EN nurse
volume_up
[female] {főnév}

nurse (és: sister)
volume_up
syster {hímn. és nőn.}
Would you take a look at that cervix, Nurse Kisilevsky?
Vill du kolla på livmoderhalsen, syster Kisilevsky?
Nurse Espinoza, do you by any chance know what time your 9. 30 shift starts?
Syster Espinoza, vet ni när ert 9. 30- skift börjar?
Syster, tog du med verktygen?
nurse
volume_up
sköterska {hímn. és nőn.}
If you were a nurse or a teacher, I'd feel the same.
Om du vore sköterska eller lärarinna, så hade jag känt likadant.
She came to the shore to visit a nurse of her childhood days.
Hon kom hit för att besöka en sköterska från hennes barndom.
Lämna över det till en sköterska.
nurse
volume_up
amma {hímn. és nőn.}
The problem is that these pups need a stable platform of solid ice in order to nurse from their moms.
Problemet är att dessa ungar behöver en stabil plattform av bestående is för att kunna amma från sina mödrar.
We live in a market economy and neither the State not the European Union should act as a wet nurse or a nanny for cultural creation.
Vi lever i en marknadsekonomi, och varken staten eller Europeiska unionen kan vara amma eller barnjungfru åt det kulturella skapandet.
We have a directive which relates solely to women, because only they give birth, only they get pregnant and only they can nurse.
Vi har ett direktiv som omfattar enbart kvinnor, eftersom de är de enda som föder barn, de enda som blir gravida och de enda som kan amma.
nurse
volume_up
barnskötare {hímn. és nőn.}
For the rest of its life the bee stays in the hive, as a guard or nurse.
Resten av livet stannar biet i kupan, som väktare eller barnskötare.
nurse
volume_up
sjukskötare {hímn. és nőn.}
I shall, therefore, try to play the role of nurse, by answering, at least in part, Mr Morillon's question, which concerns the role of the King in a future Afghan government.
Jag skall således försöka agera som sjukskötare genom att svara, åtminstone delvis, på frågan om kungens roll i en framtida afghansk regering.
I shall, therefore, try to play the role of nurse, by answering, at least in part, Mr Morillon' s question, which concerns the role of the King in a future Afghan government.
Jag skall således försöka agera som sjukskötare genom att svara, åtminstone delvis, på frågan om kungens roll i en framtida afghansk regering.
In this policy of dependency, we will use, in the first instance, social workers instead of soldiers; nurses instead of bombs; and teachers instead of missiles.
I denna politik använder vi i första hand socialarbetare i stället för soldater, sjukskötare i stället för bomber och lärare i stället för missiler.
nurse (és: nanny)
volume_up
barnsköterska {hímn. és nőn.}
nurse
volume_up
sjuksköterska {hímn. és nőn.}
I felt that career opportunities were limited as a nurse and district nurse.
– Jag kände att karriärmöjligheterna var begränsade som sjuksköterska och distriktsköterska.
As a nurse I have to say I was extremely impressed by the hospital.
Som sjuksköterska måste jag säga att jag var oerhört imponerad av sjukhuset.
This 32-year-old Romanian nurse had gone off to Italy in search of a better job.
Denna 32-åriga rumänska sjuksköterska reste till Italien för att hitta ett bättre jobb.

Szinonimák (angolul) a(z) nurse szóra:

nurse

Példamondatok a(z) "nurse" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMadelene Bostrom was a fully trained critical care nurse in the summer 2010.
Madelene Boström var färdigutbildad intensivvårdssjuksköterska sommaren 2010.
EnglishAs intensive care nurse you can focus on a few patients receiving all the attention.
Som intensivsyrra kan man fokusera på ett fåtal patienter som får all uppmärksamhet.
EnglishThat man in the library in your house... nurse said he's in a coma from a massive stroke.
Mannen i biblioteket hemma hos dig - - sköterskan sa att ha ligger i koma efter en hjärnblödning.
EnglishAnna Jonsson is studyting to become a specialist nurse in the intensive care at Luleå University of Technology.
Anna Jonsson går specialistsjuksköterska mot intensivvård på Luleå tekniska universitet.
EnglishOne was that my favorite nurse, Ettie, told me that I did not take her pain into consideration.
Den ena var att en av mina favoritsköterskor, Ettie, sa att jag inte tog hennes egen smärta i beaktande.
EnglishSpecialist Nurse with specialization district nurse
Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska
EnglishParts of the program in Specialist Nurse, specializing intensive care, is held together with other specializations.
Vissa delar av utbildningarna till specialistsjuksköterska hålls gemensamt för olika inriktningar.
EnglishSpecialist Nurse, specializing in the care of older
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre
EnglishSpecialist Nurse with specialization surgery care
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård
EnglishAlehagen, with a background as a midwife, and Johansson, a district nurse, are both researchers in nursing science.
Alehagen med en bakgrund som barnmorska och Johansson som distriktssköterska är båda forskare i omvårdnad.
EnglishRadiology nurse has a diverse work that requires personal responsibility, independent thinking and creativity.
Röntgensjuksköterskan har ett varierande arbete som kräver eget ansvar, självständigt tänkande och kreativitet.
EnglishWith regard to nurse practitioners, nurses should be given more status in developing countries than they now have.
När det gäller praktiserande sjuksköterskor så borde dessa ges mer status än de har nu i utvecklingsländerna.
EnglishThe job as theater nurse can be rotating, and that is how they work at the surgical department in Sunderbyn.
Jobbet som operationssjuksköterska kan vara roterande och så arbetar de flesta på operationsavdelningen i Sunderbyn.
EnglishSpecialist Nurse with specialization ambulance
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulans
EnglishAs a specialist nurse in intensive care, you are responsible for the care of critically ill patients of various ages.
Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för omvårdnad av svårt sjuka patienter i olika åldrar.
EnglishAs a radiology nurse, plan and execute your tests and treatments based on patient condition and situation.
Som röntgensjuksköterska planerar och genomför du undersökningar och behandlingar utifrån patientens tillstånd och situation.
EnglishSpecialist Nurse, Intensive Care
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård
EnglishWhen she read it clear she sought determinedly straight to the specialized training focusing district nurse.
När hon var klar med sin kandidatexamen sökte hon målmedvetet direkt in på specialistutbildningen med inriktning mot distriktsköterska.
EnglishResearch shows that learning increases with simulation, says Örjan Lestander, critical care nurse and instructor at LTU.
Forskning visar att lärandet ökar i samband med simulering, säger Örjan Lestander, intensivvårdssjuksköterska och adjunkt på LTU.
EnglishI got stuck in the nurse's office.