angol-svéd fordítás erre a szóra: downwards

EN

"downwards" svéd fordítás

SV

EN downwards
volume_up
{határozószó}

downwards (és: down)
Growth and investment forecasts are being revised downwards everywhere.
Tillväxt- och investeringsförväntningarna korrigeras överallt nedåt.
This is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
Detta kan endast berättigas om harmoniseringen sker uppåt och inte nedåt, vilket var vad förslaget gick ut på.
With the mouse drag the bottom right corner of the cell downwards.
Dra det högra undre hörnet på cellen nedåt med musen.
downwards (és: down)
volume_up
ned {hsz}
Growth forecasts are increasingly revised downwards.
Tillväxtprognoserna skrivs ned i allt större utsträckning.
The appropriations for payments have, however, been adjusted downwards by EUR 300 million.
Dock har anslagen för betalningar justerats ned med 300 miljoner euro.
Our forecasts in a few weeks are going to be revised downwards.
Våra prognoser kommer att justeras ned inom ett par veckor.
downwards (és: downward)
volume_up
neråt {hsz}
The matter of personal accountability must be clarified and the power of decision-making delegated downwards in the organisation.
Det personliga ansvaret måste göras klarare och den beslutande makten förflyttas neråt i organisationen.
Otherwise we would only need to start talking about de-regulation downwards and that surely cannot be the credo of our action.
I så fall måste vi prata mer om avregleringar neråt, och det kan ju inte vara principen för vårt handlande.
Our committee, however, agreed to the high limit value once it had received an assurance from the Commission that the value would be amended downwards.
Vårt utskott kom ändå fram till att föreslå ett högt gränsvärde efter det att kommissionen hade försäkrat att gränsvärdet kommer att justeras neråt.

Szinonimák (angolul) a(z) downwards szóra:

downwards
downward

Példamondatok a(z) "downwards" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
Ja, men lyssna på denna debatt från vänster till höger och upp och ner.
EnglishWith regard to agriculture, the Council proposes an adjustment downwards of EUR 288 million.
I fråga om jordbruket föreslår rådet en nedjustering på 288 miljoner euro.
EnglishThe spiral is now tending downwards towards the unacceptable level in the new Member States.
Vi ser nu en nedåtgående spiral mot den oacceptabla nivå som råder i de nya medlemsstaterna.
EnglishIs it possible that the Commission could revise its decision to adjust their quota downwards?
Är det möjligt att kommissionen kan ompröva sitt beslut att dra av det på jordbrukarnas kvoter?
EnglishFor that reason, the Member States will have to revise annual road taxes and registration fees downwards.
Av det skälet måste medlemsstaterna sänka sina årliga vägskatter och registreringsavgifter.
EnglishThe Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
Schweizarna däremot decentraliserar om möjligt invandringspolitiken till de enskilda kantonernas nivå.
EnglishOn the other hand, it is exceptionally difficult to revise the limit values for highly toxic substances downwards.
Å andra sidan är det oerhört svårt att sänka gränsvärdena för mycket giftiga ämnen.
EnglishPrices of shell fish are continuing to spiral downwards.
Priserna på skaldjur fortsätter sin nedåtgående spiral.
EnglishIt is wage competition, social dumping and the downwards harmonisation of wages that are being considered.
Det är lönekonkurrens, social dumpning och löneharmonisering (med sjunkande löner som följd) som övervägs.
EnglishIt is unfortunate that the budget has been revised downwards.
Det är olyckligt att budgeten har bantats ner.
EnglishThe European Union, obsessed by its own interests, has also revised CAP reform downwards.
Europeiska unionen, som är besatt av sina egna intressen, har också inskränkt reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishLevelling downwards – that is the technique constantly used by Brussels to harmonise European and non-European legislation.
Vi måste återupprätta karriärstegen, och värdesätta utbildnings- och examensbevis, inte göra tvärtom.
EnglishThe price of slaughter pig is following the seasonal downwards trend.
Priset för slaktgrisar följer den säsongsbetonade sjunkande trenden och ligger mycket lite under förra årets nivå.
EnglishThis means simplifying ways of working, devolving power downwards, and a better definition of the power of decision.
Detta kräver att man förenklar arbetsmetoderna, för över befogenheter till lägre nivå och preciserar beslutanderätten.
EnglishTraining costs and the solidarity funds, therefore, must be cascaded downwards, precisely in order to protect the smaller clubs.
Utbildningsavgifterna och solidaritetsfonden bör därför utnyttjas då och då, just för att skydda små klubbar.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in 2003 the European Commission was obliged to revise its economic forecasts downwards for the third year running.
Den alltmer angelägna frågan är om det kan råda verklig stabilitet utan tillväxt eller inte.
EnglishI therefore think, Mrs Hassi, that the risk of being in a situation in which the text is revised downwards is not possible.
Fru Hassi! Jag anser därför att risken att vi hamnar i en situation där vi sänker kraven i texten inte kommer att uppstå.
EnglishPower and responsibility must be devolved downwards and personal accountability clarified.
Därför krävs det mindre byråkrati och ökad administrativ effektivitet.
EnglishAny convergence happening is happening downwards, dragging even broader sections of society into poverty and penury.
Om det sker någon konvergens över huvud taget så sker den i nedåtgående riktning och drar med sig allt bredare lager av samhället i fattigdom och armod.
EnglishAnd to redress the balance, we launch Europe into a downwards spiral of repression that better consensus at the start would have prevented.
Och för att höja ribban driver man alltså Europa in i en repressionsspiral, som man med ett bättre samförstånd från början hade undvikit.