angol-svéd fordítás erre a szóra: objectively

EN

"objectively" svéd fordítás

EN objectively
volume_up
{határozószó}

objectively
But this is not, objectively, the real reason for this Commission proposal.
Men det är, objektivt sett, inte det verkliga skälet till detta kommissionsförslag.
This report allows us to examine objectively the European Parliament's 2012 budget.
Betänkandet låter oss objektivt undersöka parlamentets budget för 2012.
These benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.
Dessa riktmärken måste alltså vara realistiska och gå att mäta objektivt.

Szinonimák (angolul) a(z) object szóra:

object

Példamondatok a(z) "objectively" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe support the Ombudsman's requests, and regard them as objectively justified.
Vi stöder kraven från ombudsmannen och anser att de är sakligt berättigade.
EnglishIn other words, we discussed the issues objectively and arrived at a common position.
Det vill säga vi har diskuterat sakligt och kommit fram till ett gemensamt resultat.
EnglishThe sectors where this risk of carbon leakage plays a part must be specified objectively.
De sektorer som riskerar koldioxidläckage måste identifieras enligt objektiva kriterier.
EnglishWe must involve those concerned and deal objectively with justified objections.
Det handlar om att engagera deltagarna och att sakligt besvara eventuella motiverade invändningar.
EnglishObjectively, we believe that the Amsterdam Treaty is a failure.
Angående fördraget. Vi anser att översynen i Amsterdam är ett fiasko.
EnglishI think that the only way out of such a situation is by working objectively and with very clear ideas.
Jag tror att man bara kan lösa en sådan situation ovanifrån och med mycket tydliga idéer.
EnglishLet us just say that that route carries the risk of being objectively useful for dictators.
Det räcker med att säga att denna väg på ett riskabelt sätt kan bli till påtaglig nytta för diktatorer.
EnglishIn an endeavour to appease the invader, it objectively emboldens it.
I strävan att lugna inkräktaren uppmuntrar det honom.
EnglishThe President has not fulfilled her obligation to run debates in this House objectively.
Talmannen har inte uppfyllt sina skyldigheter beträffande objektivitet när det gäller att leda debatten här i kammaren.
EnglishI advocate that we observe matters in Ukraine objectively, not through party political spectacles.
Jag förordar att vi sakligt uppmärksammar frågorna i Ukraina, utan att ta på oss de partipolitiska glasögonen.
EnglishWe must also explain, clearly and objectively, to people the many advantages of the Constitution over the current Treaties.
Konstitutionen kommer att stärka både demokratin och effektiviteten inom EU betydligt.
EnglishI believe we should assess the matter objectively.
Vi måste sluta säga att de alla är av samma skrot och korn.
EnglishMr President, information conveys what is happening objectively and is good for a democracy.
Därför är jag emot punkt 5, att universitet skall sprida EU: s värden istället för kritiskt tänkande, analys och kunskap.
EnglishIf the media are to inform citizens objectively about the work of the EU, they must focus on genuine work rather than titbits or scandals.
Det finns ett akut behov av alla reformer och framsteg som konstitutionen för med sig.
EnglishPatients need to be informed objectively and there needs to be a clear barrier between information and advertising.
Patienter måste få objektiv information och det måste finnas en tydlig distinktion mellan information och reklam.
EnglishAt any rate, this subject should at least be dealt with more objectively and seriously than has been the case today.
I vilket fall som helst borde ämnet åtminstone behandlas med större distans och allvar än vad som varit fallet i dag.
EnglishNow, objectively, what has France done?
Vad har då Frankrike gjort, rent konkret?
EnglishFurthermore, I must recall that this subject falls, objectively – see Article 95(2) TEC – outside the EU’s sphere of action.
Vidare måste jag påminna om att frågan rent sakligt faller utanför EU:s handlingsområde – se artikel 95.2 i EG-fördraget.
EnglishOn this subject, President Mbeki argues objectively, whereas on the subject of Zimbabwe he tends to adopt a more partisan stance.
Angående denna fråga är president Mbekis argument objektiva, medan han i fråga om Zimbabwe tycks vara mer partipolitisk.
EnglishThe Commission will assess progress fairly and objectively and will measure the progress of the negotiations on this basis.
Jag vet hur övertygande Chris Patten och Günter Verheugen kan vara, så jag antar att man i Haag och London också lyssnar på dem.