angol-svéd fordítás erre a szóra: diluted

EN

"diluted" svéd fordítás

EN diluted
volume_up
{melléknév}

diluted (és: fine, flimsy, light, rare)
diluted (és: washy, wishy-washy, dilute)
The Commission is prepared to consider all the options, but there is one direction it refuses to take, that of a diluted and distorted reform.
Kommissionen är beredd att utveckla alla valmöjligheter, men det finns ett steg som kommissionen inte vill ta, och det är en urvattnad och förvanskad reform.
We want Article 4 reinstated, and let me finish off by saying that if it is not – not even in a diluted form – then we will be voting against the proposal.
Vi vill att artikel 4 skall återinföras, och låt mig avsluta med att säga att om artikel 4 inte finns med – inte ens i urvattnad form – kommer vi att rösta mot förslaget.
diluted (és: dilute)
Dogs can distinguish two very similar fatty acids, extremely diluted: caprylic acid and caproic acid.
Hundar kan urskilja två väldigt lika fettsyror, extremt utspädda: kaprylsyra och kapronsyra.

Szinonimák (angolul) a(z) diluted szóra:

diluted
English

Példamondatok a(z) "diluted" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe danger is that this will be lost, or at least diluted, in this new Agency.
Faran är att detta kommer att försvinna eller åtminstone försvagas genom den nya byrån.
EnglishI also find it regrettable that ethical principles are diluted in a heterogeneous whole.
Jag beklagar även att de etiska principerna spätts ut till en heterogen blandning.
EnglishNor must the budgetary powers of this Parliament be diluted in any way.
Parlamentets budgetbefogenheter får inte heller försvagas på något sätt.
EnglishThe values, the objectives and the rights of citizens must not be diluted.
EU: s värden, mål och medborgarnas rättigheter får inte urvattnas.
EnglishThe values, the objectives and the rights of citizens must not be diluted.
EU:s värden, mål och medborgarnas rättigheter får inte urvattnas.
EnglishThese small quantities are further diluted to almost non-existence.
Dessa små kvantiteter späds ut ytterligare tills de nära nog försvinner.
EnglishHowever, some amendments have diluted the report somewhat.
Visserligen har några ändringsförslag urvattnat detta betänkandes karaktär något.
EnglishWe note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
Vi konstaterar att ansvaret är delat, men också uttunnat.
EnglishIn recent years, this compulsory stopover has been diluted.
Under senare år har denna obligatoriska mellanlandning blivit mindre viktig.
EnglishParliament's right of scrutiny must on no account be diluted.
Europaparlamentets kontrollbefogenheter får inte under några omständigheter försvagas.
EnglishWe now have a compromise text before us that has unfortunately diluted the original Commission text.
Vi har nu en kompromisstext framför oss som dessvärre har urvattnat kommissionstexten.
EnglishThis effort will be diluted if not backed up by investment.
Denna strävan kommer att urvattnas om den inte backas upp av investering.
EnglishBecause of this, the report is so general and so diluted that it barely gives any direction.
Detta betänkande är därför så allmänt hållet och så utslätat att det knappast ger någon vägledning.
EnglishDogs can distinguish two very similar fatty acids, extremely diluted: caprylic acid and caproic acid.
Hundar kan urskilja två väldigt lika fettsyror, extremt utspädda: kaprylsyra och kapronsyra.
EnglishIn this way, the concept of human rights is diluted, watered down and devalued, which is pretty serious.
Därmed späds och tunnas människorätten ut och devalveras i värde. Detta är nog så allvarligt.
EnglishDo they get destroyed, are they diluted, or do they reach us or other countries by other routes?
Förstörs det, späds det ut eller kommer det på andra sätt till oss eller till andra länder i världen?
EnglishThe right of veto is retained, but is diluted via a system of so-called constructive abstention from voting.
Vetorätten finns kvar men försvagas genom ett system med s.k. konstruktiv röstnedläggning.
EnglishUnfortunately, the first draft opinion that I tabled ended up being diluted by amendments adopted in committee.
Tyvärr förorenades mitt första förslag till yttrande av ändringar som antogs i utskottet.
EnglishThe debate tends to become diluted as a result of the reference made to paternity or parental leave.
Debatten tenderar att urvattnas till följd av den hänvisning som görs till faderskap och pappaledighet.
EnglishThis effort will be diluted if not backed up by investment.
Det skulle fortfarande tillåta investering i vår framtid.