EN guard
volume_up
{főnév}

The label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.
Märkningen kommer också att utgöra ett skydd mot vissa problem som kan påverka konsumenter med allergier.
I welcome this report, which calls for action to guard against industrial accidents in urban areas.
Jag välkomnar detta betänkande, i vilket man kräver handling för att införa ett skydd mot industriolyckor i tätbebyggelse.
The Union should use every means at its disposal to guard against counterfeiting.
Unionen måste utnyttja alla tillgängliga medel för att se till att den skyddas mot förfalskningar.
guard (és: attendant, escort, keeper, lookout)
volume_up
vakt {hímn. és nőn.}
The European System of Central Banks must be on its guard.
Det europeiska centralbankssystemet måste vara på sin vakt.
The Commission should always be on guard to ensure that implementation takes place properly.
Kommissionen borde alltid vara på sin vakt för att se till att genomförandet går rätt till.
Basically, I wish to put the Commission on its guard.
I själva verket vill jag säga till kommissionen att vara på sin vakt.
volume_up
väktare {hímn. és nőn.}
The European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Europaparlamentet kommer att vara en tålig väktare som ska upprätthålla de mänskliga rättigheterna.
For the rest of its life the bee stays in the hive, as a guard or nurse.
Resten av livet stannar biet i kupan, som väktare eller barnskötare.
We still, of course, call on the Commission to perform its role as a guard against aid that distorts competition.
Naturligtvis uppmanas kommissionen fortfarande att uppfylla sin roll som väktare mot stöd som snedvrider konkurrensen.
guard (és: article, block, item, office)
volume_up
post {hímn. és nőn.}
volume_up
bevakning {hímn. és nőn.}
Is this what they mean by their determination to guard the borders?
Är det detta som är linjen för bevakning av gränserna?
(Laughter) Now, 18th century peasants know that there is one pretty safe rule in life, which is if something is worth guarding, it's worth stealing.
(Skratt) Men 1700-tals bönder vet att det finns en regel man kan räkna med, om någonting är värt bevakning, är det värt att stjäla.
What other explanation can there be for these two people attending the preliminary hearing under heavy guard and in an iron cage, as though they were dangerous predators?
Hur kan man annars förklara att dessa två personer närvarar vid förundersökningen under hård bevakning sittande i en järnbur, som vore de farliga rövare?
guard (és: defence, rampart, shield)
volume_up
värn {seml.}
The dockers had put us on guard against the dangers of this directive with a wave of Europe-wide strikes.
Hamnarbetarna har varnat oss för farorna med detta direktiv i en våg av strejker över hela Europa.
For all that, we must draw the European Parliament's attention to section 11 of Mrs Weiler's report: '... takes guard against the privatization of social risks, especially with regard to health '.
Likväl måste vi fästa Europaparlamentets uppmärksamhet på punkt 11 i det här betänkandet: "... varnar också för en privatisering av sociala risker, särskilt på hälsovårdsområdet ".
guard (és: defensive)
volume_up
försvarsställning {hímn. és nőn.}
guard
volume_up
skyddsanordning {hímn. és nőn.}
guard (és: watch, watchkeeping)
volume_up
vakthållning {hímn. és nőn.}
guard
volume_up
gard {seml.}
The European Union should not, therefore, lower its guard.
EU bör därför inte sänka sin gard.
This was the chaos that the Old Guard had always feared.
Det här var kaoset som det gamla gardet hela tiden hade fruktat.
In a world obsessed by short-term benefits and security, we cannot lower our guard when it comes to defending our universal rights.
I en värld som är besatt av kortsiktiga vinster och kortsiktig säkerhet kan vi inte sänka vår gard när det gäller att försvara våra allmängiltiga rättigheter.

Szinonimák (angolul) a(z) guard szóra:

guard

Példamondatok a(z) "guard" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Avslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
EnglishWe must guard against this, and I therefore urge you to support Amendment 254.
Vi måste förebygga detta, och därför uppmanar jag er att stödja ändringsförslag 254.
EnglishThis disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
Denna sjukdom är ett överhängande hot redan nu och vi får inte ge upp kampen mot den!
EnglishTheir view is limited by a guard of fabric, as if they were looking through a cage.
Deras synfält inskränks med hjälp av ett galler av tyg, som liknar en bur.
EnglishIt is thanks to the Hungarian Guard that there was not still greater damage in Hungary.
Det är nationalgardets förtjänst att skadorna inte blev ännu större i Ungern.
EnglishIt is important to guard against passing problems from one area to the other.
Det är viktigt att se till att inte flytta problem från det ena området till det andra.
EnglishParliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
Parlamentet bör också spela rollen av vakthund när det gäller eurons styrka.
EnglishI think we should guard against artificial comparisons with the United States of America.
Jag tror också att vi måste avhålla oss från konstgjorda jämförelser med USA.
EnglishInsufficient account is taken of the need to guard commercial confidentiality.
Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till nödvändigheten av att iaktta affärshemligheter.
EnglishThe paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Det paramilitära ungerska gardet har visat sin våldsbenägenhet i Budapest.
EnglishFRONTEX will achieve nothing without the Carabinieri or the Civil Guard.
Frontex kommer inte att uppnå något utan hjälp från den italienska eller spanska polisen.
EnglishMembers of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
För ett par dagar sedan svors medlemmar i det s.k. ungerska gardet in.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Vi måste vara medvetna om att vi bör akta oss för sådana risker.
EnglishThe Union should use every means at its disposal to guard against counterfeiting.
Unionen måste utnyttja alla tillgängliga medel för att se till att den skyddas mot förfalskningar.
EnglishAll that is left to play is the part of Pluto, the dog that keeps guard over American interests.
Det som återstår för er är Plutos roll, de amerikanska intressenas vakthund.
EnglishRomania has suffered from Fascism under the Iron Guard and from Communism under Ceausescu.
Rumänien har lidit av fascismen som styrt med järnhand och av kommunismen under Ceausescu.
EnglishWe must be on our guard against a repetition of developments that might lead to a new Balkans.
Vi måste akta oss för en upprepning av en utveckling som kan leda till ett nytt Balkan.
EnglishCommissioner, we are counting on you not to lower your guard.
Fru kommissionär! Vi litar i hög grad på att ni inte kommer att sänka garden.
EnglishNow, unless you're a prison guard, the sentence "Some jobs are jails" is literally false.
Såvida man inte är en fängelsevakt så är meningen "Vissa jobb är fängelser" bokstavligt falsk.
EnglishWe simply cannot be caught unprepared and off guard again.
Vi får helt enkelt inte vara oförberedda och låta oss överrumplas en gång till.