angol-svéd fordítás erre a szóra: obligation to

EN

"obligation to" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "obligation to".

Hasonló fordítások a(z) "obligation to" szóra svédül

obligation főnév
to prepozíció
Swedish
to járulékszó

Példamondatok a(z) "obligation to" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishApart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
Bortsett från det är många inslag i direktivet helt och hållet utan skyldigheter.
EnglishWe are in fact under an obligation to respect the principle of non-discrimination.
Vi är i själva verket skyldiga att respektera principen om icke-diskriminering.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Vi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
EnglishYou have an obligation to vote to choose one of the three films in the competition.
Ni har en skyldighet att rösta på och välja ut en av de tre filmerna i tävlingen.
EnglishThe Council has agreed to the obligation of the Member States to cooperate only.
Rådet har endast gått med på skyldigheten för medlemsstaterna att samarbeta.
EnglishPressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
Att driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
EnglishIt would be good to obtain more information on the scope of this obligation.
Det skulle vara bra att få mer information om omfattningen av denna skyldighet.
EnglishMy concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.
Det viktiga är endast hur seriöst vi ser på denna antitotalitära skyldighet.
EnglishThe serious issue is this: this obligation is not provided for by the treaty.
Det stora problemet är att det inte finns någon sådan skyldighet i fördraget.
EnglishThe text also lays down the obligation of recovering 5% of waste for reuse.
Texten slår också fast att 5 procent av avfallet ska återvinnas och återanvändas.
EnglishIt should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
Man ska också komma ihåg att vi har en skyldighet att sänka koldioxidutsläppen.
EnglishThey began securing safety for their citizens, as is their full right and obligation.
De började värna sina medborgares säkerhet, vilket är deras fulla rätt och ansvar.
EnglishFurthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.
Jag stöder ett uppskjutande av den obligatoriska elektroniska fårmärkningen.
EnglishIt is currently merely a European Parliament wish list, with no obligation.
Det är för närvarande bara en önskelista från parlamentet, utan förpliktelser.
EnglishIt is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.
Det är en rättslig skyldighet gentemot de afrikanska böndernas Elfenbenskust.
EnglishWhether an obligation has been satisfied or not does not depend on the answer given.
Om en skyldighet har fullgjorts eller inte beror inte på vilket svar som har getts.
EnglishThese people are citizens, and we in this House have an obligation to them.
Dessa människor är medborgare, och vi i parlamentet har skyldigheter gentemot dem.
English(PL) Madam President, a customer who pays an agreed price has fulfilled an obligation.
(PL) Fru talman! En kund som betalar ett avtalat pris har fullgjort en skyldighet.
EnglishThe Community has an obligation to function as a role model in the international arena.
Gemenskapen är skyldig att fungera som en förebild på den internationella scenen.

Más szótárak

English
  • obligation to

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.