angol-svéd fordítás erre a szóra: objectives

EN

"objectives" svéd fordítás

SV
SV

EN objectives
volume_up
{többes szám}

objectives (és: targets)
volume_up
mål {tsz}
It must integrate social objectives, environmental objectives and long-term objectives.
Den måste inlemma sociala mål, miljömässiga mål och långsiktiga mål.
There are economic objectives, environmental objectives and social objectives.
Där finns ekonomiska mål, miljömål och sociala mål.
Objective 5b is one of the objectives which concentrates in particular on rural areas.
Mål 5b är ett av de mål som i synnerhet koncentrerar sig på landsbygdsområdet.

Szinonimák (angolul) a(z) objective szóra:

objective
object

Példamondatok a(z) "objectives" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOur resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
Vi pekar i vår resolution på behovet av utsläppsmål på kort sikt och på lång sikt.
EnglishOf course this policy must not negate the objectives of the Community legislation.
Självklart får den politiken inte hindra målsättningen i gemenskapens reglering.
EnglishThe package that has been presented to us fulfils these two fundamental objectives.
Det paket som har presenterats för oss uppfyller dessa två grundläggande syften.
EnglishAgainst this backdrop, I endorse the objectives tabled in the report before us.
Mot den bakgrunden stöder jag målsättningarna i det betänkande vi har framför oss.
EnglishSuch conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Sådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
EnglishThis was and is the basic precondition for the implementation of the objectives.
Detta var och är den grundläggande förutsättningen för uppfyllandet av målen.
EnglishWe have to rethink the general objectives of a new common agricultural policy.
Vi behöver omdefiniera de allmänna målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishEnlargements must not endanger the common policies or the objectives of the Union.
Utvidgningarna får inte hota den gemensamma politiken eller EU:s målsättningar.
EnglishWe are simply talking about applying different criteria to different objectives.
Vi talar helt enkelt om att tillämpa olika kriterier för olika målsättningar.
EnglishThe Presidency must do everything in its power to fulfil the final objectives.
Ordförandeskapet skall göra allt som står i dess makt för att uppfylla slutmålen.
EnglishThis is the key to Europe's climate change policy and its Copenhagen objectives.
Detta är avgörande för EU:s klimatförändringspolitik och dess Köpenhamnsmål.
EnglishMr President, in principle we have two methods of achieving road safety objectives.
Herr ordförande! Vi har i princip två metoder för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.
EnglishThe common objectives are very commendable, and in some ways they are necessary.
De gemensamma målsättningarna är mycket berömvärda och i vissa avseenden nödvändiga.
EnglishThe programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
Budgeten för programmet är tämligen anspråkslös och målsättningen mycket ambitiös.
EnglishThe demands and the objectives from Lisbon and Gothenburg must now become reality.
Kraven och målsättningarna från Lissabon och Göteborg måste nu materialiseras.
EnglishWe are pleased that the Kyoto objectives take centre stage in the resolution.
Det gör oss gott att målsättningarna från Kyoto är en central del i resolutionen.
EnglishA further impediment to the achievement of the Lisbon objectives, and all for what?
Ett ytterligare hinder för att uppnå målen från Lissabon, och allt detta för vad?
EnglishWhy go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?
Varför ska vi gå längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen i Fördraget?
EnglishThe make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
De bidrar på ett betydelsefullt sätt till ett genomförande av Lissabonmålen.
English(PL) This report is related to the important objectives of the Europe 2020 strategy.
(PL) Detta betänkande har anknytning till de viktiga målen i EU 2020-strategin.