angol-svéd fordítás erre a szóra: erroneous

EN

"erroneous" svéd fordítás

EN erroneous
volume_up
{melléknév}

erroneous (és: bad, fallacious, false, faulty)
The very concept of a European Constitution was erroneous from the beginning.
Själva konceptet med en europeisk konstitution var felaktig från början.
This was a completely erroneous position, but I shall not harp on the subject.
Detta var en helt felaktig ståndpunkt. Jag skall inte orda mer om den.
This mistaken standpoint can only lead to erroneous consequences!
Det är en felaktig uppfattning som bara kan leda till onödiga missförstånd!

Példamondatok a(z) "erroneous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI am profoundly convinced that this is an erroneous understanding of solidarity.
Jag är djupt övertygad om att man har missuppfattat vad solidaritet är.
EnglishFor the court to say that golf clubs are getting the single farm payment is erroneous.
Att som revisionsrätten säga att golfklubbar får gårdsstödet är felaktigt.
EnglishInternational institutions issue erroneous advice when this situation occurs.
Internationella institutioner ger i den här situationen felaktiga råd.
EnglishThis express reference creates the erroneous impression that this is not the case.
Genom att uttryckligt nämna det väcks i stället det oriktiga intrycket att så icke är fallet.
EnglishA large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
En stor del av dessa felaktiga betalningar hade kunnat förhindras av medlemsstaterna.
EnglishThis decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
Beslutet byggde på kommissionens felaktiga marknadsprognoser.
EnglishIn this instance this situation did not exist at all, because an erroneous number of votes were cast.
I detta fall var det inte alls så, eftersom ett felaktigt antal röster avgavs.
EnglishAs exemplified by what has just been said, however, I must say that these comments are totally erroneous.
Jag måste säga att det är fullkomligt omotiverat såsom det nyss redan har sagts.
EnglishI also read that the erroneous percentage is certainly in excess of 5 %.
Jag läser också att felprocenten uppgår till över 5 procent.
EnglishI do not know whether we ought to go down the same erroneous path as the United States.
Ska vi slå in på samma felaktiga väg som Förenta staterna?
EnglishThis effect is unacceptable and that impression totally erroneous.
Denna effekt är oacceptabel, och intrycket är absolut felaktigt.
EnglishSeveral high profile cases of false or erroneous data transmissions happened recently.
Den senaste tiden har det förekommit flera uppseendeväckande fall av falska eller felaktiga inlämnade uppgifter.
EnglishThe advice offered by our colleague Mr Wolf is therefore erroneous, as witness the example I have just given.
Därför är rådet från kollegan Wolf, att byta regering fel, det ser ni ju på det exemplet!
EnglishHow will registered asylum-seekers be able to correct erroneous information about themselves in the system?
Hur ska en registrerad asylsökande kunna korrigera felaktiga uppgifter om sig själv i systemet?
EnglishParagraphs 9 and 10 make a completely erroneous suggestion.
Punkterna 9 och 10 ger rent av ett helt felaktigt intryck.
EnglishThey are based on the erroneous belief that increased State and EU aid can make an industry competitive.
De bygger på den felaktiga tron att ökade stats- och EU-stöd kan göra en industri konkurrenskraftig.
EnglishThe crux of the matter, however, concerns the liability for erroneous certification of the origin of a product.
Kärnfrågan gäller dock ansvaret för falska ursprungsbeteckningar.
EnglishMrs Müller, the question is based on an erroneous premise.
Fru ledamot! Frågan utgår från ett felaktigt antagande.
EnglishMr President, I would like to correct the entirely erroneous assumptions confusing this debate.
Herr talman! Jag skulle vilja korrigera de fullständigt felaktiga antagandena som verkar förvirrande på denna debatt.
EnglishThis abstract technical bias leads to erroneous federalist solutions which have a negative effect on democracy.
Valet av abstrakt teknik leder till felaktiga federalistiska lösningar som är negativa för demokratin.