EN

numbers {többes szám}

volume_up
numbers (és: digits)
If the Count parameter is negative, numbers before the decimal are rounded.
Om parametern antal är negativ, så sker avrundningen till siffror framför kommatecknet.
Some EU Member State governments are now considering nothing but the numbers.
Vissa medlemsstaters regeringar ser endast till siffror.
These are very high numbers in a country with a population of 60 million.
Detta är mycket höga siffror för ett land med en befolkning på 60 miljoner människor.

Példamondatok a(z) "numbers" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Vi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.
EnglishThe latest trends show an increasing numbers of people infected with the virus.
De senaste siffrorna visar att antalet människor som är smittade med viruset ökar.
EnglishThese filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
Anpassade filter används i den ordning som de visas på sidan Profilinställningar.
EnglishLook, can you get me the addresses on these speed-dial phone numbers, please?
Hör du, kan du fixa adresserna...... till de här telefonnumren, så är du snäll?
EnglishTherefore, I hope that the interpreters now translate the Polish numbers correctly.
Jag hoppas därför att tolkarna översätter de polska siffrorna rätt den här gången.
EnglishIn my country, there has been a dramatic increase in the numbers of teenagers working.
I mitt land har det varit en dramatisk ökning av antalet tonåringar som arbetar.
EnglishThere are growing numbers of people who cannot afford the basic necessities of life.
Det finns ökande skaror människor som inte har råd med livets nödvändigheter.
EnglishIn the case of Malta the situation is even more precarious because of sheer numbers.
För Maltas del gör enbart det stora antalet människor situationen ännu vanskligare.
EnglishFor example, observers are needed, and in far greater numbers than previously.
Till exempel behövs det observatörer, och det i mycket större omfattning än tidigare.
EnglishThe numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
Siffrorna är chockerande, och ändå verkar EU och dess regeringar förvirrade.
English—Are the serious delays on this route causing a fall in passenger numbers?
—Leder dessa långa förseningar till att antalet resenärer minskar på denna linje?
EnglishThe display of these " numbers " is left-justified just like normal text.
De här " talen " justeras till vänster enligt standard, precis som andra texter.
EnglishHowever, in Ireland at least, the numbers involved in policing farmers have escalated.
Åtminstone i Irland har antalet tjänstemän som kontrollerar jordbrukarna ökat.
EnglishPerhaps you, Mr President, might make inquiries of your opposite numbers in Romania?
Kanske kan ni, herr talman, göra efterfrågningar om era kolleger i Rumänien?
EnglishThere are also very large numbers of Members who are interested in this subject.
Det är också väldigt många ledamöter som är intresserade av denna fråga.
EnglishI hope that increasing numbers of us will align ourselves with this move for change.
Jag hoppas att vi blir allt fler som omfattas av denna framtidsutsikt om förändring.
EnglishPeople do, however, rally in large numbers around one issue, namely that of enlargement.
Det finns dock en stor uppslutning kring en fråga, nämligen kring utvidgningen.
EnglishBut I think we should also just check the numbers, take a reality check here.
Men jag tror att vi också borde kolla siffrorna, göra en verklighetscheck.
EnglishThis option applies gray highlighting to footnote numbers footnote numbers.
Med detta alternativ förses fotnotsnummer fotnotsnummer med en grå bakgrund.
EnglishMy country has recently recorded the greatest increase in student numbers in Europe.
I mitt land konstaterades nyligen den största ökningen av antalet studenter i Europa.