angol-svéd fordítás erre a szóra: formation

EN

"formation" svéd fordítás

SV

"formation" angol fordítás

volume_up
formation {hímn. és nőn.}

EN formation
volume_up
{főnév}

1. általános

formation (és: casserole, die, fitness, mold)
volume_up
form {hímn. és nőn.}
The possibility of a meeting of Heads of State and Government in some formation or another to take forward the negotiations around the time of the G8 meeting in ten days is not ruled out.
Möjligheten till ett möte mellan stats- och regeringscheferna i någon form för att föra förhandlingarna framåt i samband med G8-mötet om tio dagar är inte helt avskriven.
There is a danger of intolerable imbalances among the fifteen Member States, which would lead to the formation of a two-speed Europe: a Europe of rich states and a Europe of poor states.
Vi skulle få se ett Europa med två olika hastigheter ta form, ett Europa för rika stater och ett Europa för fattiga stater.
formation
volume_up
formation {hímn. és nőn.}
Large thermal expansion mismatch between support and zeolite film results in formation of defects and cracks during the fabrication and use of zeolite membranes.
Large thermal expansion mismatch between support and zeolite film results in formation of defects and cracks during the fabrication and use of zeolite membranes.
We must therefore avoid a situation where the General Affairs Council becomes some sort of Foreign Affairs Council, because there is no other formation in charge of coordination.
Man bör således undvika, i brist på någon annan samordnande formation, att rådet (allmänna frågor) i realiteten blir ett slags råd för utrikesministrarna.
formation (és: conformation, shape, style)
volume_up
utformning {hímn. és nőn.}
For this reason it is vital that the Commission involves experts in the formation and review of policy.
P.g.a. detta är det väsentligt att kommissionen engagerar experter i utformning och översyn av politiken.
National ministers used to act as negotiators on the formation of an interest grouping and were also entitled to exercise their veto rights.
Som förhandlare om utformningen av ett samarbetsavtal och som innehavare av vetorätt hade de nationella ministrarna en funktion.
It should also encourage the formation of cultural cooperation networks, called for by the rapporteur, which can make real achievements possible.
Å andra sidan bör åtgärderna, som föredraganden önskar, också gynna utformningen av nätverk för kulturellt samarbete vilket i sin tur kan möjliggöra mer konkreta verksamheter.
formation (és: conformation, shape, figuration)
volume_up
gestaltning {hímn. és nőn.}
volume_up
bildning {hímn. és nőn.}
The adoption of this directive is an important step towards preventive health care, and I think that it should be accompanied by a strategy for preventing the formation of low-level ozone.
Det är ett viktigt steg i riktningen mot en hälsoomsorg att besluta om dessa direktiv, och jag tror att en strategi för att förhindra bildning av marknära ozon därmed skulle framskrida.

2. geológia

formation (és: geological formation)
volume_up
formation {hímn. és nőn.}
Large thermal expansion mismatch between support and zeolite film results in formation of defects and cracks during the fabrication and use of zeolite membranes.
Large thermal expansion mismatch between support and zeolite film results in formation of defects and cracks during the fabrication and use of zeolite membranes.
We must therefore avoid a situation where the General Affairs Council becomes some sort of Foreign Affairs Council, because there is no other formation in charge of coordination.
Man bör således undvika, i brist på någon annan samordnande formation, att rådet (allmänna frågor) i realiteten blir ett slags råd för utrikesministrarna.

3. katonai

formation

Szinonimák (angolul) a(z) formation szóra:

formation
format

Szinonimák (svédül) a(z) formation szóra:

formation

Példamondatok a(z) "formation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Englishthe formation of three civil protection units for aerial forest firefighting.
bildandet av tre räddningstjänstenheter för att bekämpa skogsbränder från luften.
EnglishThe formation of a high level group is something that I commend to my colleagues.
Inrättandet av en högnivågrupp är någonting som jag rekommenderar till mina kolleger.
EnglishPoorly upgraded roads and the formation of tailbacks also increase the potential danger.
Dåligt underhållna vägar och trafikstockningar bidrar också till en ökad risk.
EnglishThe European Union is facing its greatest challenges since its formation.
Europeiska unionen står inför de största utmaningarna sedan dess inrättande.
EnglishSecondly, I will address the formation of these monopolies and the fight against cartels.
För det andra vill jag ta upp bildandet av dessa monopol och kampen mot karteller.
EnglishEMU increases federal pressures in the EU towards the formation of a state - the EU State.
EMU ökar de federala inslagen i EU i riktning mot en statsbildning - EU-staten.
EnglishLithuania supports simple and transparent principles for the formation of the EU budget.
Litauen stöder enkla och tydliga principer för utformningen av EU:s budget.
EnglishIn fact, we anticipated that star formation shouldn't proceed in that environment.
Faktum är att vi förutsåg att denna stjärnformation inte skulle kunna existera i den miljön.
EnglishThis breaches the confidentiality of internal cost structures and price formation.
Detta strider mot konfidentialiteten i samband med intern kostnadsstruktur och prissättning.
EnglishIn some countries, there is absolutely no transparency at all for price formation.
I dessa länder finns det absolut ingen öppen prisinformation alls.
EnglishWhy, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
Varför vill man då göra denna drastiska ändring av reglerna för att bilda politiska grupper?
EnglishGrass courses to become slippery during rain and groove formation can be a problem.
Gräsbanor blir hala vid regn och spårbildning kan vara ett problem.
EnglishWe all want to see the formation of such a government as rapidly as possible.
Vi vill alla se att en sådan regering bildas så snabbt som möjligt.
EnglishOpening up the energy market must not lead to the unwanted formation of monopolies.
Öppnandet av energimarknaden får inte leda till oönskade monopol.
EnglishFormation of political groups (amendment of Rule 29) (debate)
Bildande av politiska grupper (ändring av artikel 29 i arbetsordningen) (debatt)
EnglishThe elections were also adjourned and the formation of new political parties was prohibited.
Dessutom sköts valet upp och bildandet av nya politiska partier förbjöds.
EnglishI am against the formation of EMU and the introduction of the euro for political reasons.
Av politiska skäl är jag mot bildandet av EMU och införandet av euron.
EnglishProgress has been made with the formation of the African Union, the policy of unity in diversity.
Utformningen av Afrikanska unionen har framskridit enligt devisen enighet i mångfald.
EnglishThe formation of this Council is an important step on the way to elections.
Bildandet av detta råd är ett viktigt steg på vägen till valet.
EnglishTumour formation decreased while white blood cells were protected.
Tumörbildningen minskade samtidigt som de vita blodkropparna skyddades.