angol-svéd fordítás erre a szóra: meticulously

EN

"meticulously" svéd fordítás

EN meticulously
volume_up
{határozószó}

meticulously (és: finely, neatly, rigorously, scrupulously)
India’ s National Human Rights Commission has been working meticulously.
Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.
India’s National Human Rights Commission has been working meticulously.
Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
meticulously (és: scrupulously)

Szinonimák (angolul) a(z) meticulous szóra:

meticulous

Példamondatok a(z) "meticulously" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishObviously, infrastructure needs to be meticulously maintained and modernised.
Infrastrukturerna måste oundvikligen underhållas och moderniseras, det är självklart.
EnglishI am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
Jag är glad att höra att kommissionsledamoten har bemött betänkandet med sådan noggrannhet.
EnglishAs is his wont, he has answered as meticulously and thoroughly as we have come to expect.
Som alltid har han svarat med den exakthet och omfattning som vi alla känner till hos honom.
EnglishI believe the Committee on Budgets of this Parliament works meticulously on the use of credits.
Jag tror att kammarens budgetutskott arbetar minutiöst när det gäller utnyttjandet av anslagen.
EnglishTherefore the Rules have been complied with meticulously.
Följaktligen har arbetsordningen efterlevts minutiöst.
EnglishWhat a strange personality disorder we must have, counting the children so meticulously in spite of a high child death rate.
Vilken konstig personlighetsstörning vi måste haft, att räkna barn så noga trots den höga barnadödligheten.
EnglishI imagine that the Quaestors will carry out this verification meticulously without transforming themselves into censors.
Jag förutsätter att kvestorerna kommer att genomföra denna kontroll minutiöst, utan att förvandla sig till censorer.
EnglishWe might also ask how Parliament in future will manage its enormous task if it tackles issues so meticulously.
Man kan också fråga sig hur parlamentet i framtiden skall klara sin väldiga uppgift om frågorna skall behandlas så här i detalj.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Pirker's report clearly and meticulously describes the worrying phenomenon of the consumption of new synthetic drugs.
Herr ordförande, mina kära kolleger! Pirkers betänkande beskriver med klarhet och stringens det oroande fenomenet syntetiska droger.
EnglishI once again repeat my thanks to the Commission and to Parliament, which, I am sure, will deal with this matter meticulously, thoroughly and swiftly.
Jag vill återigen tacka kommissionen och parlamentet, som alldeles säkert kommer att hantera denna fråga omsorgsfullt, grundligt och snabbt.
EnglishOnly then can these authorities have a clear understanding of the environmental issues included in the report so meticulously drafted by Mr Libicki.
Bara på så vis kan de myndigheterna få en tydlig bild av miljöfrågorna som ingår i det betänkande som Marcin Libicki utarbetat med sådan omsorg.
EnglishWe are not only talking about obsolete stocks of pesticides here, however, although it is important to tackle that problem very meticulously.
Det handlar dock inte enbart om de så kallade föråldrade förråden av bekämpningsmedel, även om det är viktigt att vi är noggranna i vårt arbete med det problemet.
EnglishThe Commission has not itemized its aid programme meticulously enough for the years to come and this might lead to overlap instead of cuts.
I kommissionens text är nämligen inte stödåren tillräckligt grundligt definierade, vilket i framtiden också kan orsaka fördubblingar av stöden i stället för nedskärningar.
EnglishThese national 'football' information points meticulously prepare for international matches by improving police cooperation among the services.
Dessa nationella s.k. kontaktpunkter för fotbollsinformation förbereder sig minutiöst inför de internationella matcherna genom förbättrat polissamarbete mellan de olika instanserna.
EnglishRegulation No 1967/2006 meticulously determines the gear authorised for fishing in the waters of the GFCM area, in the Mediterranean in our particular case.
Förordning (EG) nr 1967/2006 innehåller detaljerade bestämmelser om den utrustning som får användas vid fiske i vatten i AKFM-området och i Medelhavet i just vårt fall.
EnglishThis time, however, we really must express our admiration for the work Mr Coveney has done; he has listened very hard and worked meticulously to produce what really is a full, clear and fair report.
Vi kan alla se att det inte är en enkel uppgift att framgångsrikt bedöma situationen för de mänskliga rättigheterna land för land.