angol-svéd fordítás erre a szóra: objective way

EN

"objective way" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "objective way".

Hasonló fordítások a(z) "objective way" szóra svédül

objective főnév
Swedish
objective melléknév
object főnév
way főnév

Példamondatok a(z) "objective way" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI believe that measures that are proportionate to that objective is the way forward.
Jag anser att åtgärder som står i proportion till det målet är den rätta vägen.
EnglishIAs must be independent and undertaken in a transparent and objective way.
De måste genomföras på ett oberoende, insynsvänligt och objektivt sätt.
EnglishThe Ombudsman is there, as we all know, to act as the arbiter in a fair and objective way.
Ombudsmannen är, som vi alla vet, till för att fungera som en rättvis och objektiv skiljedomare.
EnglishThis way the objective concerning the application of just European rules gains depth.
På så sätt stärks målet att bara tillämpa EU-bestämmelser.
EnglishThe rapporteur has lost sight of his objective on the way, overcome by the dominant expertise.
Föredraganden förlorade sin målsättning på vägen och lät sig besegras av dominerande expertis.
EnglishIt is the perfect initiative for exploring the media landscape in the European Union in an objective way.
Det är ett utmärkt initiativ för att på ett objektivt sätt utforska medielandskapet i EU.
EnglishIn my opinion, they were influencing patients in a non-objective way to take note of a particular product.
Jag anser att de fick patienterna att uppmärksamma vissa produkter på ett icke objektivt sätt.
EnglishI hope it will be held in an objective and open way.
Jag hoppas att den kan hållas på ett objektivt och öppet sätt.
EnglishThe first principle demands that the risks entered into by the banks be defined and assessed in an objective way.
Den första principen kräver en saklig definition och bedömning av de risker som bankerna tar.
EnglishHave we actually considered and discussed with one another all of the essential issues in a fair and objective way?
Har vi verkligen beaktat och diskuterat alla viktiga frågor på ett rättvist och objektivt sätt?
EnglishTherefore, I am convinced that it will be possible to continue discussing this issue in an objective way.
Jag är övertygad om att det därför kommer att vara möjligt att fortsätta diskutera denna fråga på ett sakligt sätt.
EnglishThat would be an objective way of looking at it.
Det skulle vara ett objektivt sätt att se på saken.
EnglishTurkey's prospective accession to the EU, which remains the objective, has opened the way to attempts at reform.
Turkiets framtida anslutning till EU förblir ett mål och det har lett till att man försöker skapa nya reformer.
EnglishAs regards individual mergers, we will enforce the Merger Regulation in a fair, objective and coherent way.
När det gäller enskilda fusioner kommer vi att tillämpa koncentrationsförordningen på ett rättvist, objektivt och sammanhållet sätt.
EnglishThe resolution we have before us reflects the alarming situation in Malta and other countries in an incisive, clear and objective way.
Resolutionen återspeglar den alarmerande situationen i Malta och andra länder på ett genomträngande, klart och objektivt sätt.
EnglishPatients should have access to high quality, objective information regarding the way in which medicines are prescribed and their properties.
Patienterna bör få tillgång till objektiv information av hög kvalitet om hur läkemedel förskrivs och om läkemedlens egenskaper.
EnglishAn important part of it will of course be the issue of information, and we would like this to be done in the most accurate and objective way.
Informationsfrågan kommer naturligtvis att utgöra en viktig del, och vi vill att detta ska ske på ett så noggrant och neutralt sätt som möjligt.
EnglishIn this report we have tried to analyse China's presence in Africa in an objective way, acknowledging both the positive and negative impacts.
I det här betänkandet har vi försökt analysera Kinas närvaro i Afrika på ett objektivt sätt och erkänna både dess positiva och negativa effekter.
EnglishHowever, we need to achieve that objective in a balanced way and in a common-sense way, so that we protect human health without penalising agriculture.
Vi måste emellertid uppnå detta mål på ett balanserat och förnuftigt sätt och slå vakt om människors hälsa utan att straffa jordbruket.
EnglishExperience shows that where Member States handle asylum requests in an objective, professional way, no beacon effect has been created, far from it.
Erfarenheten visar att där medlemsstaterna behandlar asylansökningar på ett objektivt, professionellt sätt, skapas ingen masseffekt, långt därifrån.

Más szótárak

English
  • objective way

Még több a angol-magyar szótárban.