angol-svéd fordítás erre a szóra: observance

EN

"observance" svéd fordítás

EN

observance {főnév}

volume_up
observance
volume_up
efterlevnad {hímn. és nőn.}
As I have said I am a supporter of proper observance of human rights.
Jag förespråkar som sagt en god efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
The mechanisms for ensuring observance of these embargoes must also be tightened up.
Dessutom måste mekanismerna för att kontrollera efterlevnaden av dessa embargon förstärkas.
We must require, and tighten up our demands for, democracy, sound governance and the observance of human rights.
Vi skall både kräva och skärpa kraven för demokrati, efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och ett sunt styrelseskick.
observance (és: custom, operation, usage, use)
observance (és: ceremony, ceremonial)
volume_up
ceremoni {hímn. és nőn.}
observance
volume_up
rit {hímn. és nőn.}
observance (és: custom)
volume_up
sedvänja {hímn. és nőn.}
observance
volume_up
åtlydnad {hímn. és nőn.}
observance

Szinonimák (angolul) a(z) observance szóra:

observance

Példamondatok a(z) "observance" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
Två personer har begärt att få uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
EnglishThe Marinos report calls for the strict observance of the stability programmes.
I Marinos betänkande förespråkas en strikt respekt för stabilitetsprogrammen.
EnglishStrict observance of the Treaty is the best visiting card the euro could have.
En strikt trohet mot fördraget är det bästa kännetecknet för den nya euron.
EnglishThe amendment imposes strict observance of the sharia within the judicial system.
Ändringen påbjuder ett mycket strikt efterlevande av sharia inom det juridiska systemet.
EnglishOther important factors are proper observance of the eight Freedoms of the Air.
En annan viktig aspekt är att de åtta friheterna för lufttrafiken respekteras ordentligt.
EnglishThis will ensure better observance of existing employee rights by airlines.
Det kommer att få lufttrafikföretagen att bättre respektera de anställdas rättigheter.
EnglishDrafting these criteria and monitoring their observance is a task for the Community bodies.
Det åligger gemenskapsorganen att utarbeta och övervaka att kontrollen utförs.
EnglishGaddafi rejects democracy in favour of strict observance of Sharia law.
Gaddafi avvisar demokrati till förmån för strikt iakttagande av sharialagen.
EnglishThe mechanisms for ensuring observance of these embargoes must also be tightened up.
Dessutom måste mekanismerna för att kontrollera efterlevnaden av dessa embargon förstärkas.
English—the observance of this date was never widely promoted by the European institutions;
—Högtidlighållandet av denna dag har aldrig fått något stort genomslag hos EU-institutionerna.
EnglishStrict observance of these rights is an essential condition of our association agreement.
Strikt respekt för dessa rättigheter är ett nödvändigt villkor för vårt associeringsavtal.
EnglishIt follows that its record on observance of human rights cannot be a particularly good one.
Därför har vi vid dagens omröstning röstat emot Agnolettobetänkandet.
EnglishA majority in this House demanded strict observance of the Stability Pact last Thursday.
En majoritet i kammaren bad förra torsdagen om att stabilitetspakten skulle efterlevas strikt.
EnglishAs regards freedom of religion, no question, but freedom of observance, without limits?
Vad beträffar religionsfriheten, inget problem, men friheten att iaktta den, utan begränsningar?
EnglishSOLVIT is a good way of monitoring observance and can be developed.
SOLVIT är en bra metod att följa upp efterlevnaden och kan utvecklas.
EnglishNow Mr Obermayr has the floor, also in relation to observance of the Rules of Procedure.
Nu går ordet till Franz Obermayr, som också vill uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
EnglishMy departments have the task of monitoring observance of these restraints.
Mina tjänstemän har till uppgift att kontrollera att de följs.
English—the observance of the date appears to have fallen into oblivion within the institutions themselves;
—Högtidlighållandet av denna dag verkar ha fallit i glömska inom EU-institutionerna.
EnglishThis is why it sets such great store by the observance of human rights throughout the world.
Därför lägger man stor vikt vid människorättsläget runtom i världen.
EnglishWe must of course press for the observance of democracy, the rule of law and human rights.
Vi måste naturligtvis yrka på att demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter iakttas.