angol-svéd fordítás erre a szóra: officer

EN

"officer" svéd fordítás

SV

"officer" angol fordítás

volume_up
officer {hímn. és nőn.}

EN officer
volume_up
{főnév}

1. általános

officer
volume_up
officer {hímn. és nőn.}
Then a republican officer took a stand: General Pinochet.
Då reser sig en republikansk officer: general Pinochet.
I read in your 201 file that you were an officer before the war.
Jag såg i din mapp att du var officer tidigare.
As a man, a politician and an officer, I am ashamed today to be European.
Som människa, politiker och officer skäms jag i dag över att vara europé.
volume_up
tjänsteman {hímn. és nőn.}
I am neither a scientist nor an administrative officer.
Jag är inte heller någon vetenskapsman eller administrativ tjänsteman.
We in the European Parliament appointed an officer to liaise with it, Mr Dermot Scott.
Vi har i Europeiska unionen utnämnt en tjänsteman i för att sköta våra relationer med det, Dermot Scott.
Han är en mycket samvetsgrann tjänsteman.
officer (és: volunteer)
volume_up
funktionär {hímn. és nőn.}
We do not support quotas or interference in the ways in which trades unions, for example, select their officers.
Vi stöder inte kvoter eller inblandning i de sätt på vilka till exempel fackföreningar väljer sina funktionärer.
Until 1990, Mr Warning was an officer in the Stasi, East Germany ’ s secret police, and it was during this period that he allegedly got to know Vladimir Putin, who was a KGB agent at the time.
Fram till 1990 var Matthias Warning funktionär inom Stasi, Östtysklands hemliga polis, och det sägs att det var under denna period som han lärde känna Vladimir Putin, som på den tiden var KGB-agent.
officer
volume_up
befäl {seml.}
First, flagging-out has greatly reduced the number of European seafarers, both in officer categories and amongst ratings.
För det första har utflaggning kraftigt minskat antalet europeiska sjömän, både vad avser befäl och besättning.
The report acknowledges the dramatic fall in the number of seafarers in the ÅU and the shortage of properly trained men and officers.
I betänkandet erkänns den dramatiska minskningen av sjöfolk inom EU samt bristen på välutbildad personal och befäl.
The officers are European, but the crew are from other nations.
Befälet är europeiskt, men sjömännen är av annan nationalitet.
officer (és: board member)
volume_up
styrelseledamot {hímn. és nőn.}
officer (és: official)
volume_up
ämbetsman {hímn. és nőn.}

2. amerikai angol

volume_up
polis {hímn. és nőn.}
The outcome: seven deaths (six Copts and one police officer).
Resultatet blir att sju personer dör (sex kopter och en polis).
And news reports started coming up about this situation where this woman was arguing with the police officer.
Och nyheterna började rapportera om denna situation där en kvinna grälade med en polis.
Vi har en beskjutning med polis inblandade!
volume_up
polisman {hímn. és nőn.}
I have before me copies of a paper with every police officer they murdered during their campaign.
Framför mig har jag kopior på ett dokument med varje polisman de mördat under sin kampanj.
Officer from EULEX Mission in Kosovo distributes info on EU role in rebuildng Western Balkans
En polisman från Eulex i Kosovo delar ut information om EU:s roll i återuppbyggnaden på västra Balkan.
Being a police officer is not what you see on TV!
Att vara polisman är inte som på TV.
officer (és: policeman, police constable)
volume_up
poliskonstapel {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) officer szóra:

officer

Szinonimák (svédül) a(z) officer szóra:

officer

Példamondatok a(z) "officer" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe look on your hard-ass former CO's face... when he finds out he's your junior officer:
Utseendet på den tuffa, f. d. kaptenen, när han inser att han är underställd mig.
EnglishIt is therefore vital that the accounting officer has a strong and independent position.
Det är därför avgörande att räkenskapsföraren får en stark och oberoende ställning.
EnglishShould there not be a clearer dividing line between the accountant and the authorising officer?
Bör det inte finnas en tydligare skiljelinje mellan revisorn och utanordnaren?
EnglishOnce in every five years this Parliament is the Union's personnel officer.
En gång vart femte år agerar parlamentet som unionens personalchef.
EnglishTo validate authenticity, it needs to be signed by the supervising officer.
För att vara giltigt, måste det vara underskrivet av inspektören.
EnglishWe will now keep silence in memory of the murdered police officer.
Vi kommer nu att hålla en tyst minut till minne av den mördade polisen.
EnglishYou know that withholding vital information from a federal officer...... is a serious offense.
Att undanhålla viktig information för en agent är ett allvarligt brott.
EnglishI consider that these initiatives improve the authorising officer's guidance and control.
Dessa initiativ förbättrar utanordnarens handledning och kontroll.
EnglishOr evading an officer and almost getting me killed in the process?!
Eller flytt från en FBl-agent och nästan haft ihjäl mig på kuppen?!
EnglishThe governing board also appointed the director, the chief executive officer of the joint undertaking.
Styrelsen har också utsett en direktör, en vd för det gemensamma företaget.
EnglishShould there not be a clearer dividing line between the accountant and the authorising officer?
Bör internrevisorn genom sina rapporter även stå i nära kontakt med internrevisionstjänsten?
EnglishMy role on that board will be that of the chief executive officer.
Min roll i den styrelsen kommer att vara verkställande direktör.
EnglishOfficer Waylin, please show Mr. Navorski into the terminal and make sure he does not miss his flight.
Rayland, var vänlig att se till att mr Navorski inte missar sitt flyg.
EnglishWhat we are looking for is not a conventional community police officer.
Vad vi söker efter är inte en konventionell ordningspolis.
EnglishWould you be kind enough to tell the police officer that I didn't hit you!
Förklara för polisen, att jag inte har slagit dig.
EnglishWe had 26 MEPs, 10 support staff and a press officer.
Vi var 26 parlamentsledamöter, 10 stödpersonal och en pressekreterare.
Englishlnform your commanding officer that Simeon Weisz is here to meet him.
Informera din chef att Simeon Weisz vill träffa honom.
EnglishWe had 26 MEPs, 10 support staff and a press officer.
Vi var 26 parlamentsledamöter, 10 stödpersonal och en pressekreterare.
EnglishWe continue to consider the appointment of the technical cooperation officer very important.
Vi bedömer fortfarande att utnämningen av en ansvarig person för det tekniska samarbetet är mycket viktig.
EnglishOr an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue?
Eller en anonym polistjänsteman som ser skydd för mänskliga rättigheter som en mindre viktig angelägenhet?