angol-svéd fordítás erre a szóra: observable

EN

"observable" svéd fordítás

EN

observable {melléknév}

volume_up

Szinonimák (angolul) a(z) observable szóra:

observable

Példamondatok a(z) "observable" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis trend is already clearly observable throughout the entire European car industry.
Denna utveckling kan man redan tydligt se i hela den europeiska bilindustrin.
EnglishBut such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Men det är inte alls vad man kan konstatera ute bland medborgarna idag.
EnglishThere are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Det finns ungefär hundra miljarder galaxer i det synliga universum.
EnglishHowever, there are shortfalls in the analysis of the phenomenon, and in its observable causes.
Det innehåller emellertid brister när det gäller analysen av fenomenet och kommentarerna till orsakerna.
EnglishAt the same time, some quite encouraging new developments are also observable in the Serb-held areas of Bosnia-Herzegovina.
Samtidigt finns det också i de av serberna ockuperade delarna av Bosnien-Hercegovina avgjort avsteg från trosbekännelseriktningarna.
EnglishThe Commission has made further progress in the implementation of accrual accounting, although some weaknesses are still observable.
Kommissionen har gjort ytterligare framsteg med att tillämpa periodiserad redovisning men vissa svagheter finns fortfarande.
EnglishWe must hope that the EU's new flagship project that is the Danube strategy will subsequently actually be given some observable and tangible content.
Låt oss hoppas att EU:s nya flaggskeppsprojekt faktiskt också kommer att förses med ett konkret innehåll på sikt.
EnglishIt is observable that the first phase of European harmonisation of national asylum policies has resulted in a levelling-down of standards.
Det verkar enklare för medlemsstaterna att komma överens om hur folk skall hållas utanför EU än om hur de skulle kunna släppas in.
EnglishIt is observable that the first phase of European harmonisation of national asylum policies has resulted in a levelling-down of standards.
Vi kan konstatera att den första etappen av europeisk harmonisering av medlemsstaternas asylpolitik har lett till att standarden sänkts.
EnglishWe must hope that the EU's new flagship project that is the Strategy for the Danube Region will subsequently be given some observable and tangible content.
Vi kan bara hoppas att EU:s nya flaggskeppsprojekt, strategin för Donauregionen, i fortsättningen ska få ett mätbart och konkret innehåll.
EnglishSome advances are observable: Turkey has taken action, for example by adopting amendments to the law governing foundations in February 2008.
Man kan konstatera att en del framsteg har gjorts: Turkiet har vidtagit åtgärder, till exempel genom att göra ändringar i lagen om stiftelser i februari 2008.
EnglishIn short, the European Parliament has once again allowed itself to be carried away by an ideological and demagogic interpretation of the observable situation.
Kort sagt låter sig Europaparlamentet än en gång dras med av en ideologiskt och demagogiskt färgad tolkning av den observerbara verkligheten.
EnglishLessons for the Member States - the old just as much as the new ones -are also observable in relation to the concept of partnership and the 'bottom-up ' principle.
Pedagogiska effekter för medlemsländerna, för de nya såväl som för de gamla, kan även konstateras med avseende på begreppen partnerskap och principen bottom up.
EnglishMoreover, it is observable that a hierarchical structure is developing among these organisations, a structure for which, I regret to say, there is not always any justification.
Det bör också noteras att ett hierarkiskt system utvecklas bland dessa organisationer, ett system som jag tyvärr måste säga inte alltid är berättigat.
EnglishDespite the fact that each and every one of these disorders originates in the brain, most of these disorders are diagnosed solely on the basis of observable behavior.
Trots det faktum att varenda en av dessa funktionsnedsättningar härrör från hjärnan, var de flesta av dessa störningar enbart diagnostiserade på observerbara beteenden.
EnglishWe have a particularly high regard for the way this, the world’s largest democracy, is trying, through legislation, actively to rectify the defects observable in its society.
Vi respekterar särskilt att detta land, som är världens största demokrati, genom lagstiftning aktivt försöker rätta till de brister som kan iakttas i dess samhälle.
EnglishWe have a particularly high regard for the way this, the world’ s largest democracy, is trying, through legislation, actively to rectify the defects observable in its society.
EU och Indien är predestinerade att bli ekonomiska partner eftersom EU är Indiens största handelspartner och, som redan har nämnts, eftersom Indien investerar stort i Europa.
EnglishI therefore believe that everything that represents an option for the future has to have priorities, political priorities which are credible and which are observable in actions and in decisions.
Jag anser därför att allt som innebär en möjlighet för framtiden måste prioriteras, måste få politisk prioritet som är trovärdig och som syns i åtgärder och beslut.