EN

nursing {főnév}

volume_up
1. általános
nursing (és: attendance, attention, care, charge)
volume_up
vård {hímn. és nőn.}
As leaders of nursing manage and coordinate your care and medical work among the elderly.
Som ledare av omvårdnadsarbetet leder och  samordnar du vård och hälsoarbetet bland äldre.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Det handlar ofta om vård och olika aspekter av barns utveckling.
Specialistsjuksköterskeexamen, Vård av äldre
2. gyógyászat
nursing (és: health care)
volume_up
sjukvård {hímn. és nőn.}
In my own region at St Angela's College we have a cut of 25% for general nursing and 40% for intellectual-disability nursing.
I min egen region, vid St Angela's College, har vi en minskning med 25 procent för allmän sjukvård och 40 procent för vård av intellektuellt funktionshindrade.
These include care services, from the training of carers and care management to care of the elderly, home care and health care in hospitals and nursing homes.
Dit hör vårdtjänster, allt ifrån sjuksköterskeutbildning och vårdadministration till äldreomsorg och öppenvård liksom hälso- och sjukvård.
Guaranteeing our citizens equal opportunities to receive treatment in healthcare and nursing is an important policy issue both within the Member States and at EU level.
Att kunna garantera medborgarnas lika möjligheter vad gäller att få behandling inom hälso- och sjukvård är en viktig politisk fråga såväl inom medlemsstaterna som på EU-nivå.

Szinonimák (angolul) a(z) nursing szóra:

nursing

Példamondatok a(z) "nursing" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNursing is a science dealing with human beings throughout their life-cycle.
Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan.
EnglishWith courses in nursing, she became more curious and wanted to continue reading on.
Med fristående kurser i omvårdnad blev hon mer nyfiken och ville fortsätta läsa vidare.
EnglishThe department also includes radiology nursing program, whose major is radiography.
Till avdelningen hör även röntgensjuksköterskeprogrammet, vars huvudämne är radiografi.
EnglishThis fall starts a new master in Nursing at Luleå University of Technology.
Till hösten startar en ny master i Omvårdnad på Luleå tekniska universitet.
EnglishA few months ago, I got a phone call from a nursing home where I work.
För några månader sedan fick jag ett samtal från ett äldreboende där jag arbetar.
EnglishIdeas may come from researchers, creative innovators, and nursing and healthcare staff.
Idéer kan komma från forskare, innovatörer eller medarbetare inom vården och omsorgen.
EnglishThere are students in the nursing program, semester 6, which present their theses.
Det är studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, som presenterar sina examensarbeten.
EnglishJuvenile offenders, pregnant women and nursing mothers were also excluded.
Ungdomsbrottslingar, gravida kvinnor och ammande mödrar undantogs också.
EnglishIt happens very urgent things while there is also time for nursing.
Det händer mycket akuta saker, samtidigt som det även finns tid för omvårdnad.
EnglishNursing care affects all people in some way throughout their lives.
Omvårdnad är något som alla människor på något sätt berörs av under sitt liv.
EnglishFor Nursing, Specialist Nursing and Diagnostic Radiology Nursing.
För Sjuksköterske-,Specialistsjuksköterske- och Röntgensjuksköterskeprogrammet
EnglishOn the 26 of November is the nursing program conference in nursing held.
Den 26 november hålls sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad.
EnglishThe idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
EnglishNursing is the main area of ​​nursing education and specialized training for nurses.
Omvårdnad är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildningar för sjuksköterskor.
EnglishNursing Science concepts, theory and methods are developed.
Inom detta fokusområde utvecklas begrepp, teori och metoder inom omvårdnad.
EnglishPractical training for specialist nursing students specializing in emergency and critical care.
Praktisk övning för specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot ambulans och intensivvård.
EnglishFor Nursing distance and specialist nursing programs
För Sjuksköterskeprogrammet distans samt specialistsjuksköterskeprogrammen
EnglishThe department conducts research in nursing and in addition there is a PhD in health sciences.
Vid avdelningen bedrivs forskning i omvårdnad och dessutom finns det en Forskarskola i hälsovetenskap.
EnglishThe research subjects Occupational therapy, Nursing and Physical Therapy are also the department’s responsibility.
Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.
EnglishTheses - Specialist Nursing, Pre-hospital Emergency Care
Examensarbeten - specialistsjuksköterskeexamen, ambulanssjukvård