angol-svéd fordítás erre a szóra: observation mission

EN

"observation mission" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "observation mission".

Példamondatok a(z) "observation mission" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
(FR) Herr minister! Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
EnglishI have in mind the reference to sending an electoral observation mission to Lebanon.
Jag tänker på hänvisningen till att det skulle sändas valobservatörer till Libanon.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Som vi vet kommer EU att sända ett fullständigt valövervakningsuppdrag.
EnglishIt is understandable that the size of the observation mission should also attract comment.
Det är förståeligt att även observatörsstyrkans storlek blir föremål för kommentarer.
EnglishHowever, I also saw the overall picture as reported by the OSCE election observation mission.
Jag såg dock också samma helhetsbild som OSSE:s valobservatörsstyrka rapporterade.
English. - Madam President, I headed the EU election observation mission in Ethiopia in 2005.
författare. - (EN) Fru talman! Jag ledde EU:s valobservatörsuppdrag i Etiopien 2005.
EnglishWe therefore have to reflect further on the question of a possible election observation mission.
Därför måste vi fundera vidare på frågan om ett eventuellt valobservatörsuppdrag.
EnglishWe are sending an election observation mission, but we are sending this mission as well.
Vi skickar en valobservatörsgrupp men vi skickar också en insatsstyrka.
EnglishOur observers are united in their praise for what they saw during the observation mission.
Våra observatörer är eniga i sina lovord av iakttagelserna under observationsuppdraget.
EnglishOne such show of support could be an observation mission for the coming elections.
Ett observationsuppdrag inför det kommande valet skulle vara ett tecken på en sådan solidaritet.
EnglishThe government has already officially invited the EU to carry out an observation mission.
Regeringen har redan officiellt bjudit in EU att genomföra övervakning.
EnglishLastly, let me remind you that the European Union sent an election observation mission.
Låt mig påminna er om att EU har skickat ett valobservatörsuppdrag.
EnglishA good example is the European election observation mission at the 2005 parliamentary elections.
Ett bra exempel är det europeiska valobservatörsuppdraget vid 2005 års parlamentsval.
EnglishMy duties as head of the electoral observation mission have not finished.
Min uppgift som ansvarig för valobservatörsuppdraget är inte över.
EnglishSo the chief observer must be the only spokesman for the EU election observation mission.
Chefsobservatören skall alltså vara den enda talesmannen för EU:s valövervakningsdelegation.
EnglishI am taking part in the observation mission, and we shall be observing the elections conscientiously.
Jag ingår i observatörsdelegationen och vi kommer att observera valet noggrant.
EnglishMadam President, the election observation mission in Nigeria was the first one that I took part in.
(EN) Fru talman! Valobservatörsuppdraget i Nigeria var det första som jag deltog i.
EnglishSo the chief observer must be the only spokesman for the EU election observation mission.
Chefsobservatören skall alltså vara den enda talesmannen för EU: s valövervakningsdelegation.
EnglishWe should consider taking more tangible measures, and send an observation mission to Egypt.
Vi bör överväga att vidta mer konkreta åtgärder och skicka en observatörsgrupp till Egypten.
EnglishThe European Union Observation Mission for the elections was extremely positive.
Europeiska unionens valobservatörer var oerhört positiva.

Más szótárak

English
  • observation mission

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.