angol-svéd fordítás erre a szóra: harmful

EN

"harmful" svéd fordítás

SV

EN harmful
volume_up
{melléknév}

harmful (és: bad, deleterious, detrimental, evil)
The Code of Conduct on business taxation addressed harmful tax competition.
I uppförandekoden om bolagsbeskattning behandlades skadlig skattekonkurrens.
Agricultural policy in the 15 countries is quite harmful, as well as being superfluous.
Jordbrukspolitiken i de 15 medlemsstaterna är både skadlig och överflödig.
Even the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
Även den minsta mängd alkohol och narkotika som ges till barn är ytterst skadlig.
This agreement is therefore an illusion and part of a harmful policy.
Avtalet är därför en chimär och en del av en farlig politik.
It bears a dangerous resemblance to the information campaign on the harmful effects of smoking.
Det har en farlig likhet med informationskampanjen om de skadliga effekterna av rökning.
If jam or cola were as harmful as tobacco, they would certainly be banned.
Om marmelad eller Coca-cola vore lika farligt som tobak skulle de säkert förbjudas.
harmful (és: unhealthy)
We know the causes: unhealthy diet, too little exercise, contraceptives, alcohol, smoking, and harmful environmental factors.
Vi vet orsakerna: ohälsosam kost, för lite motion, preventivmedel, alkohol, rökning och skadliga miljöfaktorer.
There are not many approaches for reducing the harmful effects of the dangerous and noxious consumption on children and pregnant women.
Det finns inte många strategier för att minska de skadliga effekterna av farlig och ohälsosam konsumtion på barn och gravida kvinnor.

Szinonimák (angolul) a(z) harm szóra:

harm

Példamondatok a(z) "harmful" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis serves absolutely no purpose and is also harmful to European construction.
Detta leder absolut ingenstans och skadar också den europeiska integrationen.
EnglishThere are diseases which are as important and harmful as communicable diseases.
Det finns sjukdomar som är lika viktiga och skadliga som de smittsamma sjukdomarna.
EnglishIn the UK it is particularly harmful, harmful to our agriculture for instance.
I Förenade kungariket är det särskilt skadligt, skadligt t.ex. för jordbruket.
EnglishIn short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
I korthet är avtalet som det ser ut i dag meningslöst och möjligen även skadligt.
EnglishThis half-heartedness can be avoided by prioritising the most harmful substances.
Den här tveksamheten kan förebyggas genom att ge prioritet åt de skadligaste ämnena.
EnglishThe products should not contain chemicals that could be harmful to health either.
Produkterna ska inte heller få innehålla kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.
EnglishHowever, in our capacity as legislators, we need to ban certain harmful products.
I vår egenskap som lagstiftare måste vi emellertid förbjuda vissa skadliga produkter.
EnglishI believe it would be harmful to Slovakia to organise elections at this point in time.
Jag tror inte att det skulle vara bra för Slovakien om det nu skulle hållas val.
EnglishIn fact, there is no such thing as beneficial incineration and harmful discharges.
Det är faktiskt inte så att det finns snäll förbrukning och elaka soptippar.
EnglishThere is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
Det finns ingen anledning för oss att acceptera lösningar som vi anser vara skadliga.
EnglishWhat was considered harmless 20 years ago can today indeed be shown to be harmful.
Det som för 20 år sedan ansågs som ofarligt, kan idag bevisas som skadligt.
EnglishAnd the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.
Och saken är den att om de inte är skadliga, så bör de inte helt avfärdas.
EnglishWe also give support to research to combat the harmful effects of tobacco on health.
Vi ger också stöd till forskning som skall bekämpa tobakens skadliga hälsoeffekter.
EnglishOfficial documents state that it is harmful for children to be bilingual.
Det står i officiella dokument att det är skadligt för barn att vara tvåspråkiga.
EnglishNot only is this harmful to employees, but it would also lead to health inequalities.
Detta skadar inte bara personalen utan skulle dessutom leda till hälsoojämlikheter.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Vi måste dessutom se till att de miljöskadliga subventionerna avvecklas.
EnglishIf jam or cola were as harmful as tobacco, they would certainly be banned.
Om marmelad eller Coca-cola vore lika farligt som tobak skulle de säkert förbjudas.
EnglishIt concerns the removal of environmentally harmful subsidies, especially on coal.
Det handlar om att ta bort miljöskadliga subventioner, särskilt för kol.
EnglishFor the last 10 years the Commission has been reviewing potentially harmful tax schemes.
De senaste tio åren har kommissionen sett över skattesystem som kan vara skadliga.
EnglishThe waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Avfallet skulle förvandlas till aska och orsaka skadliga och dödliga utsläpp.