EN level
volume_up
{főnév}

1. általános

level (és: grade, plane)
volume_up
nivå {hímn. és nőn.}
Frankly, I have no problem with that at European level, national level or local level.
Uppriktigt sagt har jag inga problem med det på EU-nivå, nationell nivå eller lokal nivå.
Action is also clearly needed at EU level, not just at a national level.
Det behövs tydligen också åtgärder på EU-nivå, inte bara på nationell nivå.
Some parts of our industry operate at global level and others at local level.
Vissa delar av vår industri verkar på global nivå och andra på lokal nivå.
volume_up
plan {hímn. és nőn.}
Common rules and standards should be applied on an international level.
En internationell plan för gemensamma normer och standarder måste tillämpas.
And this is the problem that, at a legal level, we are currently trying to solve.
Och detta är det problem som vi just nu, på ett juridiskt plan, försöker lösa.
This plan was drafted by the High Level Group at the urgent request of the European Commission.
Denna plan utarbetades av högnivågruppen på uppmaning av Europeiska rådet.
level (és: average, mark, standard)
volume_up
standard {hímn. és nőn.}
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
På så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.
In the premium market, for example, Europe has been setting the standard at international level.
Europa har t.ex. satt en internationell standard för premiummarknaden.
“High standards on a purely material level can never make a society rich; culture and wisdom are also required.”
– Enbart materiellt hög standard kan aldrig göra ett samhälle rikt, det krävs också kultur och klokskap.
level (és: levels)
volume_up
jämn yta {hímn. és nőn.} [pl.]
level
volume_up
vågrät yta {hímn. és nőn.} [pl.]

2. építkezés: "carpentry"

level (és: spirit level)
volume_up
vattenpass {seml.} (snickeri)

Példamondatok a(z) "level" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishThe level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Utbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Det är, som kommissionsledamoten sa, mycket viktigt att lika villkor garanteras.
EnglishTransparency must apply at each administrative level with regard to documents.
Det måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishFurther measures to stimulate the economy also contributed to the level of debt.
Ytterligare åtgärder för att stimulera ekonomin bidrog också till skuldbördan.
EnglishBeef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
Nötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
Jag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
EnglishThe Commission's proposal focuses mainly on competition and a level playing field.
Kommissionens förslag är främst inriktat på konkurrens och en enhetlig spelplan.
EnglishThe proposal also guarantees a high level of protection for customers' interests.
Genom förslaget garanteras även en hög skyddsnivå för konsumenternas intressen.
EnglishThe European level must be reinforced, but without weakening the other levels.
Den europeiska nivån måste förstärkas, men utan att de andra nivåerna försvagas.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Den europeiska textilsektorn måste bli mer konkurrenskraftig internationellt.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Låt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
EnglishAs you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
Som ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
EnglishI want to congratulate you on your level of interest and dedication to the subject.
Jag vill gratulera er till ert stora intresse och engagemang för den här frågan.
EnglishI should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
Jag bör understryka att 43 procent är den beräknade nivån av finansiella fel.
EnglishI refer to the forthcoming enlargement and increasing competition at world level.
Jag tänker på den kommande utvidgningen och den ökande konkurrensen på världsnivå.