angol-svéd fordítás erre a szóra: obligations towards

EN

"obligations towards" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obligations towards".

Hasonló fordítások a(z) "obligations towards" szóra svédül

obligation főnév
towards prepozíció
toward prepozíció

Példamondatok a(z) "obligations towards" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, this means that we have many commitments and many obligations towards the world.
Det innebär dock att vi har många förpliktelser och skyldigheter mot världen.
EnglishFirst and foremost we have special obligations towards the ACP states.
Vi har dessutom vissa skyldigheter, i första hand mot AVS-länderna.
EnglishTurkey's obligations towards the European Union are very specific and are not subject to bargaining.
Turkiets förpliktelser gentemot EU är mycket specifika och är inte förhandlingsbara.
EnglishThere is no mention of our obligations towards Community level services of general interest.
Och naturligtvis den eviga grädden på moset: avreglera de sektorer som ännu inte avreglerats.
EnglishI know that Europe has two obligations towards Afghanistan.
Jag vet att Europa har två skyldigheter gentemot Afghanistan.
EnglishThe fact is that Gazprom and Naftogas are unable to fulfil their obligations towards European consumers.
Faktum är att Gazprom och Naftogas inte klarar av att uppfylla sina skyldigheter gentemot EU:s konsumenter.
EnglishDo we have moral obligations also towards animals?
Har vi inte moraliska skyldigheter också gentemot djuren?
EnglishSuch decision shall not release either the Member State or its nationals from their obligations towards the Bank.
Ett sådant beslut befriar varken medlemsstaten eller dess medborgare från deras förpliktelser gentemot banken.
EnglishAs an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
Som adoptivförälder har du samma rättigheter och skyldigheter gentemot ditt barn som vilken annan förälder som helst.
EnglishAll citizens must be treated equally and enjoy the same rights and obligations towards the communities among which they live.
Alla medborgare måste behandlas lika och ha samma rättigheter och skyldigheter gentemot de samhällen de lever i.
EnglishWe would point out that Turkey has still not honoured its contractual obligations towards the EU and all the Member States.
Vi vill påpeka att Turkiet ännu inte har uppfyllt sina avtalsmässiga skyldigheter gentemot EU och alla medlemsstaterna.
EnglishTurkey needs to comply with all its contractual obligations towards the European Union, as all previous candidate countries have done.
Turkiet måste uppfylla alla sina avtalsskyldigheter gentemot EU, precis som alla tidigare kandidatländer har gjort.
EnglishThe Presidency also attaches great importance to all Member States fulfilling their obligations towards the new authorities.
Ordförandeskapet lägger också stor vikt vid att alla medlemsstater fullföljer sina skyldigheter gentemot de nya myndigheterna.
EnglishWe have to realize that in the Lomé Convention we are dealing with the Member States' contractual obligations towards Lomé countries.
Vi måste inse att det i Lomékonventionen handlar om avtalsenliga förpliktelser för medlemsstaterna gentemot Loméländerna.
EnglishIt is typical that hedge funds and private equity are exempt even from those obligations that employers have towards workers.
Det är typiskt att hedgefonder och private equity även undantas från de skyldigheter som arbetsgivarna har gentemot arbetstagarna.
EnglishWe have to realize that in the Lomé Convention we are dealing with the Member States ' contractual obligations towards Lomé countries.
Vi måste inse att det i Lomékonventionen handlar om avtalsenliga förpliktelser för medlemsstaterna gentemot Loméländerna.
EnglishI wanted to ask if the European Union's international obligations contribute towards the insolvency and sudden failure of businessmen.
Jag vill fråga om Europeiska unionens internationella skyldigheter bidrar till att affärsmän går i konkurs och plötsligt misslyckas.
EnglishThere is no mention of our obligations towards Community level services of general interest.
Och naturligtvis den eviga grädden på moset: avreglera de sektorer som ännu inte avreglerats. Ingenting om skyldigheten till tjänster i allmänhetens intresse på gemenskapsnivå.
EnglishIt will also make it easier for the countries in question to fully meet their outstanding financial obligations towards the European Union.
Det gör det också lättare för de berörda länderna att helt uppfylla sina utestående finansiella skyldigheter mot Europeiska unionen.
EnglishIn Slovenia, this behaviour is viewed as a flagrant violation of Italy's obligations towards a minority, in this case the Slovene minority.
I Slovenien betraktas detta som ett flagrant åsidosättande av Italiens skyldighet gentemot en minoritet, i detta fall den slovenska folkgruppen.

Más szótárak

English
  • obligations towards

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.