angol-svéd fordítás erre a szóra: to go with

EN

"to go with" svéd fordítás

EN to go with
volume_up
{ige}

Our response must be to go along with globalisation and shape it better.
Vår lösning måste vara att följa med i globaliseringen och forma den bättre.
This is very disruptive to Members who had already made arrangements to go on that delegation.
Detta är mycket störande för ledamöter som redan hade planerat att följa med delegationen.
I told her that she could not go out unaccompanied because it was dangerous.
Då sade jag: " Nej, du får inte gå ut ensam, någon måste följa med dig, för det kan vara farligt
to go with (és: to apply, to become, to fit, to go)
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Vi lägger också en massa ingredienser och välljudande åtaganden och rekommendationer i skålen, men vi är inte alls säkra på att de kommer att passa ihop.
And the Wolfram stuff -- I was taking notes and I was writing down all the search words I could use, because I think that's going to go on in my autism lectures.
När jag jobbade med Wolframgrejerna, så antecknade jag mycket, och jag skrev ned sökord jag kunde använda på nätet eftersom jag tänkte att det kunde passa med mina autismföreläsningar.
Although there is still a long way to go, particularly in the field of human rights, Turkey will belong to this Europe one day.
Även om det fortfarande återstår en lång väg, särskilt med avseende på de mänskliga rättigheterna, så kommer Turkiet på sikt att höra till Europa.
The Commission’s proposals go too far; in many European regions, sustainable cultivation of sugar beet would be a thing of the past, and sugar cane would no longer be grown in the border areas.
Kommissionens förslag går för långt; i många europeiska regioner skulle en hållbar odling av sockerbetor höra till det förgångna och sockerrör skulle inte längre odlas i gränsområdena.
More realism is needed, to go with the ambition.
Vi behöver mer realism att matcha ambitionerna med.
to go with
to go with (és: to go out)
to go with

Példamondatok a(z) "to go with" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Vi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
English(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishAnd given that I have 13 minutes to do this, this is going to go kind of quick.
Och med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
De strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
EnglishThere were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.