EN engagement
volume_up
{főnév}

1. általános

volume_up
avtal {seml.}
Constructive engagement between the EU and Pakistan is urgently needed.
Det är anledningen till att jag röstade för avtalet.
The agreement to send troops to the Lebanon betrays ignorance of the rules of engagement.
Avtalet om att skicka trupper till Libanon vittnar om okunnighet om reglerna för insatser.
The recent agreement in the Council on the African peace facility is an important step forward in Europe's engagement with that continent.
Det avtal som nyligen nåddes i rådet om den fredsbevarande resursen är ett viktigt steg framåt i EU: s åtagande gentemot denna kontinent.
volume_up
möte {seml.}
Unfortunately, I have to leave shortly, as I have an official engagement with the Belgian authorities.
. – Tyvärr måste jag strax gå, eftersom jag har ett officiellt möte med de belgiska myndigheterna.
Unfortunately, I have to leave shortly, as I have an official engagement with the Belgian authorities.
. – Tyvärr måste jag strax gå, eftersom jag har ett officiellt möte med de belgiska myndigheterna.
At its meeting on 11 October 2004, the Council invited Libya to make a positive response to the European Union’s proposed policy of engagement.
Vid sitt möte den 11 oktober 2004 uppmanade rådet Libyen att ge ett positivt svar på Europeiska unionens föreslagna åtagande.
engagement (és: accord, agreement, concert, contract)
volume_up
överenskommelse {hímn. és nőn.}
The EU, with other partners, is currently looking at how best to promote a process of engagement.
Europeiska unionen med andra partner ser för närvarande på hur man bäst kan främja en process som leder till en överenskommelse.
engagement
volume_up
förlovning {hímn. és nőn.}
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
engagement (és: affirmation, pledge, promise, undertaking)
volume_up
löfte {seml.}
It is about an engagement of the European Union.
Det handlar om ett löfte för EU.
engagement (és: alliance, association, bond, commitment)
volume_up
förbindelse {hímn. és nőn.}
Since 1998 the European Union has pursued a policy of engagement with Iran.
EU har sedan 1998 fört en politik för närmare förbindelser med Iran.
Our engagement will be at all levels in the region.
Vi kommer att upprätthålla förbindelser på alla nivåer i regionen.
I welcome the opportunities we have for deep engagement with India and for India’ s wider regional role.
Jag välkomnar möjligheterna till utökade förbindelser med Indien och landets ökade roll i regionen.
engagement (és: collision, conflict, confrontation)
volume_up
sammanstötning {hímn. és nőn.}
engagement (és: joint)
volume_up
sammanfogning {hímn. és nőn.}
engagement (és: appointment, date)
engagement
volume_up
ihopkoppling {hímn. és nőn.}

2. "a period of employment"

Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
This is an exceptional and unprecedented level of engagement.
Detta är ett ytterst ovanligt engagemang som aldrig tidigare skådats.
Isolation is effective in some circumstances, but engagement is better.
Isolering är effektivt i vissa sammanhang, men engagemang är bättre.
engagement (és: employment, hiring, job, place)
volume_up
anställning {hímn. és nőn.}
I am conscious of the need for continuity in the research area, both in terms of the integrity of the work being undertaken and the engagement of personnel on projects.
Jag är medveten om behovet av kontinuitet i forskningen både vad beträffar helheten av det utförda arbetet och när det gäller personalens anställning på olika projekt.
engagement
volume_up
tillfällig anställning {hímn. és nőn.}

3. katonai

engagement
volume_up
sammandrabbning {hímn. és nőn.}

4. technika

engagement
volume_up
sammankoppling {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "engagement" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPolitical engagement with the enemy is necessary, otherwise there will be no peace.
Politisk dialog med fienden är nödvändig, annars kommer det inte att bli fred.
EnglishDuring Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Under Mohammed Khatamis tid som president utnyttjade vi den kanalen med gott resultat.
EnglishI'm going to fast-forward through a lot of lawsuits and a lot of community engagement.
Jag kommer snabbspola genom mänger av stämningar och mängder av samhällsegagemang.
EnglishMr President, my apologies for being somewhat late - I had another engagement.
Herr ordförande! Ursäkta att jag är litet sen - jag hade andra åtaganden.
EnglishOn the contrary, a smart policy of engagement with Abkhazia and South Ossetia is needed.
Tvärtom krävs en smart engagemangspolitik gentemot Abchazien och Sydossetien.
EnglishConstructive engagement between the EU and Pakistan is urgently needed.
Det finns ett trängande behov av konstruktiva förbindelser mellan EU och Pakistan.
EnglishWe support President Obama's commitment to multilateral engagement with the European Union.
Vi stöder president Obamas åtaganden för multilaterala insatser tillsammans med EU.
EnglishWithout participation and the ability to influence there will be no engagement.
Utan delaktighet och möjlighet till påverkan uteblir engagemanget.
EnglishIt has taken so long because there has been a process of engagement with Member States.
Det beror på att det har pågått en förankringsprocess i medlemsstaterna.
EnglishThat is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.
Det är emellertid det optimala alternativet framför något militärt ingripande i Gulfstaterna.
EnglishWe are saying that from now on there are new rules of engagement, not just with the Commission.
Vi säger att från och med nu gäller nya spelregler, inte bara med kommissionen.
EnglishSince 1998 the European Union has pursued a policy of engagement with Iran.
EU har sedan 1998 fört en politik för närmare förbindelser med Iran.
EnglishBut as we have said our policy is a gradual engagement and we cannot do everything.
Men som vi redan sagt går vår politik ut på ett successivt samarbete, och vi kan inte göra allt.
EnglishNext year there is an important engagement scheduled for the Doha Development Agenda.
Nästa år innebär också ett viktigt steg i Doha-utvecklingsagendan.
EnglishThe agreement to send troops to the Lebanon betrays ignorance of the rules of engagement.
Avtalet om att skicka trupper till Libanon vittnar om okunnighet om reglerna för insatser.
EnglishThat engagement of citizens is a vital part of work in this area.
Detta medborgarengagemang är en viktig del av arbetet på det här området.
EnglishWith our engagement, we want Ukraine to succeed as a strategic and democratic neighbour.
Vi engagerar oss därför att vi vill att Ukraina skall bli en strategisk och demokratisk granne.
EnglishWe all agree that the European Union needs to raise the level of its engagement within the region.
Vi är alla överens om att EU måste höja nivån för sitt åtagande i området.
EnglishI am just wondering if there has been any engagement with stakeholders by the European Union.
Jag undrar bara om EU har gjort några åtaganden till intressenterna.
EnglishSo the mandate is, in fact, very clear and what should be discussed are the rules of engagement.
Så uppdraget är i själva verket mycket tydligt. Vad som bör diskuteras är insatsreglerna.