuntras.
EnglishSecurity and prevention measures on offshore oil platforms in the EU (debate)
Säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder på oljeplattformar till havs i EU * (debatt)
EnglishThe fight against offshore companies and other tax evasions is a necessity.
Vi måste ta upp kampen mot offshoreföretag och annan typ av skatteflykt.
EnglishWe should spend money on offshore projects in the North Sea and the Baltic.
Vi borde avsätta medel för offshoreverksamhet i Nordsjön och Östersjön.
EnglishWe welcome the fact that the EIB has revised its policy on offshore financial centres.
Vi välkomnar att EIB har sett över sin linje när det gäller finansiella offshore-centrum.
Englishfree and unregulated movement of capital and the existence of offshore financial centres;
fri och oreglerad rörlighet för kapital och förekomsten av skatteparadis,
EnglishThirdly, the offshore gas turbines must also meet emission requirements.
För det tredje bör även gasturbiner till havs uppfylla utsläppskraven.
EnglishWe are currently facing massive off-shore outsourcing with all its consequences.
Vi står för närvarande inför en omfattande outsourcing till utlandet med allt vad det för med sig.
EnglishNeedless to say, this deviation applies also, but not exclusively, to the off-shore sector.
Självklart gäller den avvikelsen även, men inte endast, offshoresektorn.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Var finns det tydliga engagemanget för att avskaffa skatteparadis och finansiella offshore-centrum?
EnglishAssets held offshore are now equal to a third of global assets...
Utlandstillgångar motsvarar nu en tredjedel av de globala tillgångarna ...
EnglishIncreasing the number of Europe’s offshore wind turbines is essential in meeting this objective.
För att detta mål ska kunna nås måste ofrånkomligen vindkraften till havs tas i bruk.
EnglishIs the European Parliament willing to vote for a moratorium on all new offshore oil drilling?
Är Europaparlamentet villigt att rösta för ett moratorium för all ny oljeborrning till havs?
EnglishDecisive action was also agreed on non-cooperative offshore tax havens.
Det beslutades också att kraftfulla åtgärder ska vidtas mot icke samarbetsvilliga skatteparadis.
EnglishTo extend it to groups such as offshore oil workers and sea fishermen is particularly so.
Att utvidga det till så olika grupper som offshorearbetstagare och havsfiskare är särskilt dumt.