angol-svéd fordítás erre a szóra: insurance policy

EN

"insurance policy" svéd fordítás

EN insurance policy
volume_up
{főnév}

1. biztosítás

insurance policy

Szinonimák (angolul) a(z) insurance policy szóra:

insurance policy

Hasonló fordítások a(z) "insurance policy" szóra svédül

insurance főnév
policy főnév

Példamondatok a(z) "insurance policy" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Solidarity Fund offers a sort of small-scale insurance policy against them.
Solidaritetsfonden erbjuder ett småskaligt försäkringsavtal mot dessa fenomen.
EnglishAs you know it is our insurance policy, as the Commission has said.
Som ni känner till är detta vår försäkringsstrategi, som kommissionen uttryckt det.
EnglishYour car insurance policy from your home country covers you throughout the EU if you injure someone.
Bilförsäkringen från ditt hemland skyddar dig i hela EU om du orsakar en skada.
EnglishI am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
Jag är säker på att den vackra lantgård som Joseph Daul äger är skyddad genom en brandförsäkring.
EnglishIt means that you can take out an insurance policy which can then be bought and sold like a commodity.
Det innebär att man kan teckna en försäkring som sedan kan köpas och säljas som en handelsvara.
EnglishOf course, under the Treaty, insurance system reforms and policy are national responsibilities.
Enligt fördraget ingår naturligtvis reformerna och politiken på socialförsäkringsområdet i den nationella behörigheten.
EnglishDuring this period, he ought neither to have to register a new address for his vehicle nor to have to effect a new insurance policy.
Under denna tid behöver denne varken omregistrera sitt fordon eller teckna en ny försäkring.
EnglishThe social package represents the insurance policy for the future of the Union and it is essential for its long-term development.
Det sociala paketet är en försäkring för EU:s framtid och det är avgörande för den långsiktiga utvecklingen.
EnglishNor can it be a surprise that the change in the redundancy pay scheme makes it more like a personal insurance policy.
Det kan inte heller vara överraskande att ändringen av systemet för förtidspension stärker dess karaktär av individuell försäkring.
EnglishWherever you are travelling in the EU your car insurance policy will automatically provide the minimum cover (third party liability) required by law.
När du reser i EU ger bilförsäkringen automatiskt den minimitäckning (trafikförsäkring) som krävs enligt lag.
EnglishHe drives an Italian‑registered car in London because in Italy he is able to purchase an insurance policy that provides 12‑month coverage for the rest of the EU.
Han kör en italienskregistrerad bil i London eftersom han i Italien kan teckna en försäkring som gäller i hela EU i 12 månader.
EnglishWe regret, however, that the call to set up a public insurance policy for the fisheries sector to deal with unexpected events was removed.
Vi beklagar dock att kravet på att inrätta en offentlig försäkringspolicy för att kunna hantera oförutsedda händelser inom fiskerinäringen har strukits.
EnglishSuch a policy should provide us with an insurance policy against Russia's developing ambitions and yet another attempt to make Ukraine a vassal state.
En sådan politik borde ge oss en försäkringspolitik mot Rysslands framväxande ambitioner och mot ännu ett försök att göra Ukraina till en lydstat.
EnglishIf your insurance policy comes from a country that applies higher liability coverage than the EU minimum, you will be covered up to that amount throughout the EU.
Om du har tecknat ansvarsförsäkringen i ett land där försäkringsskyddet är högre än EU:s minimiskydd, är du försäkrad upp till det högre beloppet i hela EU.
EnglishAlthough the person had their own insurance, they were not able to add their own insurance policy for costs and were not able to recover under that policy either.
Trots att personen hade deras egen försäkring, kunde de inte lägga till sin egen försäkringspolicy för kostnader och kunde inte heller återfå kostnader enligt den policyn.
EnglishIf the actual damage exceeds the maximum amount in the country where the accident happened and you do not have higher cover in your insurance policy, you will have to pay the difference.
Om den aktuella skadan överstiger maxbeloppet i det land där olyckan skedde, och du inte har något högre försäkringsskydd, måste du själv betala skillnaden.
EnglishIt is to protect insurance policy holders by requiring insurance companies to hold extra regulatory capital to act as a buffer against unfortunate circumstances.
De fungerar som ett skydd för försäkringstagare i det att de innebär ett krav på att försäkringsföretagen skall ha extra lagstadgat kapital som en buffert mot oförutsedda händelser.
EnglishYour report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
I ert betänkande redovisas flera för- och nackdelar med ett system där rättsskyddskostnader obligatoriskt skulle täckas över hela EU av den skyldige partens motorfordonsförsäkring.
EnglishThe upshot of this charge is that citizens of countries which have large migration flows, such as Romania or Bulgaria, are obliged to pay higher charges when taking out a car insurance policy.
Avgiften innebär att medborgare i länder med stora migrationsströmmar, som Rumänien eller Bulgarien, måste betala högre premier när de tecknar en bilförsäkring.
EnglishOne noticeable disappearance is that of an insurance policy, by means of a financial guarantee, that would make it easier for the victims of maritime disasters to be compensated.
Det är anmärkningsvärt att försäkringen, i form av en finansiell säkerhet som skulle göra det lättare för dem som drabbats av fartygskatastrofer att få ersättning, har tagits bort.