angol-svéd fordítás erre a szóra: difficult

EN

"difficult" svéd fordítás

EN difficult
volume_up
{melléknév}

difficult (és: arduous, bad, cruel, dicey)
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
En budget som är svår, och det är det snygga: att göra en svår budget.
European legislation is too often complex, difficult to understand and difficult to apply.
EU:s lagstiftning är ofta alltför komplicerad, svår att förstå och svår att tillämpa.
It has been a difficult afternoon. It continues to be a difficult evening.
Det var en svår eftermiddag och nu är det en svår kväll.
I believe that the compromise reached yesterday was quite difficult to achieve.
Jag konstaterar att den kompromiss som uppnåddes i går var ganska besvärlig att uppnå.
So the airlines find themselves in an extremely difficult situation.
Vi har alltså en ytterst besvärlig situation för flygbolagen.
(PL) Ladies and gentlemen, the budget for 2010 is a difficult compromise.
Budgeten för 2010 är en besvärlig kompromiss.
This is a difficult path - I have just come from Romania - if one has long experience of dictatorship.
Det är en mödosam väg - jag kommer just från Rumänien - när man haft en lång erfarenhet av diktatur bakom sig.
If he is transferred to another country, a very difficult phase in this man's life in the European Union begins.
Om han vill arbeta i ett annat land börjar en mödosam period i livet för denne man i Europeiska unionen.
We have reached the end of a long and - we should not conceal this fact - sometimes difficult journey.
Vi är i slutet av en lång - och vi skall inte förneka det - bitvis också mödosam väg.
difficult (és: awkward, fastidious, finicky, fractious)

Szinonimák (angolul) a(z) difficult szóra:

difficult

Példamondatok a(z) "difficult" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishOf course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.
Naturligtvis kan genomförandet bli svårt, men det är inget skäl för overksamhet.
EnglishI do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.
Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishComplicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
Krångliga EU-regler är det sista som dessa människor behöver under svåra tider.
EnglishThe initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
EnglishMr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
Herr Reinfeldt, ni har visat att det inte finns några lätta svar på svåra frågor.
EnglishWe find ourselves in a situation today where the market is extremely difficult.
I nuläget befinner vi oss i en situation där marknaden är oerhört komplicerad.
EnglishReform of the UN’s institutions will be the most difficult hurdle to overcome.
Reformen av FN:s institutioner kommer att bli det svåraste hindret att övervinna.
EnglishSuch conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
Sådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
EnglishThis will also show the public that the EU can act in difficult situations too.
Detta kommer också att visa allmänheten att EU kan agera även i svåra situationer.
EnglishAgain it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Återigen är det mycket svårt att välja mellan multilateralism och bilateralism.
EnglishMadam President, as we know from experience, world trade rounds are very difficult.
Fru talman! Vi vet av erfarenhet att världshandelsrundorna är mycket besvärliga.
EnglishIt is also very difficult to establish the origin of the products in question.
Dessutom är det mycket svårt att fastställa ursprunget för produkterna i fråga.
EnglishI hope I have clarified the Commission's position on this difficult proposal.
Jag hoppas att jag har klargjort kommissionens ståndpunkt i detta svåra förslag.
EnglishWork here is difficult, and until now a definite result has not been achieved.
Arbetet här är svårt, och hittills har inte något definitivt resultat uppnåtts.
EnglishAt this stage to ask for the Azzolini report to come first would be difficult.
Det vore svårt att i detta skede begära att Azzolinibetänkande skall komma först.
EnglishWe also know, however, that it is difficult to find a hotel for fifty visitors.
Vi vet emellertid också att det är svårt att hitta ett hotell för 50 besökare.
EnglishIt is difficult to reconcile 27 different legal traditions on these subjects.
Det är svårt att ena 27 olika rättsliga traditioner när det gäller dessa frågor.
EnglishYou may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
Ni kanske inte håller med, men det är mycket svårt att hävda att den inte är känd.