EN

observed {melléknév}

volume_up
As Mr Florenz observed, they have to sign and ratify it.
Som Karl-Heinz Florenz uppmärksammade måste de underteckna och ratificera konventionen.
The next piece of information is that on 12 February, we observed the International Day against the Use of Child Soldiers.
Nästa punkt är att vi den 12 februari uppmärksammade den internationella dagen mot utnyttjande av barnsoldater.
Mr President, you very cleverly observed today that we had a Member reading a speech from an iPad for the first time.
I dag uppmärksammade ni att vi för första gången hade en parlamentsledamot som läste upp ett tal från en iPad.

Szinonimák (angolul) a(z) observed szóra:

observed

Példamondatok a(z) "observed" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese assessments and recommendations must be observed by us as decision makers.
Dessa bedömningar och rekommendationer skall beaktas av oss som beslutsfattare.
EnglishOver the last decade, this has been observed by the UN's maritime body, the IMO.
FN: s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.
EnglishOver the last decade, this has been observed by the UN' s maritime body, the IMO.
FN:s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.
EnglishAs you observed, Mr Perry is one of the foremost champions of good administration.
Roy Perry är, som ni märkte, en av de största förkämparna för en god förvaltning.
EnglishWhat tangible steps will it take to ensure that the Olympic Truce is observed?
Vilka konkreta åtgärder avser rådet vidta för att det skall iakttas olympisk fred?
EnglishInstead, the rules must be observed in the interests of free, fair competition.
I stället måste reglerna följas i den fria, rättvisa konkurrensens intresse.
EnglishAs you yourself observed, these post-trading activities are too costly today.
Som ni själva har observerat är dessa avslutningsverksamheter för kostsamma i dag.
EnglishIn Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
I Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
EnglishOthers are not encrypted and can be observed by a third party while in transit.
Andra filer skickas okrypterade och kan därför läsas av obehöriga under överföringen.
EnglishMembership of the EU requires, however, that specific principles be observed.
Men ett medlemskap av Europeiska unionen kräver att man efterlever vissa principer.
EnglishIn this respect I have observed a significant consensus in all the interventions.
Jag har lagt märke till en stark enighet på den punkten i alla anföranden.
EnglishIt is generally felt that these rights can be fully observed only in a democracy.
Man anser allmänt att dessa rättigheter enbart kan respekteras fullt ut i en demokrati.
EnglishA particular aversion to the Slavonic languages and cultures can be observed.
En särskild avoghet mot de slaviska språken och kulturerna kan konstateras.
EnglishNevertheless, growing interest in the system has been observed in many Member States.
Ett ökat intresse för systemet har dock kunnat noteras i många medlemsstater.
EnglishWe simply want the road map's objective criteria to be observed increasingly.
Vi vill helt enkelt att färdplanens objektiva kriterier ska uppmärksammas ytterligare.
EnglishI have observed over the last three years a year-on-year crisis situation.
Jag har under de senaste tre åren observerat att det uppstår kriser varje år.
EnglishI therefore believe, Mr President, that the Rules of Procedure have not been observed.
– Ordförandeskapet anser det inte vara lämpligt att inleda en debatt om detta ämne.
EnglishA sense of moderation will have to be observed when determining their pension benefits.
Man måste komma ihåg att vara rimlig när man bestämmer deras pensionsförmåner.
EnglishIt is absolutely essential that human rights are respected and observed.
Det är absolut nödvändigt att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs.
EnglishLegislators have the responsibility to indicate clearly which limits should be observed.
Lagstiftaren har till uppgift att tydligt ange vilka gränser som måste iakttas.