angol-svéd fordítás erre a szóra: numerous

EN

"numerous" svéd fordítás

EN numerous
volume_up
{melléknév}

Numerous problems, numerous conflicts of interest have still not been resolved.
Fortfarande är många problem, många intressekonflikter olösta.
Furthermore, we have numerous fires, numerous earthquakes and other natural disasters.
Dessutom inträffar många bränder, jordbävningar och andra naturkatastrofer.
Here too there are numerous proposals and numerous alternative solutions.
Här finns också många olika förslag och alternativa lösningar.
numerous
volume_up
åtskilliga {mn} [form.]
Unfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Tyvärr innehåller de åtskilliga motsägelser där de går emot kompromisserna.
Parliament will have to make numerous improvements to this draft.
Parlamentet kommer att behöva göra åtskilliga förbättringar av utkastet.
There have been numerous mass demonstrations and protests.
Det har förekommit åtskilliga stora demonstrationer och protestaktioner.
numerous
I'm on the verge of numerous... countless... scientific breakthroughs.
Jag står på gränsen till att göra otaliga... vetenskapliga genombrott.
We could take numerous other examples to illustrate this state of affairs.
Dessa sakförhållanden kan vi fortsätta att skildra med otaliga exempel.
Furthermore, there are numerous shortcomings in recovery procedures.
Dessutom finns det otaliga brister i återkravsförfarandet.
numerous (és: plentiful)
There are currently numerous examples of such taboos that need to be lifted.
Det finns för närvarande talrika exempel på tabun som måste hävas.
This position has been expressed in numerous statements.
Denna hållning har tagit sig uttryck i talrika förklaringar.
The creation of the Agency for Fundamental Rights is surrounded by numerous debates.
Inrättandet av byrån för grundläggande rättigheter omgärdas av talrika debatter.

Szinonimák (angolul) a(z) numerous szóra:

numerous
English

Példamondatok a(z) "numerous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishGreece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
Grekland befinner sig i en social explosion med allmän oro i flera olika städer.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Att det arktiska istäcket smälter får dock ett flertal drastiska konsekvenser.
EnglishThey have collaborated with LTU numerous times and have developed their business.
De har samarbetat med LTU flera gånger vilket har utvecklat deras verksamhet.
EnglishThe creation of the Agency for Fundamental Rights is surrounded by numerous debates.
Inrättandet av byrån för grundläggande rättigheter omgärdas av talrika debatter.
EnglishOn numerous occasions, the debates in our Assembly have focused on combating racism.
Vid ett flertal tillfällen har debatterna i kammaren behandlat kampen mot rasism.
EnglishNumerous human rights defenders, journalists and web bloggers have been arrested.
Flera människorättsförsvarare, journalister och webbloggare har arresterats.
EnglishCoordinated political measures are required in numerous areas of the European Union.
Samordnade politiska åtgärder krävs på en rad områden inom Europeiska unionen.
EnglishThe electoral process was marked by numerous failures to comply with democratic rules.
Valförfarandena präglades av ett stort antal brott mot de demokratiska reglerna.
EnglishBut we refuse to give our backing to the numerous restrictions that it contains.
Men vi vägrar att godkänna det stora antalet restriktioner den innehåller.
EnglishNumerous efforts have, of course, been made, but I do not think that they suffice.
Det har naturligtvis gjorts flera försök, men jag tror inte att det räcker.
EnglishThirdly, we must not forget that there are numerous sides to this problem.
För det tredje får vi inte glömma att det finns flera sidor av det här problemet.
EnglishI voted against the motion for numerous reasons; my main reasons are outlined below.
Jag röstade mot förslaget av flera skäl, och de främsta skälen ska jag beskriva här.
EnglishIt has caused numerous inequalities and pressures, especially among vulnerable groups.
Den har lett till obalanser och påfrestningar, inte minst för sårbara grupper.
EnglishNumerous useful changes have been made to the texts and the results are very balanced.
En mängd bra ändringar av texterna har gjorts och resultaten är mycket välavvägda.
EnglishNumerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
Ett stort antal byar översvämmades och flera hus lades helt under vatten.
EnglishSecondly - weak coordination of the work of numerous European institutions.
Den andra bristen är det svaga samarbetet mellan ett antal EU-institutioners arbete.
EnglishDue to numerous food crises, it has now also become a public health issue.
På grund av flera livsmedelskriser har det nu också blivit en folkhälsofråga.
EnglishUnfortunately, numerous votes in plenary have damaged this remarkable work.
Tyvärr raserade flera omröstningar i kammaren detta anmärkningsvärda arbete.
EnglishFurthermore, we have numerous fires, numerous earthquakes and other natural disasters.
De dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
EnglishHowever, there are still a great number of issues to be tackled in numerous areas.
Det finns dock fortfarande ett stort antal frågor att ta itu med inom flertalet områden.