angol-svéd fordítás erre a szóra: fill a gap

EN

"fill a gap" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fill a gap".

Hasonló fordítások a(z) "fill a gap" szóra svédül

fill főnév
to fill ige
A főnév
A melléknév
Swedish
a névelő
gap főnév
to gap ige
Swedish

Példamondatok a(z) "fill a gap" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI therefore welcome the European Commission's initiative to fill the gap.
Jag välkomnar därför Europeiska kommissionens initiativ att fylla denna lucka.
EnglishIt is in that context that a civil peace corps should be able to fill a gap.
Det är i detta sammanhang en civil fredskår skulle kunna fylla ett tomrum.
EnglishTo sum up, this directive is important in that it does fill a gap, albeit partially.
Sammanfattningsvis kan man säga att direktivet fyller en lucka i lagen, även om så bara delvis.
EnglishAs has already been said, Europe produces only about one-fifth of its protein needs and we import soya to fill that gap.
Nolltoleransen är en stor fråga för foderindustrin och för jordbruksföretagare.
EnglishThe purpose of the EU Fundamental Rights Agency is to fill a gap in the EU's activities.
Syftet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är att täppa till ett hål i EU:s verksamhetsområde.
EnglishThe purpose of the EU Fundamental Rights Agency is to fill a gap in the EU’ s activities.
Syftet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är att täppa till ett hål i EU: s verksamhetsområde.
EnglishWe should try to fill this gap now – for better or worse.
Vi måste försöka fylla denna lucka nu – hur det än går.
EnglishThis European Commission proposal for a directive on this subject is designed to fill the gap in this area.
Detta förslag till direktiv från Europeiska kommissionen avser att fylla igen luckan på detta område.
EnglishParliament is ready to fill the gap of parenthood.
Parlamentet är berett att fylla ut föräldraskapets tomrum.
EnglishIn a way Ms Oddy is right: it will fill a gap that needs to be filled in European labour law.
På sätt och vis har Oddy rätt: det kommer att täppa till en lucka som behöver täppas till i den europeiska arbetsrätten.
EnglishThe geopolitical dimension of energy security has been so far neglected and it is high time to fill the gap.
Den geopolitiska dimensionen av energisäkerheten har hittills försummats, och det är hög tid att ta igen det.
EnglishCompanies taking on extra workers to fill the gap left by short working time raises unit costs.
Företag som ökar antalet arbetstagare för att fylla den lucka som lämnats genom korta arbetstider ökar kostnaden per enhet.
EnglishWith the full support of the Commission, Parliament and the Council are currently endeavouring to fill this gap.
Med såväl utskottets som parlamentets och rådets totala stöd har man nu sett till att denna lucka täpps igen.
EnglishIf this happens, then we will fill one gap in the legal protection of consumers when they rent cars from a distance.
Om vi gör det kommer vi att fylla en lucka i det rättsliga skyddet för konsumenter när de hyr bil på distans.
EnglishThere is an urgent need to fill the gap and establish the legal certainty that this directive would offer.
Det finns ett brådskande behov att överbrygga klyftan och upprätta juridisk säkerhet som detta direktiv skulle erbjuda.
EnglishWe want to fill the gap of democratic legitimacy after all the pain we witnessed when the referenda were held.
Vi vill avhjälpa bristen på demokratisk legitimitet efter all den vånda vi bevittnade i samband med folkomröstningarna.
EnglishThe line of aid discussed in this report seeks to fill the gap that exists between emergency aid and development aid.
Stödet som det här betänkandet behandlar vill precis fylla det gap som finns mellan akutstöd och utvecklingsstöd.
EnglishThe oral amendment aims to fill this gap, and the text that I propose to the European Parliament meets this need.
Det muntliga ändringsförslaget syftar till att avhjälpa denna brist och den text jag föreslår parlamentet fyller detta behov.
EnglishI would therefore like to know whether the Commission can tell us what resources it is able to mobilise to fill this gap.
Jag skulle därför vilja veta om kommissionen kan tala om för oss vilka resurser den kan mobilisera för att fylla denna lucka.
EnglishIt is the Council report, dated 12 October, following the report by the Commission dated 8 June 2004, and it tries to fill the gap.
Men det nederländska ordförandeskapet är inte ensamt om detta: endast 13 medlemsstater av 25 har gjort sin hemläxa.

Más szótárak

English
  • fill a gap

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.