angol-svéd fordítás erre a szóra: obliged to provide

EN

"obliged to provide" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obliged to provide".

Hasonló fordítások a(z) "obliged to provide" szóra svédül

obliged melléknév
to oblige ige
to prepozíció
Swedish
to járulékszó
to provide ige

Példamondatok a(z) "obliged to provide" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMAYBE - EU governments aren't obliged to provide grants or loans to students from other EU countries.
KANSKE - EU-länderna måste inte ge utländska studenter bidrag eller lån.
EnglishThe Member States will also be obliged to provide free legal assistance to illegal migrants who request it.
Medlemsstaterna kommer också att vara tvungna att tillhandahålla kostnadsfritt rättsligt bistånd till illegala invandrare som begär det.
EnglishNevertheless, when credit is issued, these companies are obliged to provide guarantees of 100-150%, making them liable to go bankrupt.
När lån ges måste dock dessa företag ge garantier på 100-150 procent, vilket kan ställa dem vid konkursens brant.
EnglishIt should be said that the only statistics the Member States are obliged to provide are those relating to customs seizures.
Det bör sägas att den enda statistik som medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla är uppgifter som gäller beslag i tullen.
EnglishHowever, medical staff are not obliged to provide certain kinds of treatment that can wait until you get home (most types of dental treatment, for example).
Du har dock inte automatiskt rätt till sådan vård som kan vänta tills du kommer hem (de flesta typerna av tandvård, till exempel).
EnglishIn cases when services are not sufficiently accessible, the railway undertaking and the station manager will be obliged to provide appropriate assistance if requested to do so.
Ett slutligt mål i det tredje järnvägspaketet är att reglera frakttjänsterna och förbättra kvaliteten på godstrafiken.
EnglishAdoption of Amendment No 338 would, however, be nothing more than an empty gesture, since the EU would still be legally obliged to provide the aid.
Även om ändringsförslag 338 hade antagits hade det emellertid bara varit en tom gest, eftersom EU fortfarande skulle tvingas att ge stöd enligt lag.
EnglishWe have had problems with this in the past, in that financial undertakings given by the Council meant that Parliament ended up being obliged to provide the funds from the Budget.
Här har det tidigare förekommit problem. Rådet har gett ekonomiska löften som parlamentet har tvingats avsätta medel för i budgeten.
EnglishBecause we wish to have fair competition throughout the Union, I think that each country should be obliged to provide carrier selection and carrier preselection.
Eftersom vi vill ha ärlig konkurrens i hela unionen, tycker jag att varje land måste uppfylla skyldigheten carrier selection och carrier preselection.
EnglishHad an agreement not been found, everyone would have been obliged to provide fingerprints, including the new-born, whenever they travelled abroad with a passport.
Om inte en överenskommelse hade uppnåtts skulle alla ha varit skyldiga att lämna fingeravtryck, även nyfödda, varje gång de reste utomlands med ett pass.
EnglishEvery single port or port facility would be obliged to provide information on its own financial relations, thereby avoiding distortions of competition.
Varje enskild hamn eller hamnanläggning skulle bli skyldig att lämna information om sina ekonomiska förbindelser, vilket skulle motverka snedvridning av konkurrensen.
EnglishThe Treaty provided for action by the High Authority on the basis of information which undertakings were obliged to provide it and forecasts of coal and steel production.
I fördraget fastställdes att Höga myndigheten kunde basera sina ingripanden på upplysningar från företagen och prognoserna för kol- och stålproduktionen.
EnglishWhat is crucial is that the employer be obliged to provide a relevant training programme for everyone at risk of being exposed to asbestos in the course of their work.
Det avgörande är att arbetsgivaren åläggs en plikt att tillhandahålla ett relevant utbildningsprogram för alla som riskerar att utsättas för asbest i sitt arbete.
EnglishIn cases when services are not sufficiently accessible, the railway undertaking and the station manager will be obliged to provide appropriate assistance if requested to do so.
I de fall där tjänsterna inte är tillräckligt tillgängliga kommer järnvägsföretaget och stationschefen att vara tvungna att erbjuda adekvat hjälp om de blir ombedda att göra det.
EnglishIf they cannot be obliged to provide what the state monopoly was able to guarantee, particularly thanks to its obligation to provide a universal service, then the public service must be protected.
Om man inte kan tvinga dem att garantera vad statsmonopolet garanterade, främst genom sin skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - då måste den offentliga servicen räddas.

Más szótárak

English
  • obliged to provide

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.