angol-svéd fordítás erre a szóra: described

EN

"described" svéd fordítás

SV

EN described
volume_up
{participium (múlt idő)}

described
volume_up
beskrev {part.}
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
Amerikanerna som förhörde honom beskrev honom som en vänlig psykopat.
It is most regrettable that the Council described the situation in this way.
Det är mycket beklagansvärt att rådet beskrev situationen på det här sättet.
Finally, the Foreign Minister described the atmosphere as an atmosphere of reconciliation.
Slutligen beskrev utrikesministern stämningen som en stämning av försoning.

Példamondatok a(z) "described" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishNothing we have done could be described as being panic-stricken or panic-driven.
Inget av det vi har gjort kan beskrivas som panikslaget eller som panikhandlingar.
EnglishI described 1 200 classrooms that were needed and I described our work in health.
Jag berättade om de 1 200 klassrum som behövs och om vårt arbete inom hälsovården.
EnglishBut will the resources described in budget 2005 be sufficient for the long term?
Men kommer resurserna som anges i budgeten 2005 att vara tillräckliga på lång sikt?
EnglishSome of these posts are described as jobs, as if there was employment attached.
Vissa av dessa befattningar beskrivs som arbeten, som om det ingick en anställning.
English"We are what we eat," could easily be described as, "We are what our cells eat."
"Vi är vad vi äter", kan enkelt beskrivas som, "Vi är vad våra celler äter."
EnglishWhat has been put before this House can certainly not be described in those terms.
Det som har framlagts här i kammaren kan förvisso inte beskrivas på detta vis.
EnglishIf the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
Om den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling.
EnglishI am pretty certain that what I have described is what Mr Bolkestein wanted.
Jag är ganska säker på att detta var beskrivningen av vad Frits Bolkestein ville.
EnglishIn paragraph 6, the own resources decision is described as being an organic law.
I punkt 6 omnämns beslut om egna medel som konstitutionskompletterande lag.
EnglishMy second comment concerns experience acquired and strategy, as Mr Markov described.
Min andra synpunkt rör de erfarenheter och den strategi som Markov har beskrivit.
EnglishThe Darfur crisis has been described as the first climate change conflict.
Darfurkrisen har beskrivits som den första krisen orsakad av klimatförändringen.
EnglishI have been described by members of UKIP as a 'paedophile' and a 'big fat git'.
Medlemmar av UKIP har beskrivit mig som ”pedofil” och ”en stor tjock tönt”.
EnglishThe European Union officially described the budgetary deficit as excessive.
Europeiska unionen bedömde officiellt landets budgetunderskott som alltför stort.
EnglishIt could even be described as the fundamental concern of health ministers.
Den skulle till och med kunna betecknas som hälsoministrarnas största orosmoment.
EnglishThe Commission is of course well aware of the situation described in this resolution.
Kommissionen är givetvis väl medveten om den situation som tas upp i resolutionen.
EnglishGenerally speaking, the first railway package can be described as a complete success.
Rent generellt kan det första järnvägspaketet beskrivas som en stor framgång.
EnglishParadoxically, situations such as the ones already described arise very frequently.
Paradoxalt nog uppstår situationer liknande dem som redan har beskrivits mycket ofta.
EnglishMr Bowis has already described the situation in Uzbekistan, and I have nothing to add.
Bowis har redan beskrivit situationen i Uzbekistan och jag har inget att tillägga.
EnglishThen came the Iraq crisis, during which the US President described the UN as irrelevant.
Sedan kom Irakkrisen, under vilken USA:s president betecknade FN som irrelevant.