angol-svéd fordítás erre a szóra: obligation towards

EN

"obligation towards" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obligation towards".

Hasonló fordítások a(z) "obligation towards" szóra svédül

obligation főnév
towards prepozíció
toward prepozíció

Példamondatok a(z) "obligation towards" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
Turkiet köpslår alltjämt med EU när det gäller alla små förpliktelser.
EnglishI honestly believe that we have a great obligation towards this country.
Jag tror ärligt sagt, att vi har stora skyldigheter mot detta land.
EnglishThey have a social obligation towards those who work in the factories.
De har en social skyldighet gentemot dem som arbetar i fabrikerna.
EnglishExisting treaty provisions contain an obligation to work towards equality between women and men.
Enligt befintliga fördragsbestämmelser finns skyldigheten att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.
EnglishWe have a serious climate-related obligation towards these countries of an estimated EUR 100 billion a year.
Vi har betydande klimatrelaterade skyldigheter gentemot de här länderna värda uppskattningsvis 100 miljarder euro om året.
EnglishFinally, of course, there is the huge obligation of solidarity towards immigrants themselves called 'integration'.
Avslutningsvis har vi självfallet en stor skyldighet till solidaritet gentemot invandrarna själva, vilket kallas integration.
EnglishThe Commission has an obligation to Parliament here, but it has even more of an obligation towards women in the developing countries.
Här har kommissionen en skyldighet gentemot parlamentet, men framför allt gentemot kvinnorna i utvecklingsländerna!
EnglishIt is high time that the Council came up with results, so that the EU meets its moral obligation towards political refugees.
Det är hög tid att rådet når fram till resultat så att EU kan uppfylla sina moraliska skyldigheter gentemot politiska flyktingar.
EnglishBut the European Parliament, whose impact and role continue to increase, must be able to fulfil its obligation of communication towards the citizen.
Dock måste parlamentet, vars inflytande och roll bli allt starkare, kunna fullfölja sin egen uppgift genom kommunikation till medborgaren.
EnglishThe European Investment Bank should also comply with the Århus Convention, entailing an obligation of great openness towards the environmental movement.
Europeiska investeringsbanken borde även följa Århuskonventionen, som innebär en förpliktelse till stor öppenhet gentemot miljörörelsen.
EnglishThe European Union felt an obligation towards the Western Balkan states, and it should also have the same feeling about its - and our - eastern neighbours.
EU kände en skyldighet gentemot länderna på västra Balkan, och det bör ha samma känsla när det gäller sina - och våra - östra grannar.
EnglishSecondly, we have an obligation towards our citizens to rectify the things that have occurred during this period, that is, during our, and your, term in office.
För det andra är vi skyldiga våra medborgare att rätta till det som har hänt under denna period, dvs. under vår och er mandattid.
EnglishFor Greeks, the classification of these monuments as part of the cultural heritage of Greece and their preservation is a self-evident obligation towards history and tradition.
Att införliva dessa minnesmärken i Greklands kulturarv och bevara dem är för grekerna en självklar skyldighet gentemot historien och traditionen.
EnglishI support the extension of the seventh directive for as long as the United States of America refuses to honour its obligation to contribute towards a level playing field in the shipbuilding industry.
Jag stöder att det sjunde direktivet utsträcks att gälla så länge som USA vägrar att fullgöra sin skyldighet att bidra till att vi får lika villkor inom varvsindustrin.
EnglishI support the extension of the seventh directive for as long as the United States of America refuses to honour its obligation to contribute towards a level playing field in the shipbuilding industry.
Det är det som vi mest av allt vill ha för våra varvsföretag - att de kan verka med ett minimum av statligt stöd, eftersom de verkar inom en konkurrensmässigt rättvis miljö.

Más szótárak

English
  • obligation towards

Még több a angol-magyar szótárban.