angol-svéd fordítás erre a szóra: obligation

EN

"obligation" svéd fordítás

SV

"obligation" angol fordítás

volume_up
obligation {hímn. és nőn.}

EN obligation
volume_up
{főnév}

obligation (és: duty, liability, part, responsibility)
volume_up
skyldighet {hímn. és nőn.}
It is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.
Det är en rättslig skyldighet gentemot de afrikanska böndernas Elfenbenskust.
The Ottawa Convention places an obligation to destroy stocks of APL.
Genom Ottawakonventionen har landet en skyldighet att förstöra sina minlager.
This is the obligation on the Commission and it must implement the treaties.
Detta är kommissionens skyldighet och den måste genomföra fördragen.
volume_up
förpliktelse {hímn. és nőn.}
Social dialogue will no longer be a horizontal obligation for the EU.
Social dialog kommer inte längre att vara en övergripande förpliktelse för EU.
The European Parliament has an obligation to our citizens, and to our citizens alone.
Det Europeiska parlamentet har en förpliktelse gentemot medborgarna, och endast medborgarna.
This obligation is not respected either in France or in many other European countries.
Denna förpliktelse respekteras inte, varken i Frankrike eller i många andra europeiska länder.
obligation (és: duty, office, responsibility)
volume_up
plikt {hímn. és nőn.}
Clearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
In such circumstances the European Union also has an obligation to help.
Under sådana omständigheter är det även Europeiska unionens plikt att hjälpa till.
Reference is made to the rule of law, but only as an obligation for others.
Man åberopar rättsstatlighet, men bara som någon annans plikt.
obligation (és: commitment, undertaking)
This obligation also extends to the feedstuffs used and the state of health of animals.
Detta åtagande inkluderar också använt djurfoder och djurens hälsotillstånd.
Just as the Copenhagen criteria are an obligation for the other countries.
Precis som Köpenhamnskriterierna är ett åtagande för de andra länderna.
But we feel that there is a legal obligation for a proposal to be made.
Vi anser emellertid att det finns ett rättsligt åtagande att lägga fram ett förslag.

Szinonimák (angolul) a(z) obligation szóra:

obligation

Szinonimák (svédül) a(z) obligation szóra:

obligation

Példamondatok a(z) "obligation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishApart from that many elements in the Directive are entirely without obligation.
Bortsett från det är många inslag i direktivet helt och hållet utan skyldigheter.
EnglishWe are in fact under an obligation to respect the principle of non-discrimination.
Vi är i själva verket skyldiga att respektera principen om icke-diskriminering.
EnglishThe Council has agreed to the obligation of the Member States to cooperate only.
Rådet har endast gått med på skyldigheten för medlemsstaterna att samarbeta.
EnglishPressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
Att driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
EnglishThe text also lays down the obligation of recovering 5% of waste for reuse.
Texten slår också fast att 5 procent av avfallet ska återvinnas och återanvändas.
EnglishThey began securing safety for their citizens, as is their full right and obligation.
De började värna sina medborgares säkerhet, vilket är deras fulla rätt och ansvar.
EnglishFurthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.
Jag stöder ett uppskjutande av den obligatoriska elektroniska fårmärkningen.
EnglishIt is currently merely a European Parliament wish list, with no obligation.
Det är för närvarande bara en önskelista från parlamentet, utan förpliktelser.
EnglishThese people are citizens, and we in this House have an obligation to them.
Dessa människor är medborgare, och vi i parlamentet har skyldigheter gentemot dem.
EnglishThe Community has an obligation to function as a role model in the international arena.
Gemenskapen är skyldig att fungera som en förebild på den internationella scenen.
EnglishI also agree with the need to give greater visibility to the obligation for transparency.
Jag instämmer också i att skyldigheten att vara mer öppna behöver bli tydligare.
EnglishI do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
Jag anser därför inte att vi skall stå fast vid kravet i det hänseendet.
EnglishThis puts us under an obligation to work especially closely with the European Commission.
Detta förpliktigar oss att samarbeta särskilt nära med Europeiska kommissionen.
EnglishWe have an obligation to take initiatives that will safeguard their dynamic role.
Vi är skyldiga att ta initiativ för att värna om deras dynamiska roll.
EnglishThis reduces or waives the obligation to pay insurance contributions.
Härigenom minskas eller åsidosätts kravet på att betala sjukförsäkringsavgifter.
EnglishWe also welcome the fact that there are no exemptions to the change-back obligation.
Vidare välkomnar vi att det inte finns några undantag i plikten vad gäller återväxling.
EnglishThere's no cost, no obligation, and getting started is quick and easy.
Det kostar inget, du förbinder dig inte till något och det är enkelt att börja.
EnglishThe payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its judgment.
Skyldigheten att betala skall få verkan den dag som anges i domstolens dom.
EnglishVery few Member States wish to introduce this obligation to notify a defect.
De flesta medlemsstater vill inte införa en sådan informationsskyldighet.
EnglishAll UN Member States have an obligation to protect refugees and asylum seekers.
skriftlig. - (FR) Alla FN-medlemsstater är skyldiga att skydda flyktingar och asylsökande.