angol-svéd fordítás erre a szóra: fill the gaps

EN

"fill the gaps" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fill the gaps".

Hasonló fordítások a(z) "fill the gaps" szóra svédül

fill főnév
to fill ige
the névelő
Swedish
gaps főnév
Swedish
gap főnév

Példamondatok a(z) "fill the gaps" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.
De var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.
EnglishOur main objectives were to fill the gaps and to eliminate ambiguities.
Våra huvudmål var att fylla luckorna och att avlägsna det som var tvetydigt.
EnglishToday there is a widespread tendency to fill regulatory gaps with self-regulation codes.
I dag finns en utbredd tendens att luckor i lagstiftningen fylls med självregleringskoder.
EnglishWe still have work to do in identifying the gaps and how we are going to fill these gaps.
Vi har fortfarande arbete kvar när det gäller att kartlägga luckorna och hur vi ska fylla dem.
EnglishI have therefore proposed amendments to fill those gaps.
Jag har därför lagt fram ändringsförslag för att åtgärda denna brist.
EnglishWe need courage and imagination - imagination to fill the gaps or to clarify the ambiguities of the treaty.
Vi behöver mod och fantasi - fantasi för att fylla i mellanrummen eller klargöra tvetydigheterna i fördraget.
EnglishAt European and Member State level, there have been many initiatives to fill the gaps highlighted.
Både på EU- och medlemsstatsnivå har det lagts fram ett flertal initiativ för att de brister som har lyfts fram ska kunna avhjälpas.
EnglishWe naturally want to fill those gaps.
Vi vill naturligtvis rätta till dessa brister.
EnglishThe intention is to fill the gaps in legal protection and achieve a higher standard of data protection for the citizens of the European Union.
Syftet är att fylla luckorna i rättsskyddet och få ett bättre uppgiftsskydd för EU-medborgarna.
EnglishHowever, for that to happen we must fill the gaps enabling illegal operators to profit from their activities.
Men för att det ska inträffa måste vi täppa till de kryphål som gör det möjligt för illegala aktörer att tjäna på sin verksamhet.
EnglishAt European and Member State level, there have been many initiatives to fill the gaps in these areas.
Både på unionsnivå och på medlemsstatsnivå har det lagts fram ett flertal initiativ för att bristerna inom dessa områden ska kunna avhjälpas.
EnglishThe Commission proposed an amendment to the directive in 1987 to fill the gaps in equal treatment in the social security field.
Kommissionen föreslog en ändring i direktivet 1987 för att fylla ut luckorna i jämställdheten på socialförsäkringsområdet.
EnglishThat is a further reason why I hope that creating the European Research Council can fill the gaps in the national systems.
Detta är ytterligare ett skäl till varför jag hoppas att inrättandet av Europeiska forskningsrådet kan fylla de nationella systemens luckor.
EnglishA major political effort to fill these gaps as soon as possible would be our best tribute to the memory of the victims of Wexford.
En stor politisk insats för att fylla dessa lyckor så snabbt som möjligt skulle vara vårt bästa sätt att hedra minnet av offren i Wexford.
EnglishOthers are competing to fill in gaps we create, whether it be energy cooperation, business support, digital agenda objectives, etc.
Andra konkurrerar om att fylla de luckor som vi skapar, oavsett om det gäller energisamarbete, företagsstöd, målen för den digitala agendan etc.
EnglishOf course, savings must be made, but we cannot exclude the need for new resources if we want to fill the gaps found in the inventory, especially in high-tech areas.
Visst kan man göra besparingar, men om vi vill täcka de konstaterade bristerna kan vi inte utesluta behovet av nya resurser, framför allt i fråga om högteknologi.
EnglishRetailers will simply fill the gaps with more imports from other countries such as India and Indonesia, and indeed this has been shown to be the case.
Detaljhandlarna kommer helt enkelt att fylla luckorna genom mer import från andra länder som till exempel Indien och Indonesien, och detta har faktiskt redan visat sig vara fallet.
EnglishI therefore ask the Commission to revise its plans in order to fill the gaps and to include the proposals put forward by the European Parliament.
Jag vill därför vädja till Kommissionen att åter se över och lägga fram förslag som kan fylla igen de luckor som finns och att man därvid inkluderar de förslag som lagts fram av Europaparlamentet.
EnglishI would stress the importance of identifying gaps in knowledge and ensuring that any initiatives necessary to fill such gaps are well thought out and capable of delivering the required outcomes.
Det krävs en klart förbättrad samordning i våra medlemsstater mellan de offentliga organ som ansvarar för kontrollen av livsmedel, dricksvatten, luftkvalitet osv.
EnglishIt is also meant to fill possible gaps in sectoral legislation, for instance market surveillance or emergency procedures, which are rarely foreseen in specific pieces of legislation.
Det syftar också till att fylla igen möjliga luckor i lagstiftningen på olika områden, t.ex. marknadsundersökning eller brådskande förfaranden, som sällan förutses i specifika rättsakter.

Más szótárak

English
  • fill the gaps

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.