angol-svéd fordítás erre a szóra: obliged to

EN

"obliged to" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obliged to".

Hasonló fordítások a(z) "obliged to" szóra svédül

obliged melléknév
to oblige ige
to prepozíció
Swedish
to járulékszó

Példamondatok a(z) "obliged to" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Commissioner is explicitly obliged under the Treaties to reply to questions.
Enligt fördragen är kommissionsledamoten uttryckligen skyldig att svara på frågor.
EnglishThe Council also feels obliged to comply with these stricter rules and standards.
Rådet känner sig också förbundet att följa dessa striktare regler och standarder.
EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
English(PL) Mr President, in the vote on the Lisbon Treaty I was obliged to abstain.
(PL) Herr talman! I omröstningen om Lissabonfördraget var jag tvungen att avstå.
EnglishThe presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Ordförandeskapet och kommissionen är tvungna att försöka hitta den rätta balansen.
EnglishMember States should be obliged to set up special police units for crime victims.
Medlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
EnglishWe are not obliged in this country to do what is liked in other Member States.
Vi i det här landet är inte tvingade att göra det som andra medlemsstater gillar.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Där begicks kriminella handlingar och därför hade staten en skyldighet att ingripa.
EnglishHowever, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
Ännu en gång är jag dock tvungen att framföra två reservationer i detta sammanhang.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
Enligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran.
EnglishTherefore, Romanian Social Democrats will be obliged to vote against this report.
Därför tvingas de rumänska socialdemokraterna rösta mot det här betänkandet.
EnglishWe are obliged to contribute towards peace and stability in the Mano River region.
Vi är skyldiga att bidra till fred och stabilitet i området kring Manofloden.
EnglishNobody is going to be obliged to receive waste from third countries, nobody.
Ingen kommer att tvingas till att ta emot kärnavfall från ett tredje land, ingen.
EnglishThe Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
EnglishUnder Regulation No 1540/ 98, the Commission is obliged to propose measures.
Enligt förordning nr 1540 / 98, är kommissionen skyldig att föreslå åtgärder.
EnglishI am obliged to say this very clearly: my group is sick to death of action plans.
Jag måste säga detta mycket tydligt: handlingsplaner står min grupp ända upp i halsen.
EnglishThe Commission is therefore obliged to ensure that these principles are respected.
Och att kommissionen därför är förpliktad att se till att dessa principer respekteras.
EnglishWe are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
Vi är skyldiga att kräva ett förbud mot sexistiska bilder som kränker kvinnors värdighet.
EnglishWe also have the precautionary principle, which we are obliged to implement.
Dessutom finns försiktighetsprincipen, som vi är förpliktade att tillämpa.
EnglishThe Austrian Presidency is particularly obliged to Parliament for this.
Det österrikiska ordförandeskapet är särskilt tacksamt mot parlamentet för detta.

Más szótárak

English
  • obliged to

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.