angol-svéd fordítás erre a szóra: fighting for

EN

"fighting for" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fighting for".

Példamondatok a(z) "fighting for" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe all support, and appreciate the need for, determination in fighting terrorism.
Vi alla stöder och anser att det behövs beslutsamhet i kampen mot terrorismen.
EnglishThat seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
Det tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
EnglishIt is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
Det är ett mycket viktigt redskap för att bekämpa människohandel och skydda offren.
EnglishWe will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
Man kommer att förvånas över hur snabbt frågan då kan överstökas på markplanet.
EnglishWhy are all these people fighting and militating for the idea of a constitution?
Alla som kämpar, som slåss för idén med en konstitution, varför gör de det?
EnglishThe second issue concerns the two problems we are facing in fighting homophobia.
Den andra frågan gäller de två problem som vi ställs inför när vi bekämpar homofobin.
EnglishThese bodies should jointly develop procedures for fighting this phenomenon.
Dessa organ borde tillsammans utarbeta förfaranden för att bekämpa detta fenomen.
EnglishApart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
Frånsett detta har vi inte lagt upp någon egentlig strategi för att bekämpa aids.
English(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.
(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.
EnglishWe are fighting for human rights in our Parliament on behalf of 500 million citizens.
I vårt parlament kämpar vi för mänskliga rättigheter för 500 miljoner medborgare.
English(ES) I would like to thank the FICIB for fighting for all hostages in Colombia.
(ES) Jag vill tacka FICIB för er kamp för alla som har tagits som gisslan i Colombia.
EnglishThis fighting has led to a major deterioration in the humanitarian situation.
Striderna har lett till en kraftig försämring av den humanitära situationen.
EnglishWe side with the workers who are fighting for the development of public transport.
Vi förenar oss med arbetarna som kämpar för att utveckla kollektivtrafiken.
EnglishThe means for fighting these must therefore be proportional and effective.
Verktygen för att bekämpa dessa måste därför vara proportionerliga och effektiva.
EnglishWe do not want to invest our own role as Commissioners in fighting a losing battle.
Vi vill inte satsa vår egen roll som kommissionärer på ett hopplöst företag.
EnglishI even shipped cargo to Afghanistan when they were fighting my fellow Soviets.
Jag försåg till och med Afghanistan när de krigade med mitt hemland Sovjet.
EnglishWe may be fighting terrorism, but we cannot do so with arms that are not democratic.
Även om vi bekämpar terrorismen kan vi inte göra det med odemokratiska vapen.
EnglishWe must be clear in our minds that we are fighting to defend human dignity.
Vi måste ha klart för oss att vi kämpar för att försvara den mänskliga värdigheten.
EnglishI fully support the objectives of this report on preventing and fighting crime.
(EN) Jag stöder till fullo målen i detta betänkande om att förebygga och bekämpa brott.
EnglishWomen are fighting and deserve all the support and all the protection of their country.
Kvinnorna kämpar och de förtjänar allt stöd och allt skydd som landet kan ge dem.

Más szótárak

English
  • fighting for

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.