EN fault
volume_up
{főnév}

1. általános

fault (és: blemish, defect, error, failure)
volume_up
fel {seml.}
In Europe it is our fault and in Africa it is also too often our fault.
I Europa är det vårt fel, och i Afrika är det också alltför ofta vårt fel.
That is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
Detta är varken Europaparlamentets eller kommissionens fel.
It is not their fault that their time has been wasted: it is that of the Presidency.
Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.
volume_up
brist {hímn. és nőn.}
However, I would like to point out one fault in the document.
Jag vill i vilket fall som helst peka på en brist i er vitbok.
It is the environment which is at fault, and this can be changed.
Det är den omgivande miljö som brister, och den kan man ändra på.
In the case of a fault the vendor is obliged to repair the product to full working order within a reasonable period.
Om varan uppvisar brister har säljaren skyldighet att inom rimlig tid fullständigt åtgärda detta.
fault (és: blame, culpability, debt, due)
volume_up
skuld {hímn. és nőn.}
It is not the Presidency's fault that we are behind schedule.
Detta ordförandeskap har ingen skuld till att arbetet har försenats.
We have seen the unfortunate conflict in Georgia, where there was fault on both sides.
Vi har bevittnat den tragiska konflikten i Georgien, som båda sidor bär skuld till.
Whilst no one has to be proved to be at fault, the fact of risk still remains.
Om ingen skuld måste bevisas så innebär det alltid en risk.
fault (és: error, lapse, stumble, bloomer)
volume_up
misstag {seml.}
To be precise, it is the fault of the people in charge of the system.
Det är, närmare bestämt, ett misstag av de personer som har ansvar för systemet.
Det är inte heller ett misstag som beror på systemet.
On the contrary, it would appear that they were caused by a fatal combination of human error and mechanical fault.
Tvärtom tycks de ha orsakats av en ödesdiger kombination av mänskliga misstag och mekaniska fel.
fault (és: lapse, stumble, misstep)
volume_up
felsteg {seml.}
Even now, many Member States would be relieved if the directive died out due to Parliament's fault.
Till och med nu skulle många medlemsstater dra en lättnadens suck om direktivet dog ut på grund av parlamentets felsteg.
   Mr President, a decision of mine is at the source of this vote: for some it is a merit, for others a fault.
Denna omröstning bottnar i ett beslut som jag fattade: en del ser det som en förtjänst och andra som ett felsteg.
No one can be exonerated, because everyone involved acted badly, late and inefficiently, sometimes through no fault of their own.
Ingen kan rentvås, eftersom alla involverade handlade bristfälligt, sent och ineffektivt, i vissa fall utan egna felsteg.
fault (és: defect, disability)
volume_up
lyte {seml.}
fault (és: delinquency, offence, offense)
volume_up
förseelse {hímn. és nőn.}
fault (és: crack, flaw)
volume_up
skavank {hímn. és nőn.}

2. geológia

fault
volume_up
förkastning {hímn. és nőn.}

3. sportok: "tennis"

fault
volume_up
felserve {hímn. és nőn.} (tennis)

Szinonimák (angolul) a(z) fault szóra:

fault

Példamondatok a(z) "fault" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.
Som ni kanske vet ligger kärnkraftverket i Krško på denna förkastningslinje.
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregationen leder till en ond cirkel och skapar skiljelinjer inom samhällen.
EnglishAs Mr Delors says, it is this 'structural fault' that we are currently paying for.
Som Jacques Delors själv säger är det detta ”strukturfel” som vi nu betalar priset för.
EnglishThis raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
Det väcker frågan: Vem ansvarar för denna förmodade överambitiösa reglering?
EnglishThese fault lines, as we know, are not only breaking up the global economy.
Denna skiljelinje spaltar inte bara upp den globala ekonomin, som vi vet.
EnglishCompanies must assume liability for damage to consumers without fault.
Företagen måste, utan att skuldsätta sig, svara för skador hos konsumenten.
EnglishThe sluggish pace of implementation is not the fault of the committees, in any case.
Det långsamma verkställandet beror i varje fall inte på kommittéerna.
EnglishThe fault in the system does not end there but also crops up in Agenda 2000 negotiations.
Missförhållandet stannar inte här utan kommer fram även i Agenda 2000-förhandlingarna.
EnglishThe fault lies both with European institutions and with the governments of individual countries.
Felet ligger både hos EU-institutionerna och hos regeringarna i enskilda länder.
EnglishIn this context the Council deserves the most criticism, but Parliament is also at fault.
I detta sammanhang förtjänar framför allt rådet kritik, men faktiskt också parlamentet.
EnglishThe law recognises that a second-hand vehicle may not be completely fault-free.
Lagen kräver inte att ett begagnat fordon ska vara helt felfritt.
EnglishIt is a pity, but it is the fault of all the political parties on the ground.
Det är synd, men skulden ligger på alla politiska partier på plats.
EnglishMadam President, Turkey lies on a seismic fault running from east to west.
Fru ordförande! Turkiet ligger ju på en seismisk förskjutning som löper från öst till väst.
EnglishNow, after many years of fault-finding, the Galileo programme moves yet.
Nu efter många år av felsökning rör faktiskt Galileoprogrammet på sig.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Vi vet alla vilka som är skyldiga och detta har utretts i detalj.
EnglishHence, I would also ask the Commission and the Council what Europe is doing to remedy this fault.
Därför vill jag fråga kommissionen och rådet vad EU gör för att lösa problemet?
EnglishThat is the fault of all those, including ourselves, who have not told the public the facts.
Det är på grund av alla de, inbegripet vi själva, som inte berättat något.
EnglishThe fact that other institutions may be at fault cannot exonerate it completely.
Det faktum att andra institutioner är klandervärda gör inte att kommissionen i fråga går helt fri.
English(HU) National minorities find themselves in new countries through no fault of their own.
(HU) Nationella minoriteter hamnar i nya länder utan egen förskyllan.
EnglishIt was also not Ukraine’ s fault that it was a Soviet republic in 1963.
Ett inledande av förhandlingar om anslutning skulle vara både en slutpunkt och en nystart.