EN evil
volume_up
{főnév}

evil (és: evilness)
volume_up
ont {seml.} (oböjligt)
Unemployment is still 'an absolute evil ' in today's Europe, destroying our society.
I dagens Europa är arbetslösheten " ett absolut ont ", som förstör vårt samhälle.
Sustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.
Hållbarhet kommer att vara något som betonas för oss och inte ses som något nödvändigt ont.
Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.
Sluta att försöka övertyga er själv om att Lissabonfördraget är ett nödvändigt ont.
evil
volume_up
det onda {csak egyessz.}
The evil is not what they say about their cause, but what they say about their opponents.'
Det onda är inte vad de säger om sin sak, utan vad de säger om sina motståndare.”
The focus of evil is in Iraq, not in the United States.
Roten till det onda ligger i Irak, inte i USA.
So if we are to combat this trafficking effectively we will have to attack the roots of the evil.
En effektiv motverkan av denna smuggling förutsätter således att man också angriper roten till det onda.
volume_up
ondska {hímn. és nőn.}
From where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
God has set before you this day his laws of life and good and death and evil.
Gud har denna dag givit er sina lagar om liv och godhet och död och ondska.
After all, people like you and I are prone to evil of all kinds.
Trots allt har ju människor som ni och jag en dragning till ondska av alla de slag.
evil (és: curse, scourge)
volume_up
gissel {seml.}
Equally importantly, there should be no ambivalence about this evil.
Lika viktigt är det att det inte får finnas någon ambivalens om detta gissel.
Madam President, the evil of human trafficking is a clear example of an area where the EU can and must act.
Människohandelns gissel är ett tydligt exempel på ett område där EU kan och måste agera.
. - (IT) Violence against women is an evil in our society that we must fight at all costs.
. - (IT) Våld mot kvinnor är ett gissel i vårt samhälle och något som måste bekämpas till varje pris.
evil (és: affliction, bother, curse, menace)
volume_up
plåga {hímn. és nőn.}
This evil is afflicting all countries and every government must act.
Alla länder har drabbats av denna plåga, alla regeringar bör agera.
Following the mass unemployment of the 1980s, social exclusion risks becoming the new evil which will gnaw away at Europe over the coming decade.
Efter massarbetslösheten under 80- och 90-talen riskerar utslagningen att bli ett nytt ont som kommer att plåga Europa under nästa decennium.
Nevertheless, this evil can only be rooted out if it is combated at European and global levels, and I encourage the Union to work with the World Agency to that end.
Denna plåga kan emellertid bara bekämpas på europeisk och global nivå och jag uppmuntrar unionen att arbeta med Internationella antidopingbyrån.
That is why, Mr Sarkozy, I cannot share your diagnosis of the terrible evil currently eating away at our societies.
Det, herr Sarkozy, är anledningen till att jag inte kan instämma i er diagnos om det fördärv som för närvarande gnager på våra samhällen.

Szinonimák (angolul) a(z) evil szóra:

evil

Példamondatok a(z) "evil" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPresident Bush believes in absolute good and absolute evil. I, for my part, do not.
President Bush tror på det absolut goda och det absolut onda, det gör inte jag.
EnglishHonorable host, unlike this man on my left, I do not work for that evil scum.
Ärade värd, till skillnad mot mannen vid min sida, jobbar jag inte för det kräket.
EnglishThe first point concerns the age-old evil of sexual violence at times of war.
Den första punkten gäller det urgamla gisslet med sexuellt våld i krigstid.
EnglishAll that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
Allt som behövs för att ondskan ska segra är att de goda inte gör någonting.
EnglishGenocide in any country is evil and must be condemned without reservation.
Folkmord är av ondo oavsett i vilket land det sker och måste fördömas förbehållslöst.
EnglishI have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
Jag betvivlar inte att Google vill upprätthålla sitt kända motto ”Do no evil”.
EnglishIncidentally, Burma is also a world star with respect to another evil: drugs.
Förresten är Myanmar också en världsstjärna när det gäller en annan synd, nämligen droger.
EnglishWe must ensure that lasting hope comes out of the evil of 11 September.
Låt oss agera så att fasorna den 11 september kan leda fram till ett hopp som varar.
EnglishThis is underlined as a conflict between absolute evil and absolute good.
Detta framställs som en konflikt mellan den absoluta ondskan och den absoluta godheten.
EnglishThis evil is rightly described as a result of the Member States' lack of political will.
Helt riktigt tillskrivs denna brist en avsaknad på politisk vilja hos medlemsstaterna.
EnglishThis evil is rightly described as a result of the Member States ' lack of political will.
Helt riktigt tillskrivs denna brist en avsaknad på politisk vilja hos medlemsstaterna.
EnglishOf course, our institution as such is not responsible for this evil.
Visserligen är vår institution som sådan inte ansvarig för denna hemsökelse.
English. - (DE) Concentration in the media is a widespread evil and must be combated.
skriftlig. - (DE) Ägarkoncentration inom media är ett utbrett problem som måste bekämpas.
EnglishYou're counting on the Winged Avenger to deliver you from evil...... aren't you, my friend?
Du litar på att den bevingade hämnaren ska fräIsa dig från ondo... eller hur, min vän?
EnglishThese evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
Dessa ondskefulla och skadliga mänskliga företeelser är lika fullständigt oförenliga med Bibeln.
EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Mina kolleger från Spanien kämpar mot ETA:s ondskefulla terror.
EnglishIf you treat people as evil, they will act as if they are evil.
Om man behandlar människor som onda kommer de att bete sig som om de var onda.
EnglishPresident Buzek, there are no two ways about it: these people are evil!
Talman Buzek! Det är inget tvivel om saken: Dessa människor är onda!
EnglishI believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
Jag anser det vara rätt att kalla denna regim en del av ?ondskans axel?.
EnglishI believe it is right to call this regime part of the axis of evil.
Jag anser det vara rätt att kalla denna regim en del av? ondskans axel?.