angol-svéd fordítás erre a szóra: defective

EN

"defective" svéd fordítás

EN defective
volume_up
{melléknév}

1. "incomplete, bad"

defective (és: bad, erroneous, fallacious, false)
Eller kanske genom felaktig viltutfodring?
You almost get the impression that defective products are the general rule.
Man skulle nästan kunna få det intrycket, att det nu snarast är regel med felaktiga produkter.
However, excessive use or defective environmental charges risk having the opposite effect.
En överdriven användning eller felaktiga miljöavgifter riskerar emellertid att ge motsatt effekt.
If the coordination is defective, the work of Frontex invites criticism.
Om samordningen är bristfällig måste arbetet inom ramen för Frontex kritiseras.
If the law is defective, then it must be amended.
Om lagstiftningen är bristfällig så måste den förbättras.
Until I got fired for having a defective husband.
Tills jag fick sparken för att haft en bristfällig make.
defective (és: stolid, unfazed)
Consumers must be protected against purchasing defective or dangerous products.
Konsumenterna måste skyddas mot köp av defekta eller farliga produkter.
He did a very good job on that occasion in saying that we would not accept a defective directive.
Han gjorde mycket bra ifrån sig då han meddelade att vi inte kunde godkänna ett defekt direktiv.
Consumers must enjoy the same protection, whatever the nature of the defective product.
Konsumenten skall kunna åtnjuta samma skydd, oavsett vilket slag av defekta produkter det handlar om.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.

Szinonimák (angolul) a(z) defective szóra:

defective
English
defect

Példamondatok a(z) "defective" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
På grund av den bristfälliga kontrollen förorsakar de en ännu större konkurrensstörning.
EnglishConsumers must be protected against purchasing defective or dangerous products.
Konsumenterna måste skyddas mot köp av defekta eller farliga produkter.
EnglishInvestigations into human rights violations are ineffective and defective.
Utredningarna om brott mot de mänskliga rättigheterna är ineffektiva och bristfälliga.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on liability for defective products.
Kommissionen antar en grönbok om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.
EnglishThe EU market is flooded with defective goods that we are purchasing from China.
EU-marknaden översvämmas av defekta varor som vi köper från Kina.
EnglishFor example, the company may have sold goods that turn out to be defective.
Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga.
EnglishYou almost get the impression that defective products are the general rule.
Man skulle nästan kunna få det intrycket, att det nu snarast är regel med felaktiga produkter.
EnglishSubject: Defective work in implementation of Greek Community Support Framework
Angående: Dåligt utförda arbeten i samband med förverkligandet av den grekiska gemenskapsstödramen
EnglishMr Böge, I cannot quite fathom what you mean by defective methods of calculation.
Jag kan inte riktigt föreställa mig, herr Böge, vad ni menar när ni säger felaktiga beräkningsmetoder.
EnglishHowever, excessive use or defective environmental charges risk having the opposite effect.
En överdriven användning eller felaktiga miljöavgifter riskerar emellertid att ge motsatt effekt.
EnglishConsumers must enjoy the same protection, whatever the nature of the defective product.
Konsumenten skall kunna åtnjuta samma skydd, oavsett vilket slag av defekta produkter det handlar om.
EnglishHowever, the seller may wish to examine the camera to check whether it was defective when you bought it.
Säljaren kan dock vilja undersöka kameran för att se om felet fanns när du köpte den.
EnglishMoreover, a rapid alert defective product recall procedure is in place in the Community.
Dessutom har en snabb larmprocedur för återkallande av bristfälliga produkter inrättats i gemenskapen.
EnglishConsumers must be guaranteed greater protection from defective and potentially dangerous products.
Konsumenterna måste garanteras bättre skydd mot bristfälliga och potentiellt farliga produkter.
EnglishI wonder whether this pheasant might have eaten defective seeds, or perhaps even genetically modified maize?
Hade fasanen möjligen fått i sig felaktigt frö eller var det genetiskt modifierad majs?
EnglishThere has been a general breakdown in the computer network and it lasted five minutes due to defective hardware.
Vårt datornätverk har legat nere i fem minuter på grund av hårdvaruproblem.
EnglishJob classification systems are defective, if they exist.
Systemen för jobbklassificering är defekta, om de alls finns.
EnglishThe defective functioning of the economy results from linking the system of creating money with credit.
Den dysfunktionella ekonomin är ett resultat av att systemet för att generera pengar är kopplat till krediter.
EnglishThe Amsterdam Treaty was defective in this regard.
Amsterdamfördraget var bristfälligt i detta avseende.
EnglishSince the directive, the risk has been borne by the manufacturer of the defective product causing the loss or damage.
Risken ligger sedan det direktivet kom till hos producenten av den bristande produkt som orsakat skadan.