EN desire
volume_up
{főnév}

desire
volume_up
önskan {csak egyessz.} (bestämd form)
It welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Båda organisationernas önskan att stärka sitt partnerskap ytterligare välkomnas.
If this desire is to become a reality, certain conditions must be fulfilled.
Om denna önskan ska bli verklighet måste vissa villkor uppfyllas.
The European Parliament expressed this desire in its resolution of June 1977.
Europaparlamentet uttryckte denna önskan i sin resolution i juni 1977.
The Commission tabled a comprehensive proposal to make this desire a reality.
Kommissionen lade fram ett omfattande förslag för att genomföra detta önskemål.
He has managed to enshrine our desire for a WTO parliamentary assembly in the budget.
Han lyckades förankra vårt önskemål om en parlamentarisk församling inom WTO i budgeten.
Their desire to remain neutral must be respected in every way.
Deras önskemål om neutralitet måste respekteras i alla avseenden.
desire (és: hunger)
volume_up
längtan {csak egyessz.} (bestämd form)
Desire, suffering -- everything that exists in this imperfect world.
Längtan, lidande.. allt som existerar i denna ofullkomliga värld.
Everywhere you can sense the desire of great men to make history.
Överallt lägger man märke till stora mäns längtan efter att skapa historia.
No oppression can keep down the desire of a people for freedom, the desire of humankind for freedom, in the long run.
Inget förtryck kan hålla nere ett folks längtan efter frihet, mänsklighetens längtan efter frihet, i längden.
desire (és: appetite, bent, inclination, love)
volume_up
lust {hímn. és nőn.}
Whatever it is that the 20 million unemployed have, it is surely not a lack of desire to work!
Det handlar ju inte om brist på lust att arbeta för de 20 miljoner som är arbetslösa!
Children with a curiosity and desire to learn new things.
Barn med en nyfikenhet och lust att lära sig nya saker.
This amounts to saying that Parliament has no real desire seriously to combat money laundering.
Man kan lika gott säga att parlamentet inte har någon egentlig lust att på allvar bekämpa penningtvätten.
desire (és: appetency, appetite, craving, urge)
volume_up
begär {seml.}
It is in no doubt about its desire for limited registration and demands a clear substitution ...
Det gäller utan tvekan utskottets önskemål om begränsad registrering, och utskottet begär en tydlig ersättning ...
In my opinion, we should be bolting the door against Brussels' creeping desire for ever more centralisation.
Jag anser att vi bör regla dörren för Bryssels smygande begär efter ännu mer centralisering.
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
Adam Smith, för 200 år sedan, talade om vårt begär efter ett liv utan skam.
desire (és: instance)
volume_up
begäran {csak egyessz.} (bestämd form)
I have no desire to make the same request every time and deprive Members of something they are entitled to.
Jag hoppas slippa göra samma begäran varje gång och beröva ledamöterna något de har rätt till.
We now hope – and I repeat this request – that this desire to increase the appropriations does not fall on deaf ears in negotiations with the Council.
Vi hoppas nu – och jag upprepar denna begäran – att denna vilja att öka anslagen inte blir något som sägs för döva öron i förhandlingarna med rådet.
Moreover, the request to extend reversed qualified majority voting is further evidence of this Parliament's desire to take action and respond to the crisis.
Begäran om att utvidga omröstningsförfarandet med omvänd kvalificerad majoritet är ytterligare ett bevis på parlamentets önskan att vidta åtgärder och bemöta krisen.
desire (és: want, wish)
volume_up
önskning {hímn. és nőn.}
We certainly cannot satisfy every desire of Europe’ s citizens and institutions in a framework programme.
Vi kan självklart inte uppfylla alla önskningar från EU: s medborgare och institutioner i ett ramprogram.
I ask him to work with us so that we can turn our mutual desires into a common commitment.
Jag ber honom att arbeta med oss så att vi kan omvandla våra ömsesidiga önskningar till ett gemensamt åtagande.
Ni följer era egna önskningar.
desire (és: craving, pleasure, appetence)
volume_up
åtrå {hímn. és nőn.}
Existence is a cruel joke... that entices in a form of desire.
Existens är ett sjukt skämt... som förleds i en form av åtrå.
Jag ska meditera om åtrå och lidande.
Absurd åtrå teater.

Szinonimák (angolul) a(z) desire szóra:

desire

Példamondatok a(z) "desire" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
EnglishMy main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
Min huvudsakliga strävan var att försvara parlamentsinstitutionens privilegier.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jesus älskade djuren: ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” sade frälsaren.
EnglishUnder no circumstances can I support the desire to "soften up' directive 1408/71.
Jag kan absolut inte stödja önskemålet om en " uppmjukning" av förordning 1408/71.
EnglishOur particular concern is with expressing our desire for an Assistants’ Statute.
Vi är nästan framme vid målet: en ledamotsstadga som har gäckat oss så länge.
EnglishThe European Union has offered clear signs of its desire to lead this process.
Europeiska unionen har sänt tydliga signaler om att vi vill leda den processen.
EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Jag stöder önskemålet i betänkandet om att stärka de nationella parlamenten.
EnglishIt would seem that there is now a sufficient number who desire a compromise.
Det förefaller som om det nu finns tillräckligt många som vill ha en kompromiss.
EnglishWe need to think as democrats about how all of us together ratify what we desire.
Vi måste tänka som demokrater på hur vi alla tillsammans kan ratificera det vi vill.
EnglishAt such times, people's emotions incline them to desire a very different outcome.
Vid sådana tillfällen tenderar människor att vilja se ett helt annat utfall.
EnglishThere are also those who desire patents in order that life should continue.
Det finns de som vill ha patent för att livet skall kunna fortsätta att existera.
EnglishThe European Commission is tackling these deadlines with a desire to succeed.
Europeiska kommissionen tar sig an den här tidtabellen med viljan att lyckas.
EnglishWe must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Vi får inte kasta bort deras erfarenhet eller avfärda dem om de vill fortsätta arbeta.
EnglishIt also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
Det leder också till det område med frihet, säkerhet och rättvisa som vi alla vill ha.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Det finns därför inget behov av att ge dessa ytterligare rättsligt skydd.
EnglishMr President, let us therefore have a firm desire to put this potential to good use.
Låt oss därför, herr ordförande, vara fast beslutna att utnyttja dessa möjligheter.
EnglishThis shows a great desire to participate, which is to the credit of this House.
Detta visar att det finns ett stort intresse av att delta, vilket hedrar denna kammare.
EnglishOur desire to create a European area of safety and justice is a common one.
Vår vilja att skapa ett område med säkerhet och rättvisa är något vi har gemensamt.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er för att nå de resultat vi alla önskar.