angol-svéd fordítás erre a szóra: objectives set

EN

"objectives set" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "objectives set".

Hasonló fordítások a(z) "objectives set" szóra svédül

objectives főnév
Swedish
objective főnév
Swedish
objective melléknév
object főnév
set főnév
set melléknév
to set ige

Példamondatok a(z) "objectives set" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSecondly, we have to be able to define our objectives and set clear deadlines for them.
Dessutom måste man kunna definiera målen och klara tidsfrister för att uppnå dem.
EnglishPerhaps we can discuss this with Member States and ask them to set firm objectives.
Kanske kan vi diskutera detta med medlemsstaterna och be dem att fastställa fasta mål.
EnglishA liberalisation of trade with OCTs could fulfil the objectives we have set ourselves.
En liberalisering av utbytet med ULT kan göra att de mål vi fastställer kan uppnås.
EnglishWe have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves.
Jag anser att vi redan har uppnått några av de mål som vi har satt upp.
EnglishIt is important to pursue the principles and objectives set out in the July communication.
Det är viktigt att vi arbetar för principerna och målen i meddelandet från juli.
EnglishCommunity means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
Gemenskapsmedel är viktiga här för att vi ska kunna nå de mål som har uppställts.
EnglishBut the objectives that are set out disregard reality and current dangers.
Men de mål som har satts upp har ingenting med verkligheten och dagens hot att göra.
EnglishIt is essential if we wish to fulfil the objectives that we set ourselves in Lisbon.
Det är ett viktigt mål om vi vill nå de mål som vi fastställde i Lissabon.
EnglishEnsure that the Structural Funds contribute to the objectives we have set for 2020.
Se till att strukturfonderna bidrar till de mål vi har satt upp för 2020.
EnglishWithout such objectives set, the framework programme will lack the necessary vision.
Utan en sådan målsättning kommer det att saknas nödvändiga visioner inom ramprogrammet.
EnglishHowever, we need to set objectives in this area that are ambitious yet attainable.
Inom detta område bör man dock fastställa mål som är ambitiösa men möjliga att genomföra.
EnglishThey set four objectives which I think every European citizen will want to support.
De ställde upp fyra mål som jag tror att alla EU-medborgare vill stödja.
EnglishIt is therefore crucial that concrete commitments are made and realistic objectives set.
Det är därför avgörande att konkreta åtaganden görs och realistiska mål ställs upp.
EnglishOne of the objectives that the EU set itself at Lisbon was full employment by 2010.
Ett av de mål som EU satte upp i Lissabon var full sysselsättning 2010.
EnglishWe are able to set clear objectives and point out our political priorities.
Vi kan fastställa tydliga mål och peka ut våra politiska prioriteringar.
EnglishThat is why I am pleased to see that qualitative objectives have been set for this.
Därför gläder det mig att det nu äntligen har upprättats kvalitetsmålsättningar för detta.
EnglishWe also have Member States, such as Sweden, that have set objectives with a timeframe.
Det finns också medlemsstater, som t.ex. Sverige, som har fastställt tidsbegränsade mål.
EnglishHowever, its success will depend largely on achievable objectives being set.
Men framgången beror till stor del på att man bestämmer uppnåbara mål.
EnglishAs regards the objectives set out in the report, I should like to highlight the following:
När det gäller de mål som fastställts i betänkandet skulle jag vilja betona följande:
EnglishIt is no longer enough to set objectives; we need to define instruments.
Det räcker inte längre att sätta upp mål. Vi måste besluta om instrument.

Más szótárak

English
  • objectives set

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.