angol-svéd fordítás erre a szóra: nautical

EN

"nautical" svéd fordítás

EN nautical
volume_up
{melléknév}

nautical
It is limited to 20 nautical miles between two ports, below which passenger lists are not considered necessary.
Den är begränsad till 20 nautiska mil mellan två hamnar; i annat fall anses inte passagerarlistor vara nödvändiga.
The VVD backs the rapporteur where he wants to limit the directive to the technical-nautical services.
VVD stöder föredraganden när han vill begränsa direktivet till de teknisk-nautiska tjänsterna.
All the technical-nautical professions and all the European trade unions unanimously reject this Bolkestein-style directive for the ports.
Alla teknisk-nautiska yrkeskårer och alla fackföreningar i Europa förkastar enhälligt detta direktiv för hamnar i Bolkesteinstil.
nautical
nautical (és: naval, maritime, lacustrine)

Szinonimák (angolul) a(z) nautical szóra:

nautical

Példamondatok a(z) "nautical" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe nautical colleges are disappearing, which is jeopardising maritime safety.
Sjöfartsskolorna försvinner. Det innebär att säkerheten till sjöss äventyras.
EnglishOn whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Vem har bestämt att sjömil plötsligt ska bli kilometer på dessa kartor?
EnglishI would therefore also like to comment on the 24 nautical miles question.
Därför vill jag också gärna kommentera frågan om de 24 sjömilen.
EnglishTo put it in nautical language: when it comes to financing seaports, the bulkheads are closed.
På sjömansspråk skulle man säga: I kusthamnarna tätar man skotten när det gäller finansieringen.
EnglishThe VVD backs the rapporteur where he wants to limit the directive to the technical-nautical services.
VVD stöder föredraganden när han vill begränsa direktivet till de teknisk-nautiska tjänsterna.
EnglishNautical services for piloting and mooring are universally recognised as services of general interest.
Navigeringstjänster för lotsning och hamnlotsning är allmänt erkända som tjänster i allmänhetens intresse.
EnglishMadam President, the Commissioner made some nautical historical allusions, so I would like to do the same.
(EN) Fru talman! Kommissionsledamoten gjorde några sjöhistoriska anspelningar, så jag skulle vilja göra detsamma.
EnglishThe EU is not really involved in the control of fisheries within the 12-nautical-mile limit, other than in exceptional cases.
Jag håller även med om att hänsyn måste tas till de specifika egenskaperna hos olika kustområden.
EnglishIn this way, European businesses would then be able to employ EU nationals working in these nautical occupations.
På detta sätt skulle europeiska företag kunna anställa unionsmedborgare för att arbeta inom dessa sjömansyrken.
EnglishIt is limited to 20 nautical miles between two ports, below which passenger lists are not considered necessary.
Den är begränsad till 20 nautiska mil mellan två hamnar; i annat fall anses inte passagerarlistor vara nödvändiga.
EnglishOne serious loophole, for example, is in relation to the international waters that begin 12 nautical miles off the coast.
En allvarlig lucka är till exempel de internationella vattenområdena som börjar 12 sjömil utanför kusten.
EnglishThe EU is not really involved in the control of fisheries within the 12-nautical-mile limit, other than in exceptional cases.
EU är inte direkt involverat i kontrollen av fiske innanför gränsen på 12 nautiska mil, utom i undantagsfall.
EnglishThey do not have the same nautical qualities.
Deras sjöfartskaraktär är inte densamma.
EnglishFirst, by access to waters within the 12 or 6 nautical mile zone, in accordance with article 6 of the 3760/92 Regulation.
för det första av tillgången till vatten, inom zonen på 6/12 sjömil, i enlighet med artikel 6 i förordning 3760/92;
EnglishFirst, by access to waters within the 12 or 6 nautical mile zone, in accordance with article 6 of the 3760/ 92 Regulation.
för det första av tillgången till vatten, inom zonen på 6 / 12 sjömil, i enlighet med artikel 6 i förordning 3760 / 92;
EnglishThis must also include maritime access, not only for technical-nautical services, but also for the handling of cargo and passengers.
Även sjöfartstillträdet måste omfattas, inte bara för teknisk-nautiska tjänster utan även för lasthantering och passagerarbehandling.
EnglishThese proposals exclude the Antifer dyke situated near Etretat, but compensate for it by enlarging the perimeter to 12 nautical miles.
Dessa förslag innefattar inte strandvallen i Antifer nära Etretat, men detta kompenseras genom att omkretsen vidgas till tolv sjömil.
EnglishAll the technical-nautical professions and all the European trade unions unanimously reject this Bolkestein-style directive for the ports.
Alla teknisk-nautiska yrkeskårer och alla fackföreningar i Europa förkastar enhälligt detta direktiv för hamnar i Bolkesteinstil.
EnglishMayotte is only a few nautical miles from the Comoros, and the Guyanese border is an area of equatorial forest that is difficult to control.
Mayotte ligger bara några få sjömil från Comorerna och Guyanas gräns ligger i ett regnskogsområde som är svårt att kontrollera.
EnglishUnfortunately, we need to deal today with the lack of personnel within the European Union, and in particular in France, in all nautical occupations.
Tyvärr måste vi i dag hantera personalbristen inom Europeiska unionen, och särskilt i Frankrike, inom alla sjömansyrken.