angol-svéd fordítás erre a szóra: fighting crime

EN

"fighting crime" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "fighting crime".

Példamondatok a(z) "fighting crime" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI fully support the objectives of this report on preventing and fighting crime.
(EN) Jag stöder till fullo målen i detta betänkande om att förebygga och bekämpa brott.
EnglishWhen we talk about fighting crime, we are also talking about judicial cooperation.
När vi talar om brottsbekämpning handlar det också om rättsligt samarbete.
EnglishWe have been told that PNR data offer opportunities for fighting crime.
Det har sagts att passageraruppgifter gör det möjligt att bekämpa brottslighet.
EnglishTangible achievements must also be made in fighting corruption and organised crime.
Påtagliga framsteg måste också göra i kampen mot korruption och organiserad brottslighet.
EnglishWhen will we get the proposal on data protection in the field of crime-fighting?
När får vi förslaget till dataskydd på brottsbekämpningsområdet?
EnglishMy request is that we should all be more ‘European-minded’ when it comes to fighting crime.
Jag uppmanar oss alla att bli mer ”EU-inriktade” när det gäller kampen mot brottslighet.
EnglishEuropean cooperation is a unique instrument when it comes to fighting international crime.
Det europeiska samarbetet är ett enastående redskap i kampen mot narkotikabrottsligheten.
EnglishThe EU must intensify efforts related to fighting transborder crime and terrorism.
EU måste öka sitt arbete när det gäller att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism.
EnglishThat is why I launched a campaign on security and fighting crime.
Därför har jag startat en aktion, Säkerhet och kamp mot brottsligheten.
EnglishInstitutions such as Europol and Eurojust will be given a central role in fighting crime.
Institutioner såsom Europol och Eurojust kommer att ges en central roll i kampen mot brottslighet.
EnglishNational politicians do not get credit for fighting crime outside their own countries.
Nationella politiker får inget erkännande för att bekämpa brottslighet utanför sina egna medlemsstater.
EnglishMy request is that we should all be more ‘ European-minded ’ when it comes to fighting crime.
Lagrade uppgifter har spritt ljus över många narkotika- och terroristbrott i våra medlemsstater.
EnglishFor example, the PNR data are used in immigration control or in fighting 'ordinary' crime.
Passageraruppgifterna används exempelvis för kontroll av invandrare och i kampen mot ”vanliga” brott.
EnglishWe need to prevent problem gambling and under-age gambling, in addition to fighting fraud and crime.
Vi måste förhindra spelmissbruk och minderårigas spelande och dessutom bekämpa bedrägeri och brott.
EnglishThese agreements will strengthen our efforts in fighting crime in today's globalised world.
Dessa avtal kommer att bidra till våra ansträngningar i kampen mot brottslighet i dagens globaliserade värld.
EnglishThis type of interception does not pursue any other objectives apart from that of fighting organised crime.
Detta slags övervakning har inget annat syfte än att bekämpa den organiserade brottsligheten.
EnglishThis year we have to finalise our work on the plan of action for fighting organised crime.
I år måste vi också slutföra arbetet med handlingsplanen för kampen mot internationellt organiserad brottslighet.
EnglishBush also promised Guatemala further support in fighting organised crime, especially drug gangs.
Bush lovade även Guatemala ytterligare stöd i kampen mot den organiserade brottsligheten, särskilt narkotikagäng.
EnglishPreventing and fighting crime (2007-2013) (vote)
Förebyggande och bekämpande av brott (2007-2013) (omröstning)
EnglishThis type of interception does not pursue any other objectives apart from that of fighting organised crime.
Med detta slags övervakning eftersträvar man inga andra mål än att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Más szótárak

English
  • fighting crime

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.