angol-svéd fordítás erre a szóra: to deplete

EN

"to deplete" svéd fordítás

EN to deplete
volume_up
[depleted|depleted] {ige}

Can the European Union do something to help these countries to effectively monitor their fisheries and to avoid depleting their resources, as is currently happening?
Kan EU göra någonting för att bistå dessa länder så att de effektivt kan övervaka sitt fiske och undvika att tömma sina resurser, vilket sker just nu?
This generation – or any other for that matter – has no right to destroy or deplete such a rare and precious resource.
Denna generation – eller varje annan för den delen – har ingen rätt att förstöra eller utarma en sådan enastående och dyrbar resurs.
Another serious structural problem in the current system, and in the EU's policy, is that far too many people make money by depleting natural resources and destroying the environment.
Det är också ett allvarligt strukturellt problem i dagens system, och också i EU: s politik, att alltför många tjänar pengar på att utarma naturresurser och förstöra miljön.

Példamondatok a(z) "to deplete" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI have voted in favour of Mr Blokland's report on substances that deplete the ozone layer.
Jag röstade för Johannes Bloklands betänkande om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
English. - (DE) I am voting in favour of the report on substances that deplete the ozone layer.
skriftlig. - (DE) Jag röstar för betänkandet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishSubstances that deplete the ozone layer (recast) (debate)
Ämnen som bryter ned ozonskiktet (omarbetning) (debatt)
EnglishThus, those substances that are being prohibited act both to deplete the ozone and to increase global warming.
De ämnen som förbjuds bryter med andra ord ned ozonskiktet, samtidigt som de förstärker växthuseffekten.
EnglishSubstances that deplete the ozone layer
( Sammanträdet avbröts kl.13.06 och återupptogs kl.
EnglishIt will also deplete that country of people of working age who might bring the country out of poverty.
Migrationen kommer också att leda till att landet töms på människor i arbetsför ålder som skulle kunna föra landet ut ur fattigdomen.
EnglishIt also adopts a regulation on the substances which deplete the ozone layer and a directive on the incineration of hazardous waste.
Det antar också en förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet och ett direktiv om förbränning av farligt avfall.
EnglishSubstances that deplete the ozone layer
EnglishMr President, thanks in part to the Montreal Protocol, we shall be able to quickly phase out substances which deplete the ozone layer.
Herr ordförande! Bland annat tack vare Montrealprotokollet kan de ämnen som bryter ned ozonskiktet snabbt fördrivas.
EnglishInstead, the EU is offering aid in return for fishing rights in third world countries and will therefore deplete their seas of fish as well.
Istället byter EU bistånd mot fiskerättigheter i länder i tredje världen, och tömmer således även deras hav på fisk.
EnglishMr President, the Commission proposal on substances that deplete the ozone layer contains a serious loophole which some of us have discovered.
Herr ordförande! Kommissionens förslag avseende ämnen som bryter ned ozonskiktet innehåller ett allvarligt kryphål som vissa av oss har lagt märke till.
EnglishThanks to the innovative measures which we adopted in the European Union, we have succeeded in getting 99% of substances that deplete the ozone layer withdrawn.
Tack vare de innovativa åtgärder som antogs i Europeiska unionen har vi lyckats få bort 99 procent av alla ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishThis recast regulation is the main Community instrument for ensuring compliance with the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
Den omarbetade förordningen är det främsta gemenskapsinstrumentet för att garantera att Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet följs.
EnglishI therefore welcome the Commission's initiative in putting forward a proposal to improve and tighten up the regulation on substances that deplete the ozone layer.
Jag välkomnar därför det initiativ som kommissionen har tagit när man föreslår förbättringar och skärpningar i förordningen om ozonnedbrytande ämnen.
EnglishThe regulation on substances that deplete the ozone layer is primarily aimed at protecting the stratospheric ozone layer, but also at preventing climate change.
Reglerna för ämnen som bryter ned ozonskiktet har i första hand syftet att skydda ozonskiktet i stratosfären, men också att förhindra klimatförändringen.
EnglishThe amendments are almost all aimed at accelerating the phasing-out of substances which deplete the ozone layer - an objective which I can of course fully support.
Ändringsförslagen har nästan alla som syfte att påskynda det gradvisa borttagandet ämnen som bryter ned ozonskiktet. Ett syfte som jag naturligtvis fullständigt kan stödja.
EnglishAt the Montreal conference, the Community is working for the introduction by all parties of a regime of licences for the import and export of substances which deplete the ozone layer.
På denna konferens arbetar gemenskapen för att samtliga parter skall införa ett system med licenser för import och export av substanser som tunnar ut ozonskiktet.
EnglishThe predominant substances that deplete the ozone layer are found in aerosol propellants, refrigerators, insulating materials and certain specific solvents and cleaning agents.
De viktigaste av de ämnen som förstör ozonskiktet återfinns som drivmedel i sprejflaskor, i kylskåp, isoleringsmaterial och vissa specifika lösningsmedel och rengöringsmedel.
EnglishIt gives me great satisfaction to welcome this proposal for amending Regulation (EC) No 3093/94 regulating the production and use of substances which deplete the ozone layer.
Det är med stor tillfredsställelse som jag välkomnar detta förslag om ändring av förordning (EG) nr 3093/94 som reglerar produktion och användning av ämnen som bryter ner ozonskiktet.
EnglishThe need of advanced waste management is global and of increasing importance as the use of material threatens to deplete resources and contaminate the biosphere.Read more and apply »
Behovet av avancerad avfallsteknik är globalt och av växande betydelse i takt med att samhällets materialomsättning utarmar resurser och förorenar biosfären.Läs mer och ansök »