angol-svéd fordítás erre a szóra: observation

EN

"observation" svéd fordítás

SV

"observation" angol fordítás

volume_up
observation {hímn. és nőn.}

EN observation
volume_up
{főnév}

observation (és: background, experience, hand, use)
volume_up
erfarenhet {hímn. és nőn.}
This is one observation that we must take into account for the financial year that we are about to begin.
Detta är en erfarenhet som vi bör ta med i beräkningen inför det räkenskapsår som just håller på att inledas.
Acknowledging the long experience of the European Parliament in election observation, we invite representatives to participate.
Med tanke på Europaparlamentets långa erfarenhet av valobservation inbjuder vi ledamöter att delta.
After a number of years’ experience, I should like to make some observations.
Efter ett antal års erfarenhet, skulle jag vilja göra några anmärkningar.
observation (és: sighting)
volume_up
iakttagelse {hímn. és nőn.}
I am not making this point by way of criticism, but only as an observation.
Jag säger inte detta som någon form av kritik utan bara som en iakttagelse.
But as a political observation the point lacks any utility.
Men som politisk iakttagelse saknar yttrandet varje praktisk nytta.
I will conclude with another observation for the Council’ s benefit.
Jag ska avsluta med en annan iakttagelse som rådet kan ha nytta av.
observation (és: comment, complaint, criticism, knock)
volume_up
anmärkning {hímn. és nőn.}
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
En annan anmärkning gäller vår besvikelse över den institutionella reformen.
I will pass on that observation to the relevant authorities in the Commission.
Jag kommer att vidarebefordra denna anmärkning till berörda myndigheter inom kommissionen.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
Om vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
observation (és: expression, opinion, report, saying)
Mr President, I asked to make this brief intervention following the observation of Mr Corbett.
Jag bad att få göra detta korta inlägg efter Corbetts yttrande.
This observation seems right to me and it is with pleasure that I repeat it today, here in this Chamber.
Jag instämmer i detta yttrande och det är med nöje som jag i dag upprepar det här i kammaren.
Allow me to make a brief observation with regard to reducing the use of mercury, of which everyone is in favour.
Låt mig komma med ett kort yttrande om att minska användningen av kvicksilver, vilket alla är för.
observation (és: sight)
volume_up
observation {hímn. és nőn.}
Long and short-term observation is guaranteed through the provision of 95 observers.
En kortsiktig och en långsiktig observation ombesörjs genom 95 observatörer.
The situation in Europe, and this is my second observation, is very specific.
Situationen i Europa, och detta är min andra observation, är mycket specifik.
In our opinion it is a balanced and well-founded observation.
Enligt vår uppfattning är detta en balanserad och välgrundad observation.
observation
We need to move away from mutual observation.
Vi måste komma bort från ett ömsesidigt iakttagande.
In any event, the economic policy cannot be limited to mere observation of the procedures.
Under alla omständigheter kan den ekonomiska politiken inte begränsas bara till iakttagande av procedurerna.
Prejudice, fear and above all inaction and passive observation of developments are, however, no way to face the new order on the world stage.
Fördomar, rädsla och framför allt overksamhet och passivt iakttagande av utvecklingen är emellertid inte rätt sätt att hantera den nya ordningen på världsscenen.
observation
volume_up
rön {seml.}
The more observations are made, the more these findings are confirmed.
Ju fler observationer som görs, desto fler av dessa rön bekräftas.
The Commission has also generally responded to the observations of the Court constructively.
Kommissionen har i allmänhet också kommit med konstruktiva gensvar på revisionsrättens rön.
A debate has taken place on the long-term effects and on the difficulties of finding scientific observations enabling the long-term effects to be evaluated.
Det har pågått en diskussion kring de långsiktiga effekterna och svårigheterna att hitta vetenskapliga rön för att kunna bedöma de långsiktiga effekterna.
observation (és: perception)
volume_up
iakttagelseförmåga {hímn. és nőn.}
(Laughter and comments) You know that presiding over this House requires acute observation skills.
(Skratt och kommentarer) Ni vet att ett av kraven för att vara talman för denna kammare är att man måste ha en mycket god iakttagelseförmåga.
observation
At any rate, the Commission will need to play its part effectively in its role of observation and co-ordination.
Man bör emellertid kräva att kommissionen effektivt fyller sin observerande och samordnande roll.

Szinonimák (angolul) a(z) observation szóra:

observation

Szinonimák (svédül) a(z) observation szóra:

observation

Példamondatok a(z) "observation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMy final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
Min sista kommentar rör behovet av en allmän tillgång till förskoleinrättningar.
EnglishAn important observation becomes necessary, however, when one examines the matter.
Emellertid infinner sig ett viktigt konstaterande då man granskar detta ärende.
EnglishTo finish off, Mr President, I really valued the observation made by Mr Harbour.
Avslutningsvis, herr talman, Harbours kommentar som jag uppskattade mycket.
EnglishIt must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
Från att tidigare endast observerat och samordnat måste man nu delta med full kraft.
EnglishObservation missions have been deployed to many old European democracies.
Observatörsuppdrag har skickats till många av de gamla europeiska demokratierna.
English(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
(FR) Herr minister! Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
EnglishI have in mind the reference to sending an electoral observation mission to Lebanon.
Jag tänker på hänvisningen till att det skulle sändas valobservatörer till Libanon.
EnglishThis is the first observation that I would like to make with regard to this report.
Detta är den första påpekande som jag ville göra i anslutning till detta betänkande.
EnglishIn the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
I riktlinjerna för valobservatörsuppdragen finns det ett särskilt avsnitt om kvinnor.
EnglishMy third observation concerns the technical assistance offices, the TAOs.
Den tredje synpunkten som jag skulle vilja framföra rör de tekniska stödkontoren.
EnglishWe are also asking for free elections under independent international observation.
Vi kräver också fria val under överinseende av oberoende internationella observatörer.
EnglishMy final observation, Mr President, I would like to address to Mr Nicolaï.
Herr talman, jag skulle vilja rikta min slutliga kommentar till Atzo Nicolaï.
EnglishThis observation compels me to say that our reports are also very important.
En konsekvens av detta konstaterande är att våra betänkanden också är mycket viktiga.
EnglishIs it really advisable to send the election observation team to the country?
Är det verkligen lämpligt att genomföra valobservatörsuppdraget på platsen?
EnglishI should like to make one last observation which I think is also relevant.
Jag vill avsluta med en sista kommentar som jag också tycker verkar relevant.
EnglishAs we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Som vi vet kommer EU att sända ett fullständigt valövervakningsuppdrag.
EnglishThis is why we sent to Ethiopia one of the largest observation missions we have ever sent.
Därför sände vi ett av de största valobservatörsuppdragen någonsin till Etiopien.
EnglishWe have deepened our cooperation in the field of Community election observation missions.
Vi har fördjupat vårt samarbete när det gäller gemenskapens valobservatörsuppdrag.
EnglishLet me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Låt mig citera vad Thomas Jefferson sade om en avlägsen regeringsmakt.
EnglishHowever, I freely concede that this is an observation and not a major criticism.
Jag vidgår dock villigt att detta är en radanmärkning och inte någon kritik av större vikt.