EN natural
volume_up
{főnév}

1. általános

natural
volume_up
naturbegåvning {hímn. és nőn.} [közny.]
He was a natural heroic son of a bitch, that man.
Han var en heroisk naturbegåvning.

2. zene

natural
volume_up
stamton {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) natural szóra:

natural

Példamondatok a(z) "natural" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThese proposals relate to natural disasters, such as fires, droughts and floods.
De här förslagen rör naturkatastrofer, såsom bränder, torka och översvämningar.
EnglishThis is natural for a Constitution where parliamentarians were the majority voice.
Det är naturligt för en konstitution där parlamentariker var den största rösten.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishGroundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
(EN) Grundvatten är en värdefull naturtillgång som måste skyddas där så är möjligt.
EnglishIt is therefore natural that we should link the future of Slovakia with Europe.
Det är därför naturligt att vi bör länka samman Slovakiens framtid med Europa.
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishApparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.
Tydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.
EnglishIt would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
Det skulle vara naturligt för EU att inleda en närmare dialog med dessa länder.
EnglishI particularly welcome cooperation on humanitarian crises and natural disasters.
Jag välkomnar särskilt samarbetet vid humanitära kriser och naturkatastrofer.
EnglishNatural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
Naturkatastrofer kommer att bli allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
EnglishLet us hope that others will join her in the future, as is natural in a democracy.
Vi hoppas att andra kommer att följa henne, vilket är naturligt i en demokrati.
EnglishIt is therefore natural that there are demands like this on the part of consumers.
Därför är det naturligt att det finns sådana här krav från konsumenternas sida.
EnglishI think that it is natural that level three committees have two different roles.
Jag anser att det är naturligt att nivå 3-kommittéerna har två olika roller.
EnglishAfter all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
Vi talar trots allt om naturkatastrofer, och det omfattar också översvämningar.
EnglishThis is how Europe can be made safer and the natural environment more habitable.
Det är på detta sätt Europa kan göras säkrare och den naturliga miljön mer beboelig.
EnglishThe recent natural disasters have created serious problems for the Cuban people.
De senaste naturkatastroferna har skapat allvarliga problem för det kubanska folket.
EnglishIndeed, they are looking at natural oestrogen produced by women in their millions.
De tittar även på det naturliga östrogen som produceras av miljontals kvinnor.
English- resolution of 18 May 2006 on the agricultural aspects of natural disasters.
- Resolution av den 18 maj 2006 om jordbruksaspekterna på naturkatastrofer.
EnglishThis cannot be a natural development, because we are barking up the wrong tree.
Det här kan inte vara den naturliga utvecklingen, här är vi inne på fel spår.