angol-svéd fordítás erre a szóra: former

EN

"former" svéd fordítás

EN former
volume_up
{melléknév}

Former allies are now adversaries and former adversaries are now allies.
Tidigare allierade är nu fiender och tidigare fiender är nu allierade.
As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.
Som tidigare ledamot av budgetkontrollutskottet är jag själv också skyldig.
With whom are you negotiating – the former federal level, or the former republic level in Serbia?
Vem är det ni förhandlar med – den tidigare federala nivån, eller den tidigare republiknivån i Serbien?
former
2006 Progress Report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia (vote)
F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport (omröstning)
Former Yugoslav Republic of Macedonia: progress report 2008 (vote)
11. års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
Former Yugoslav Republic of Macedonia: progress report 2008.
framstegsrapport 2008 om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens anslutning.
former (és: old, previous)
However, these discussions were delayed by the former Commission' s resignation last year.
Dessa diskussioner fördröjdes emellertid genom den förra kommissionens avgång förra året.
The former are related to social security contributions and premiums.
De förra har samband med socialförsäkringsavgifter och premier.
We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.
Vi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.
former
Kari Marklund, former Governor of Norrbotten declares the Centre opened.
Förre landshövding Kari Marklund klipper bandet och förklarar centrumet invigt.
We must, as former President Carter said, have patience, patience, patience.
Vi måste, som förre presidenten Carter sade, ha tålamod, tålamod, tålamod!
Its criticisms of former EU Commissioner MacSharry are unjustified.
Dess kritik av den förre EU-kommissionären MacSharry är oberättigad.
Nobody described this situation better than the former President of Finland.
Ingen har gjort ett bättre klarläggande av denna fråga än Finlands föregående president.
That takes me back a little to my former activities.
Det här för mig något tillbaka till mina föregående verksamheter.
I approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.
Jag vill inte göra som den föregående talaren och ta upp det ur ett antieuropeiskt perspektiv.
former (és: existing, then)
It is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.
Det är sant att den dåvarande justitieministern inte har någon personlig skuld till dramat.
We met the former opposition leader, who is now the Head of Government.
Vi mötte den dåvarande oppositionsledaren, som nu är regeringschef.
In my conversations with former President Kligorov he repeatedly told me that he recognised this and was seeking to take action.
I mina samtal med den dåvarande presidenten Kligorov upprepade han att han insåg detta och att han krävde åtgärder.
For a former parliamentarian, all these debates with planned speaking times have been a misery.
Som förutvarande parlamentsledamot har det varit en pina med alla dessa debatter med fastställda talartider.
As a former Member of Parliament, I know that Parliament is, and always will be, the home of democracy.
Som förutvarande parlamentsledamot vet jag att parlamentet är och alltid kommer att vara demokratins hemvist.
If these obstacles are overcome, numerous question marks still remain about the viability of the two states which should coexist on the territory of the former Sudan.
Om dessa hinder övervinns kvarstår många frågetecken om bärkraftigheten hos de två staterna som ska samexistera på det förutvarande Sudans territorium.
former
volume_up
ex- {mn}
Security in the former Yugoslavia requires that the criminals are punished.
Säkerheten i ex-Jugoslavien kräver således att de brottsliga straffas.
It should be pointed out that countries with great mineral wealth, such as the former Zaire, get the same support as Ethiopia, among others.
Det måste också pekas på att länder med stora naturtillgångar, t.ex. det tidigare Zaire, får samma stöd som t.ex. bl.a.
Former practices, such as embargoes on medicines and other essentials, affect the population indiscriminately, especially children.
Tidigare åtgärder, t.ex. embargo för läkemedel och andra viktiga varor, drabbar befolkningen urskillningslöst, framför allt barnen.

Szinonimák (angolul) a(z) former szóra:

former

Példamondatok a(z) "former" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Eric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Därför användes endast uttrycket ”före detta jugoslaviska republiken Makedonien”.
EnglishIt is about butter exports to the former Soviet Union at the beginning of the 90s.
Det handlar om smörexporten till före detta Sovjetunionen i början på nittiotalet.
EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Den före detta planekonomin har utvecklats till en effektiv marknadsekonomi.
EnglishThis means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
Detta vittnar om att förtrycket ökar på nytt i denna före detta spanska koloni.
EnglishThis same problem concerns former landfill sites that are later used for housing.
Detta samma problem rör gamla soptippar som senare utnyttjats för bostadsbebyggelse.
EnglishCandidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
Kandidatländer: Kroatien , fd jugoslaviska republiken Macedonien samt Turkiet.
EnglishWith hindsight, this debate marked the beginning of the end of the former Commission.
Vid det tillfället valde kommissionens ordförande konfrontation med parlamentet.
EnglishAs a former cardiologist, I feel I have a fair amount of knowledge on the subject.
Som före detta kardiolog anser jag att jag har en hel del kunskaper i ämnet.
EnglishIn the former Yugoslavia, we were unable to prevent conflict for a long time.
I före detta Jugoslavien kunde vi under lång tid inte förhindra konflikterna.
EnglishAnd Ukraine wasn't the only former state with an unpaid army and stockpiles of guns.
Ukraina var inte det enda stället med obetalda militärer och stora vapenlager.
EnglishUkraine: the cases of Yulia Tymoshenko and other members of the former government (
Ukraina: fallen Yulia Tymoshenko och andra medlemmar av den före detta regeringen (
EnglishI salute the presence here today of the former Presidents of the European Parliament.
Jag tackar Europaparlamentets före detta talmän för att de närvarar här i dag.
EnglishI am referring to the murder of Zoran Đinđić, former Prime Minister of Serbia.
Jag talar om mordet på Zoran Djindjic, Serbiens före detta premiärminister.
EnglishWhy should a Polish farmer receive worse treatment that one in the former East Germany?
Varför skall en polsk lantbrukare behandlas sämre än en i det forna Östtyskland?
EnglishThe former would be a recipe for more unemployment and greater social injustice.
Det förstnämnda skulle vara ett recept på mer arbetslöshet och större social orättvisa.
EnglishI turn now to the Tacis programme on nuclear safety in the former Soviet Union.
Jag övergår nu till Tacisprogrammet för kärnkraftssäkerhet i före detta Sovjetunionen.
EnglishGermany is unified, and the Länder of the former East Germany become part of the EU.
Tyskland återförenas och förbundsstaterna i det forna Östtyskland blir en del av EU.
EnglishI would address my former colleague, the Minister of the Belgian Presidency.
Jag vänder mig till min före detta kollega, det belgiska ordförandeskapets minister.
EnglishThe stability pact concerns the crisis in the western Balkans, in former Yugoslavia.
Stabilitetspakten gäller krisen på västra Balkan, i före detta Jugoslavien.