angol-svéd fordítás erre a szóra: management

EN

"management" svéd fordítás

SV

"management" angol fordítás

volume_up
management {hímn. és nőn.}

EN management
volume_up
{főnév}

management (és: administration, conduct, direction)
volume_up
förvaltning {hímn. és nőn.}
The European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
Europaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
On 17 July, the Committee on Budgets clarified the situation regarding management.
Den 17 juli förklarade budgetutskottet verkligheten bakom denna förvaltning.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
En sådan verksamhet omöjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av fiskbeståndet.
management (és: handling, operation, usage)
volume_up
hantering {hímn. és nőn.}
One is the management of customs, and the other the management of tax revenue.
Det ena är tullhantering, och det andra är hantering av skatteintäkter.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
Endast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
And what makes more effective management of immigration processes necessary?
Varför behövs det då en effektivare hantering av migrationsprocesserna?
volume_up
ledning {hímn. és nőn.}
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
Endast en kooperativ regional ledning kan försäkra ett riktigr bevarande.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
En verksamhetsbaserad budgetering och ledning utgör hörnstenarna i den här reformen.
volume_up
styrelse {hímn. és nőn.}
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs?
Skulle någon styrelse godkänna att förvaltningen av ett företag befann sig i ett sådant tillstånd?
volume_up
skötsel {hímn. és nőn.}
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
Missbruk av antibiotika i förebyggande syfte eller i behandlingssyfte kan aldrig ersätta god skötsel.
They are also to be encouraged into environmental management of our countryside, which is another welcome step.
De skall också uppmuntras till en miljömässig skötsel av vår landsbygd, vilket är ytterligare välkommet steg.
We must create an integrated management to ensure sustainable development and preserve the coasts as habitat.
Vi måste skapa en integrerad skötsel som sörjer för en hållbar utveckling och som bevarar kusterna som livsrum.
volume_up
handhavande {hímn. és nőn.}
In any case the outcome would be far greater transparency regarding the nature and management of funds.
I vilket fall som helst skulle resultatet bli mycket större öppenhet i fråga om finansieringens art och handhavande.
I do not see any obstacles to future harmonisation of rules in the field of safe management of radioactive waste and decommissioning of nuclear installations.
Jag ser inga hinder mot en framtida harmonisering av bestämmelserna på detta område för säkert handhavande av radioaktivt avfall och avveckling av kärnanläggningar.
Mrs Cresson is responsible for the lamentable management of Leonardo, and for mismanagement of funds, nepotism and considerable irregularities in the commissioning of external consultants.
Edith Cresson bär ansvaret för en usel ledning av Leonardo, olämpligt handhavande av pengar, nepotism samt avsevärda oklarheter vid utdelandet av uppdrag till externa rådgivare.
management (és: board, directorate, governing board)
volume_up
direktion {hímn. és nőn.}
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.
Banken är oberoende och dess direktion kan inte avskedas, oavsett vilka misstag den gör.
management
Fifthly, enlargement also demands simpler management mechanisms, particularly through one single comitology committee.
För det femte kräver utvidgningen även enklare hanteringssystem, framför allt genom ett enda kommittologiutskott.
management
volume_up
management {hímn. és nőn.}
Planning for secure information management in situations of crisis.
Planning for secure information management in situations of crisis.
Master in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
But to my mind sound and efficient management should not have to wait till the year 2000.
Men sund och effektiv management behöver för min del inte vänta till år 2000.

Szinonimák (angolul) a(z) management szóra:

management
English

Szinonimák (svédül) a(z) management szóra:

management
Swedish

Példamondatok a(z) "management" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnother major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
EnglishThe Campoy Zueco report addresses breaches of the EU rules on waste management.
Zueco-betänkandet är inte förenligt med EG: s bestämmelser för avfallshantering.
EnglishI think that we will need to be very prudent in the management of some dossiers.
Jag tror att vi får vara mycket försiktiga vid handläggningen av vissa ärenden.
EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Europeiska unionens gemensamma styrka borde enbart användas för krishantering.
EnglishThe Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
Kommissionen har inrättat en enhet för konfliktförebyggande och krishantering.
EnglishIn other words, we should move to acceptable European waste management standards.
Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
EnglishThese new methods of intervention are the result of new methods of management.
Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.
EnglishI shall now turn to the budgetary management of the European Development Funds.
Jag skall nu gå över till budgetförvaltningen i de europeiska utvecklingsfonderna.
EnglishWe will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
Vi kommer att kräva att organen är mycket uppmärksamma på sin kostnadsförvaltning.
EnglishI shall now turn to the budgetary management of the European Development Funds.
Jag skall nu gå över till budgetförvaltningen i de europeiska utvecklingsfonderna.
EnglishWe want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.
Vi vill förbättra förvaltningsinstrumentet ABB/ABM, inte utsträcka det över två år.
EnglishAbove all, it meets their demands for simplifying the management of the funds.
Först och främst uppfyller den deras krav om att förenkla hanteringen av fonderna.
EnglishAs you know, delegated management is at the epicentre of the Commission proposal.
Som ni vet utgör den delegerade förvaltningen kärnan i kommissionens förslag.
EnglishWe consider that considerable efforts need to be made with regard to management.
Vår bedömning är att det finns mycket att göra när det gäller förvaltningen.
EnglishOf course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Naturligtvis skall ledningen besluta om införande av nya organisationsformer.
EnglishThe problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
Problemet med förvaltningsplanerna måste lösas som en brådskande angelägenhet.
EnglishThe third is the sustainable management and conservation of natural resources.
Det tredje avsnittet handlar om att varaktigt förvalta och skydda naturresurserna.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Vi måste upprätta en permanent krishanteringsmekanism, företrädesvis gruppbaserad.
EnglishIn this, a distinction must be made between political management and implementation.
I det sammanhanget måste politiskt styre och politiskt verkställande särskiljas.